Toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA

Aan de activazijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente Gorinchem.

VASTE ACTIVA

Vaste activa zijn bezittingen die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze bezittingen worden in beginsel geactiveerd en vervolgens gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten. Bij nieuwe investeringen wordt alleen de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Er wordt onderscheid gemaakt in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten, gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk, bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa tenslotte omvatten geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Verloop boekwaarde immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2022

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

63

-

-

11

-

-

52

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

221

-

-

101

-

-

120

Totaal

284

-

-

112

-

-

172

Bij de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen van de betreffende scholen.

Materiële vaste activa
Bij materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economische nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het uitgangspunt is dat alle vaste activa worden geactiveerd, ook de maatschappelijke investeringen.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2022

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

120.248

119.336

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.348

22.714

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.400

18.784

Totaal

167.676

166.514

Overige investeringen met economisch nut
De investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2022

Gronden en terreinen

16.382

16.429

Bedrijfsgebouwen

90.551

88.765

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.217

4.015

Vervoermiddelen

3.561

3.812

Machines, apparaten en installaties

1.596

1.670

Overige materiële vaste activa

4.941

4.645

Totaal

120.248

119.336

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Waarde-correctie

Boek-waarde 31-12-2022

Gronden en terreinen bruto

18.958

255

168

74

-

-

18.971

Voorziening afwaardering gronden en terreinen

2.576-

-

-

-

-

-34

2.542-

Gronden en terreienen netto

16.382

255

168

74

-

-34

16.429

Bedrijfsgebouwen bruto

90.682

2.128

661

3.384

-

-

88.765

Voorziening afwaardering bedrijfsgebouwen

131-

-

65-

66-

-

-

-

Bedrijfsgebouwen netto

90.551

2.128

596

3.318

-

-

88.765

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.217

1.016

82

136

-

-

4.015

Vervoermiddelen

3.561

813

430

132

-

-

3.812

Machines, apparaten en installaties

1.596

253

-

179

-

-

1.670

Overige materiële vaste activa

4.941

347

19

624

-

-

4.645

Totaal

120.248

4.812

1.295

4.463

-

34-

119.336

Onder de waardecorrecties staan de correcties vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De netto-boekwaarde van de investeringen met economisch nut bedraagt per 31-12-2022 € 119.336.000. In dit bedrag is een voorziening opgenomen van € 2.542.000 vanwege het risico op waardevermindering. De hoogte van deze voorziening was op 31-12-2021 € 2.797.000.

Correctie verloop machines, apparaten en installaties

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-21 conform rekening 2021

Correcties investeringen

Correcties desinvesteringen

Gecorrigeerde boekwaarde 31-12-2021

Machines, apparaten en installaties

1.596

-619

-619

1.596

In 2021 zijn de bijdragen en doorbetalingen voor aanpassing van het binnenklimaat in diverse scholen (SUVIS) op de investeringen verwerkt, beide voor € 619.000. In 2022 is dit gecorrigeerd naar de exploitatie, deze correctie heeft geen saldo tot gevolg.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

Belangrijkste overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2022

Cumulatief besteed t/m 2022

Grond Bullekeslaan 5

255

255

255

IHP Gorinchem Oost

10.309

650

10.266

Twee elektrische veerboten

7.956

813

2.750

Beschoeiingen 2020

538

210

638

Beschoeiingen 2021

203

188

208

Beschoeiingen 2022

244

353

353

Accupakketten electrische veerboten

900

93

280

Uitbreiding Fortis lyceum/sporthal OKK

1.490

1.290

1.490

Fietsroutes Gorinchem Oost

230

242

247

Informatiebeleid 2021

540

209

523

Totaal

22.665

4.303

17.010

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2022

Riolering

22.619

202

202

591

-

-

22.028

Overige heffingen

729

-

-

43

-

-

686

Totaal

23.348

202

202

634

-

-

22.714

De investeringen bij overige heffingen bestaan uit investeringen in steigers (kadegelden) en begraafplaatsen (lijkbezorging).

