Overzicht begrotingsonrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid
In de begroting staan budgetten voor lasten/bestedingen en baten/opbrengsten. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Volgens het geldende afwijkingenbeleid, worden beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Overige afwijkingen worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten voor laatstgenoemde afwijkingen niet bij de tussentijds rapportage zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen overzichten staat voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen wel of niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. In het geval dat de overschrijding niet meetelt, dan is dit expliciet vermeld. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Begrotings-afwijking

Lasten

Lasten

Lasten

Programma Bestuur en Ondersteuning

5.143

4.961

182

Programma Veiligheid

5.619

5.354

265

Programma Verkeer en Vervoer

10.263

10.118

145

Programma Economie

4.893

5.183

-290

Programma Onderwijs

12.297

11.150

1.148

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

14.924

13.409

1.515

Programma Sociaal Domein

70.195

68.496

1.698

Programma Duurzaamheid

12.246

11.228

1.018

Programma VROSV

7.675

8.470

-795

Totaal programma's

143.255

138.369

4.886

Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien

13.725

13.155

571

Totaal

156.981

151.524

5.457

Begrotingssaldo

-

-

-

Totaal incl. begrotingssaldo

156.981

151.524

5.457

Programma Economie
Op taakveld 32 (fysieke bedrijfsinfrastructuur) worden de gemeentelijke grondexploitaties voor bedrijventerreinen gerealiseerd. Door de hogere bouwkosten is de voorziening voor de Groote Haar met € 1.522.000 verhoogd. Deze overschrijding telt dan ook niet mee als begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingsonrechtmatigheid investeringen
In de hieronder opgenomen overzicht staat voor welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden afzonderlijk toegelicht. De afwijkingen van de investeringen van € 50.000 of groter worden toegelicht.

Begrotingsonrechtmatigheid (bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Investering

Lasten

Lasten

Saldo

Fietsroutes Gorinchem-Oost

230

247

-17

Illuminatieplan binnenstad 2019

94

99

-5

Openbare verlichting 2021

36

37

-1

Vervanging straatmeubilair 2021

92

94

-2

Vervanging straatmeubilair 2022

92

111

-19

Herinrichting park 10e Penninglaan

420

457

-37

Ransomes maaier 2022

75

96

-21

Vestingplan, vervangen meubilair

55

56

-1

Voorbereiding kades stationsweg

50

53

-3

Beschoeiingen 2020

538

638

-100

Beschoeiingen 2021

203

208

-5

Beschoeiingen 2022

244

353

-109

Vervangingsplan inventaris 2021 (1)

75

81

-6

Totaal

2.204

2.530

-326

Beschoeiingen 2020 en 2022
Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors toegenomen bouw- en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn bij de tussenrapportage 2022 niet bijgesteld en inmiddels afgesloten. Er is derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. De overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten.