Interbestuurlijk toezicht

De provincie beoordeelt op basis van een bestuursovereenkomst of gemeenten bepaalde taken volgens de wet uitvoeren. Het doel van deze overeenkomst is om afspraken te maken over de samenwerking, rollen, belangen en verantwoordelijkheden binnen het interbestuurlijke toezicht tussen de provincie en gemeenten.

De raad heeft in april 2022 een raadsinformatiebrief ontvangen met de scores van Gorinchem per toezichtgebied. Gorinchem scoort goed op de gebieden Huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg en archeologie, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Archief- en informatiebeheer is een aandachtspunt. Wij hebben in 2022 de mogelijkheden van een E-depot onderzocht om hiermee te voldoen aan de Archiefwet. U kunt informatie over 2022 raadplegen op het dashboard Interbestuurlijk toezicht Zuid-Holland (arcgis.com).