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut, waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:

Belangrijkste investeringen met een economisch nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2022

Cumulatief besteed t/m 2022

GRP 2020

760

86

759

GRP 2021

1.175

48

708

GRP 2022

1.075

68

68

Totaal

3.010

202

1.535

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2022

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.381

-

-

471

-

-

7.910

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken investeringen vanaf 2017

6.083

620

-

103

-

-

6.600

Overige materiële vaste activa

2.412

-

-

166

-

-

2.246

Overige materiële vaste activa investeringen vanaf 2017

1.524

584

-

80

-

-

2.028

Totaal

18.400

1.204

-

820

-

-

18.784

In de kolom bijdragen van derden zijn de bijdragen opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten sinds 2017 gesplitst worden in investeringen voor 2017 en investeringen vanaf 2017.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Belangrijkste investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2022

Cumulatief besteed t/m 2022

Herinrichting Banneweg

2.348

13

891

Werkzaamheden Bastion II

425

62

423

Illuminatie kerktoren

468

344

344

Vervanging straatmeubilair 2022

92

111

111

Speelruimteplan 2022

293

151

151

Totaal

3.626

681

1.920

Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer:

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossing
en
afschrijving

Bijdragen
van
derden

Boek-waarde 31-12-2022

Kapitaalverstrekkingen aan

- Deelnemingen

3.444

-

2

-

-

3.442

Overige langlopende leningen

421

199

145

-

-

475

Totaal

3.865

199

147

-

-

3.917

In 2022 zijn aandelen Dataland verkocht voor € 1.700. Aan SVN is aan duurzaamheidsleningen € 35.000 uitgegeven en aan startersleningen € 150.000. Overige mutaties leiden per saldo tot een totaal van investeringen van € 199.000 en van desinvesteringen van € 145.000.

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden als volgt onderverdeeld:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2022

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

219

219

Aandelen Oasen

15

15

Aandelen Stedin Holding NV

2.344

2.344

Certificaten Dataland

2

-

Deelneming ROM-S beheer BV

12

12

Gemeente Gorinchem deelneming BV

801

801

Deelneming MerwedeLingelijn BV

51

51

Totaal

3.444

3.442

De kapitaalverstrekking aan Gorinchem Deelneming B.V. betreft een kapitaalverstrekking en een lening zonder specifiek aflossingsritme - voor de vermogensdeelname en kapitaalverstrekking aan Rom-S C.V. - waarbij op basis van de vermogenssituatie wordt bezien of terugbetaling aan de gemeente mogelijk is.

De overige langlopende leningen worden als volgt onderverdeeld:

Overige langlopende leningen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2022

GKV

40

36

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

168

331

SVW 2006

76

72

SVW 2010

37

36

Stichting van Andel-Spruijt Natuurcentrum

100

-

Totaal

421

475

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd, zoals voorraden, vorderingen en liquide middelen.

V
oorraden De voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-2021

Bruto boekwaarde 31-12-2022

Netto boekwaarde 31-12-2021

Netto boekwaarde 31-12-2022

Grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraad)

2

-

2

-

Totaal

2

-

2

-

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

- Woonlocaties uitleggebieden

10.770

10.501

-361

-

- Woonlocaties stedelijke vernieuwing

-2.394

-1.094

-2.394

-1.094

- Bedrijventerrein

53.060

54.685

47.927

47.930

Totaal

61.436

64.092

45.172

46.836

Voorraad bedrijfsmiddelen

1.039

1.025

677

562

Totaal

62.477

65.117

45.851

47.398

In het overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De bruto voorraden zijn voorraden exclusief voorzieningen; de netto voorraden zijn voorraden inclusief deze voorzieningen. Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo per ultimo 2022, is ter hoogte van dit saldo een voorziening gevormd.

