Totaaloverzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In 2022 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen aan reserves. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt.

Bijzonderheid is de opname van de resultaatbestemming 2021. Deze is om technische redenen toegevoegd aan het overzicht, zodat een juiste conclusie getrokken kan worden over het (structureel) evenwicht.

Structurele mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Veiligheid

Afschrijvingsreserve camera's

-

-

-

4

4

Programma Verkeer en Vervoer

Afschrijvingsreserve Tracé Oost II

-

16

-

16

-

16

Programma Economie

Afschrijvingsreserve Avelingen

-

50

-

50

-

50

Programma Sport, cultuur en recreatie

Afschrijvingsreserve 10e penninglaan

-

4

-

-

-

-

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Rekening resultaat 2021

-

-

-

2.855

-

2.855

Totaal structurele mutaties reserves

-

70

-

2.925

-

2.925

Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen

Reserve (Bedragen x € 1.000)

Restant levensduur 1-1-2022

Boekwaarde 1-1-22

afschrijving

Boekwaarde 31-12-22

Afschrijvings-reserve 1-1-22

vrijval ter dekking afschrijving

Afschrijvings- reserve 31-12-2022

Twee 360 graden camera's

10

43

4

39

43

4

39

Tracé Oost II

38

2.979

78

2.901

620

16

604

Avelingen

18

1.119

62

1.057

891

50

841

4.141

145

3.996

1.554

70

1.484

Twee 360 graden camera's
In 2021 is voor de investering ten behoeve van de aanschaf van twee 360 graden camera's € 50.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de afschrijvingslasten. De aanschaf van deze camera's was lager dan de geraamde € 50.000 en derhalve is ook het budget van de afschrijvingsreserve te hoog. Circa € 7.000 van deze afschrijvingsreserve is vrijgevallen in 2022 bij de tussentijdse rapportage.

Tracé Oost II
In 2020 is voor de investering Tracé Oost II € 653.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 16.000.

Avelingen
Voor de investering Avelingen is € 990.000 beschikbaar gesteld ter dekking van afschrijvingslasten. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse dekking bedraagt € 50.000.