Bestuurlijke planning en control

Stand van zaken rekenkameronderzoeken

We rapporteren hieronder over de stand van zaken van de openstaande aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten die voor het merendeel in de begroting 2022 zijn opgenomen.

Onderzoek Meldingen openbare ruimte
Het onderzoek is afgewikkeld. De raad heeft op 23 september 2021 de conclusies uit het onderzoeksrapport overgenomen. De gemeente werkt met een nieuw systeem meldingen. De raad is via een informatiebrief op 22 juni 2022 geïnformeerd over de evaluatie van het meldingensysteem Fixi. Hieruit is naar voren gekomen dat Fixi gebruikersvriendelijk is.

Veiligheid
De rekenkamercommissie heeft op 17 mei 2022 de raad geïnformeerd over het onderzoek naar de positie en rol van de raad in het lokale veiligheidsbeleid. De rekenkamercommissie heeft naast het onderzoek de raad een praktische handreiking gegeven om zijn kaderstellende en controlerende rol in het veiligheidsbeleid in te vullen. De raad heeft het rapport ‘’Positie en rol van de raad in het lokale veiligheidsbeleid’’ vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2022. De uitkomsten van het rapport zijn betrokken bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 dat de raad heeft vastgesteld op 26 januari 2023.

DoeMee-onderzoek Wet Openbaarheid van Bestuur
Gorinchem heeft meegedaan aan het DoeMee-onderzoek naar de praktijk van de Wet openbaarheid bestuur. De onderzoeksvragen hierbij waren hoe de deelnemende gemeenten inhoud gaven aan de afhandeling van Wet openbaarheid bestuur (de opvolger heet: Wet open overheid) -verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurde en hoe hierover verantwoording is afgelegd aan de raad. Het onderzoek is door de raad besproken op 8 december 2022. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

Onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek opgestart naar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel is het krijgen van inzicht in de factoren die maken dat er in de regio Zuid-Holland Zuid en in Gorinchem meer meldingen kindermishandeling zijn dan elders. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanpak in Gorinchem van huiselijk geweld in het algemeen en kindermishandeling in het bijzonder. Verder is het van belang inzicht te krijgen in de wijze waarop Gorinchem de regierol invult in relatie tot lokale samenwerkingspartners en te beoordelen welke relatie er bestaat tussen de aanpak en de meldingen. De uitkomsten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2023 behandeld in de raad.

Stand van zaken collegeonderzoeken

Onderzoek kostendekkendheid tarieven 
Het onderzoek kostendekkendheid tarieven is met uitzondering van de kostendekkendheid tarieven begraafrechten afgewikkeld en is betrokken bij de Perspectiefnota 2022 - 2025. De raad heeft een raadsinformatiebrief in oktober 2022 ontvangen waarin een I&O in 2023 over de beleidslijn kostendekkendheid begraafrechten is aangekondigd.

Burgerpeiling 2021 
De burgerpeiling heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd die aan de raad op 7 oktober 2021 zijn gepresenteerd. De burgerpeiling heeft aandachtspunten over Woon- en leefklimaat, Welzijnsvoorzieningen en Relatie inwoner – gemeente opgeleverd die in 2022 betrokken zijn bij reguliere plannen en acties.

Informatieveiligheid 
In 2022 is het onderzoek informatieveiligheid afgerond. In het onderzoek is de aandacht uitgegaan naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid informatieveiligheid. De raad is in september 2022 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De raad wordt over de voortgang van de informatieveiligheid via de planning en controlcyclus, paragraaf Bedrijfsvoering, geïnformeerd.