Verloopoverzicht in exploitatie genomen bouwgronden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-2021

Netto boekwaarde 31-12-2021

Naar voorraad bedrijfs-middelen

Investe-
ringen

Op-
brengsten

Af-
wikkeling

Bruto boekwaarde 31-12-2022

Voorziening
verlies-
latend
complex

Netto boekwaarde 31-12-2022

Uitleggebieden

Mollenburg

10.770

361-

-

464

733

-

10.501

10.501

-

Stedelijke Vernieuwing

Lingewijk Noord

2.602-

2.602-

-

1.530

22

-

1.094-

-

1.094-

Kleine Haarsekade

208

208

-

164

372

-

-

-

-

Bedrijventerrein

Groote Haar

47.804

42.671

-

1.506

37

-

49.273

6.755

42.518

Oost II

5.256

5.256

-

172

16

-

5.412

-

5.412

Totaal

61.436

45.172

-

3.836

1.180

-

64.092

17.256

46.836

Nog te maken kosten

48.613

Nog te verwachten opbrengsten

96.191

Het verwachte nominale eindresultaat

14.162

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen grondexploitaties per grondexploitatie:

Verloopoverzicht Voorzieningen grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Rente
toe-
voeging

Toevoeging

Vrijval

Aan-
wending

Boekwaarde
31-12-2022

Mollenburg

11.131

-

202

-

-

11.333

Groote Haar

5.133

-

1.622

-

-

6.755

Totaal

16.264

-

1.824

-

-

18.088

De toevoeging aan de voorziening is gebaseerd op de netto contante waarde berekening en is inclusief 2% rente over de stand van de voorziening per 1-1-2022.

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Als uit de berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening gevormd.

In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd:
- netto contante waarde (en paramaters ) per 1 januari 2023
- rentepercentage 0,92%
- kostenstijging 2023, 2024, 2025 en verder resp. 3,5%, 3,0%, en 2,0%
- opbrengstenstijging woningbouw 2023 en verder 1,5%
- opbrengstenstijding sociale woningbouw 2023 en verder 1,0%
- opbrengstenstijging bedrijventerrein 2023 1,3% en 2024 en verder 1,5%
- disconteringsvoet 2,0%

Op 28 mei 2020 is het MPG Groote Haar vastgesteld door de raad. Voor dit project is een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar vastgesteld. De totale looptijd van grondexploitatie Groote Haar is op dit moment gepland tot en met het jaar 2040. De risico's van de grondexploitaties zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar worden als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Gecorrigeerd saldo 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-2022

Vorderingen op openbare lichamen

5.696

5.912

-

5.912

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

7.263

10.144

-

10.144

Overige vorderingen

2.217

4.082

182

3.900

Totaal

15.176

20.138

182

19.956

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 182.000. De omvang van deze voorziening is bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Onderstaand wordt voor ieder kwartaal van het jaar weergegeven, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Wet financiering, decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. Het drempelbedrag was voor alle kwartalen in 2022 € 2.915.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren in het verslagjaar (bedragen x € 1000)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1

Drempelbedrag

2.915

2.915

2.915

2.915

2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

248

235

299

197

3a =

1 > 2 Ruimte onder het drempelbedrag

2.668

2.681

2.617

2.719

3b =

2 > 1 Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

1 Berekening drempelbedrag

4a

Begrotingstotaal verslagjaar

145.768

145.768

145.768

145.768

4b

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln.

145.768

145.768

145.768

145.768

4c

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln. te boven gaat

-

-

-

-

(1) =

(4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1 mln. als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan € 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 mln. is, dan is het drempelbedrag gelijk aan € 10 mln. vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln. te boven gaat.

