Administratieve organisatie en interne controle

De inrichting van de administratieve organisatie en interne controle is erop gericht om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ons handelen te waarborgen en de risico's te beheersen.

Interne controle
In 2022 zijn de interne controles uitgevoerd op basis van het interne controleplan en het uitvoeringsprogramma 2022. De interne controles dragen bij aan de kwaliteit van de organisatie en sluiten aan op de doelen van de organisatieontwikkeling. Op basis van de belangrijkste geldstromen, risico's en ontwikkelingen is beoordeeld welke processen gecontroleerd worden. Bij de selectie van de processen en de uitvoering van de interne controles heeft afstemming plaatsgevonden met de accountant.

Uit de interne controles vloeien aanbevelingen voort op het gebied van de bedrijfsvoering. In 2022 is er o.a. veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van de inkoop en het optimaliseren van de interne controle in relatie tot de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording.

Fraude
In de inrichting van processen en de interne controle wordt in principe rekening gehouden met het beheersen van frauderisico's.

De directie heeft op 6 oktober 2021 een plan van aanpak voor de fraude-risico-analyse 2021-2022 vastgesteld. In 2023 zal de raad op hoofdlijnen over de uitkomsten van deze analyse worden geïnformeerd.

In 2022 zijn geen fraudes vanuit de eigen organisatie geconstateerd.

Accountantscontrole
De raad is op 15 februari 2022 door middel van een raadsinformatiebrief op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de interimcontrole 2021 van de accountant en de reactie van het college daarop.

De accountant heeft op 9 juni 2022 een verslag uitgebracht in het kader van de controle van de jaarstukken 2021. Op 9 juni 2022 is dit verslag nader toegelicht in een I&O-vergadering. Het college heeft in een raadsinformatiebrief van 22 juni 2021 gereageerd op de bevindingen in het verslag. Deze is toegevoegd aan de documenten voor de vaststelling van de jaarstukken 2021 in de raadsvergadering van 23 juni 2022.

De accountant heeft op 13 oktober 2022 in een I&O-vergadering een toelichting gegeven op het controleplan 2022. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten voor de controle besproken. De raad heeft op 20 oktober 2022 ingestemd met het controleplan 2022 en de aandachtspunten voor de controle 2022.

In het najaar is de interimcontrole 2022 uitgevoerd. De raad is op 28 februari 2023 met een raadsinformatiebrief op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van deze interimcontrole en de reactie van het college daarop.

In het najaar is de aanbesteding van de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2023 opgestart. Deze aanbesteding is in het 1e kwartaal 2023 afgerond.

Rechtmatigheidsverantwoording
Op 1 oktober 2020 is in een I&O-B&A-vergadering gesproken over de rechtmatigheidsverantwoording waarvan toen werd aangenomen dat die vanaf de jaarrekening 2021 door het college diende te worden afgegeven. De invoering van deze rechtmatigheidsverantwoording is landelijk uitgesteld tot de jaarrekening 2023. De raad heeft op 20 oktober 2022 de kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording 2023 vastgesteld.