2.915

2.915

2.915

2.915

2 Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

5a

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

22.293

21.362

27.476

18.107

5b

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

2 - 5a / 5b

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

248

235

299

197

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen:

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Kassaldi

40

51

Banksaldi

644

608

Totaal

684

659

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

963

3.137

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

554

1.003

Nog te ontvangen bedragen

2.768

3.254

Totaal

4.285

7.394

Vooruitbetaalde bedragen zijn bedragen die voor 31 december 2022 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op latere jaren. Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten die betrekking hebben op 2022, maar pas in een volgend jaar daadwerkelijk tot een ontvangst leiden.

Onder de nog te ontvangen bedragen is een vordering van € 117.382 uit een claim richting een externe partij opgenomen. In 2018 heeft deze partij bij bouwwerkzaamheden schade veroorzaakt aan een persleiding, waardoor de gemeente en het waterschap kosten hebben moeten maken voor het herstel van deze schade. Deze schade willen zij gezamenlijk verhalen bij de veroorzaker. Het waterschap fungeert bij deze claim als gezamenlijke penvoerder. De gemeente en het waterschap zijn van mening dat de claim aantoonbaar gerechtvaardigd is, en de veroorzaker financieel draagkrachtig genoeg is om de schade te vergoeden.

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van EU, Rijk en provincies die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden als volgt gespecificeerd:

Van Nederlandse en Europese overheden nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2021

Toevoegingen

Ontvangen bijdragen

Saldo 31-12-2022

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

Ministerie I&W, Verkeerslawaai

2

-

2

-

Ministerie VWS, Stimulering sport 2021

386

-

2

384

Ministerie SZW, TOZO 2021

96

-

96

-

Ministerie SZW, Arbeidsmarktregio

56

-

-

56

Ministerie BZK, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

9

-

-

9

Ministerie van Financiën, Toeslagenaffaire

199

-

198

1

Ministerie van V&J, Opvangplekken

-

1.628

-

1.628

Ministerie van V&J, Transitiekosten

-

151

-

151

Ministerie SZW, Uitvoeringskoten publieke schulden

-

16

-

16

Ministerie BZK, Afwikkeling toeslagenaffaire

-

16

-

16

Ministerie BZK, Uitvoeringskosten toeslagenaffaire

-

7

-

7

Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Dalems kerkje

-

3

-

3

Ministerie VWS, Stimulering sport 2022

-

22

-

22

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidslichamen

Prov ZH, Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

54

-

36

18

Prov ZH, Reizigerstunnel

100

-

100

-

Prov ZH, Fietsroute Componistenstraat

-

82

-

82

Prov ZH, Melkheul

-

10

-

10

Prov ZH, Vliegende brigade Gorinchem-West

-

5

-

5

ZonMw, Netwerksversterking ouderen

8

-

-

8

Gemeente Dordrecht, RegioDeal

53

56

53

56

Gemeente Altena, Bijdrage veerboten

-

430

-

430

Gemeente Altena, Exploitatie veerdiensten

-

131

-

131

Gemeente Zaltbommel, Exploitatie veerdiensten

-

87

-

87

Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Exploitatie veerdienst

-

17

-

17

Totaal

963

2.661

487

3.137

PASSIVA

Aan de passivazijde van de balans staan het vermogen en de schulden van de gemeente Gorinchem.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningresultaat. Over de verdeling van het resultaat beslist de raad bij het vaststellen van de jaarstukken.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

29.571

31.503

Gerealiseerde resultaat

9.552

11.494

Bestemmingsreserves

56.041

64.927

Totaal

95.164

107.924

Onderstaand overzicht geeft het verloop per reserve weer:

Verloopoverzicht Reserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2021

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

29.571

430

3.148

4.650

31.503

Bestemmingsreserves

Infrastructuur

16.253

953

538

2.900

19.568

Tarieven reiniging

499

416

-

-

915

Stegen binnenstad

37

-

9

-

28

Station Papland

1.800

-

-

-

1.800

Sociaal domein

4.139

1.042

1.717

2.002

5.466

Duurzaamheid

4.539

-

929

-

3.610

Stimuleringsregeling woningbouw

59

-

-

-

59

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

-

-

226

Organisatie-ontwikkeling

134

-

86

-

48

ICT

633

-

91

-

542

IFFG

100

-

50

-

50

Stedelijke ontwikkeling

1.600

-

247

-

1.353

Aflossingsreserve

13.239

431

-

-

13.670

Dekkingsreserve i_lab

1.865

-

282

-

1.583

Reserve Perspectief jeugd en jongeren

-

84

29

-

55

Reserve energielasten SGS

-

2.500

-

-

2.500

Reserve Gorcums Warenhuis

-

80

-

-

80

Afschrijvingsreserve

Station Papland

600

-

-

-

600

Avelingen

890

-

50

-

840

Herinrichting Banneweg

1.795

-

-

-

1.795

Tracé Oost II

621

-

16

-

605

Warmtenet Stadhuis

955

-

-

-

955

Verbouwing hoefslag 6 tbv i_lab

811

-

-

-

811

Inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab

150

-

-

-

150

Openbare ruimte tbv i_lab

540

-

-

-

540

Herinrichting Haarsekades

2.350

-

-

-

2.350

Versnelde uitvoering IHP

-

1.332

-

-

1.332

't Gilde

1.468

502

-

-

1.970

Gymzaal J. van Egmond

300

200

-

-

500

Bruggen en kunstwerken 2022

288

-

-

-

288

Twee 360 graden camera's

50

-

12

-

38

Meekoppelkans Ravelijn

-

311

-

-

311

Meekoppelkans Woelse Waard

-

104

-

-

104

Stadsafsluitingen

-

85

-

-

85

Herinrichting park 10e Penninglaan

100

-

-

-

100

Totaal

85.612

8.470

7.204

9.552

96.430

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.


Nieuw in 2022 zijn de reserves Perspectief jeugd en jongeren, Energielasten SGS en Gorcums Warenhuis. Ook nieuw zijn de afschrijvingsreserves Versnelde uitvoering IHP, Meekoppelkans Ravelijn, Meekoppelkans Woelse Waard en Stadsafsluitingen.
Voor verdere informatie over de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Reserves van de Jaarrekening-bijlagen. Van het rekeningresultaat 2021 is in 2022 € 2.855.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden verplichtingen en verliezen als gevolg van risico's opgenomen, waarvan de omvang onzeker, maar redelijkerwijze in te schatten is.

Onderstaand overzicht geeft het verloop per voorziening weer:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioentegoeden bestuurders

4.383

88

546

140

3.785

Wachtgelden

542

904

60

252

1.134

Overmatig verlof/spaarsaldo

475

110

39

-

546

Reparatie WW

52

14

-

11

55

Hoog Dalem

448

-

41

251

156

Vervanging spiltrap Caribabad

123

-

-

50

73

Mollenburg

-

832

-

-

832

Calamiteiten persleiding

-

59

-

-

59

Onderhoudsvoorzieningen

Meerjarenonderhoudsplan

6.609

2.230

146

963

7.730

Door derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

10

-

-

10

-

Rioolheffing

2.839

218

-

-

3.057

Afkoopsommen grafrechten

2.297

185

183

-

2.299

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

Vervangingsvoorzieningen riolering

1.481

1.075

-

182

2.374

Totaal

19.259

5.715

1.015

1.859

22.100

In de kolom Vrijval staan de bedragen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

De voorziening Pensioentegoeden bestuurders heeft als doel het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen.

De voorziening Wachtgelden is ingesteld om over voldoende vermogen te beschikken voor de financiering van de wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders en medewerkers.

De voorziening Overmatig verlof/spaarsaldo is ingesteld om voldoende vermogen te hebben voor de financiering van de verlofsaldi van het personeel.


De voorziening Hoog Dalem dient ter dekking van (geprognotiseerde) verliezen op de ontwikkeling van dit gebied.


De voorziening Vervanging spiltrap Caribabad is gevormd voor de vervanging van deze trap.


De voorziening Mollenburg is nieuw in 2022. Deze is ingesteld omdat de voorziening Mollenburg die onder de Vlottende activa is opgenomen, niet hoger mocht zijn dan de boekwaarde per 31-12-2022. Voor dit verschil is een verliesvoorziening ingesteld.


De voorziening Calamiteiten persleiding is nieuw in 2022. Deze is ingesteld omdat het niet zeker is dat we de vordering ook daadwerkelijk in z'n gehaal gaan ontvangen.


Het Meerjarenonderhoudsplan is ingesteld om de kosten van groot onderhoud te egaliseren over een periode van 20 jaar. Het doel hiervan is schommelingen tegen te gaan in de begroting. In dit plan zijn o.a. kunstwerken en bruggen opgenomen, evenals openbare verlichting, buitensportaccommodaties, het stadhuis, schoolgebouwen en diverse voorzieningen in de openbare ruimte.

De voorziening Rioolheffing heeft als doel het opvangen en egaliseren van ongewenste schommelingen in riooltarieven. De niet aangewende middelen van derden blijven op die manier beschikbaar voor de rioolheffing.


In de voorziening Afkoopsommen grafrechten worden de afkoopsommen gestort die vooruit betaald zijn voor het onderhouden van de begraafplaatsen.

Voor verdere informatie over de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen van het Jaarverslag en paragraaf 5.2 Voorzieningen van de Jaarrekening-bijlagen.

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
Onder de vaste schulden staan schulden met een looptijd ≥ 1 jaar en waarborgsommen. Langlopende leningen worden aangegaan om in de eigen financieringsbehoefte van de gemeente te voorzien. Waarborgsommen betreffen bedragen die door huurders zijn betaald bij de aanvang van de huur van een gemeentelijk pand.

Langlopende schulden worden als volgt onderverdeeld:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

99.740

88.641

- openbare lichamen

6.000

5.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

-

Totaal

111.240

99.141

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden ≥ 1 jaar over 2022 weer:

Verloop overzicht langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2021

Toevoegingen

Af-
lossingen

Saldo 31-12-2022

Onderhandse leningen

111.240

-

12.099

99.141

Waarborgsommen

-

-

-

-

Totaal

111.240

-

12.099

99.141

In 2022 zijn geen nieuwe leningen aangegaan. Op de opgenomen geldleningen is in 2022 bij de BNG voor totaal € 6,1 mln. afgelost, bij de ASN € 5 mln. en bij de provincie Flevoland € 1 mln. De totale rentelast voor het jaar 2022 voor vaste schulden is € 1,6 mln.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.365

5.647

Overlopende passiva

8.793

11.198

Totaal

12.158

16.845

Kortlopende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden < 1 jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Kortlopende schulden < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

3.365

5.647

Totaal

3.365

5.647

Per 31 december 2022 had Gorinchem geen uitstaande schuldpositie op de betaalrekening van de BNG en ook geen kasgeldlening uitstaan.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.912

7.869

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.672

3.175

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

209

154

Totaal

8.793

11.198

Verplichtingen zijn posten die ten laste van het dienstjaar 2022 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2023 zijn ontvangen. Onder de post Vooruit ontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen die in 2022 al zijn ontvangen maar betrekking hebben op latere jaren

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van Nederlandse en Europese overheden vooruitontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2021

Ontvangen bedragen

Bestedingen

Saldo 31-12-2022

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

111

1.407

1.398

120

Educatie

13

454

447

20

Reductie energiegebruik

139

-

-

139

TOZO

4

-

4

-

Stimulering sport

12

181

190

3

Sportakkoord

80

38

80

38

Preventieakkoorden

16

23

22

17

Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving

41

-

-

41

Huurderving sportaccommodaties Q1 2021

25

-

25

-

Arbeidstoeleiding Pro-Vso

112

121

112

121

Nationaal Programma Onderwijs

264

632

505

391

Aanpak energiearmoede

-

598

76

522

Naleving controle toegangsbewijzen

-

143

71

72

Wet inburgering

-

241

29

212

Onderwijsroute

-

32

-

32

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

-

405

-

405

Circulair ambachtscentrum

-

46

-

46

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

38

107

114

31

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

3

-

3

-

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

159

-

135

24

Erfgoedlijnen

13

-

13

-

Knelpunt van Zomerenlaan

304

-

-

304

Vleugels van de stad

41

55

51

45

Beweegroutes

37

-

16

21

Handhaving coronapas

31

-

-

31

Herontwikkeling Wellantcollege

100

100

-

200

Laadarm electrificatie veerdienst

129

-

15

114

Ventilatie scholen

-

114

-

114

Knelpunt Haarwijk Oost

-

100

-

100

RegioDeal Lingeoevers

-

12

-

12

Totaal

1.672

4.809

3.306

3.175

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor komende jaren is verbonden worden uitgesplitst in gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen wordt als volgt gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Onderwijsinstellingen

11.798

100

5.638

5.343

Deelnemingen CV's

35.000

100

13.534

5.609

Zorginstellingen

341

100

136

125

Diverse verenigingen

4.107

100

3.075

1.505

Via Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Poort6

279.648

50

192.238

194.609

Via Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

592.000

50

586.000

565.000

Hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie

5.900

50

500

300

Totaal

928.794

801.121

772.491

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

GR Gevudo

10.799

100

8.069

8.366

GR Waardlanden

6.121

100

4.254

5.384

Totaal

16.920

12.323

13.750

De gemeente Gorinchem vervult een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Sinds de jaarrekening 2020 hanteert de gemeente de volgende criteria voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen:

  • Minimale restant looptijd 2 jaar;
  • Minimale verplichtingwaarde € 40.000;
  • Geen mogelijke verplichtingen uit raamovereenkomsten, alleen onherroepelijke harde verplichtingen.

Op basis van deze criteria is de totale harde verplichting voor de komende 4 jaar € 347.000 volgend uit 2 contracten die beiden Europees zijn aanbesteed. Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening 2022 is verder nog een Europese aanbesteding afgerond waaruit vanaf 1 april 2023 voor de betreffende 4 jaars-periode een verplichting volgt van € 342.000.

In de vorige jaarrekening werd een verplichting gemeld van € 1.295.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door mutaties in de contractenportefeuille. Door het hanteren van een inkoopbeleid waarbij veel gewerkt wordt met raamovereenkomsten die alleen leiden tot kosten indien daadwerkelijk materialen of diensten worden afgenomen op basis van het raamcontract, is het bedrag aan langlopende verplichtingen bij de gemeente Gorinchem relatief laag.

Gebeurtenissen na balansdatum
De oorlog in Oekraïne heeft ook economische gevolgen. Door de oorlog zijn de prijzen van allerlei producten fors gestegen. Niet alleen de prijzen van gas, olie en benzine, maar ook van een groot aantal voedingsmiddelen. Sectoren die relatief veel energie verbruiken hebben deze stijgingen verwerkt in de kostprijs van de producten. Met name in de industrie, transport en agrarische sector zijn de prijzen gestegen.

Als gevolg van de record-inflatie in 2022 is er sprake van een loongolf in 2023. Met een gemiddelde van 7,0% zijn de loonafspraken in februari 2023 op een nieuwe recordhoogte uitgekomen. De loonafspraken gaan al sinds begin 2021 omhoog met een sterke versnelling begin 2022. De huidige niveaus van loonafspraken zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet voorgekomen. Ook voor medewerkers van gemeenten is een CAO afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 9,1%. Dit heeft grote financiële gevolgen voor Gorinchem. De precieze omvang is op dit moment lastig aan te geven omdat nog onduidelijk is in welke mate gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd.