Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2022 en de jaarstukken 2022. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Verschil

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning

-4.138

-

-4.138

-3.471

546

-4.018

666

546

120

Programma Veiligheid

-5.038

-

-5.038

-4.833

-

-4.833

205

-

205

Programma Verkeer en Vervoer

-6.280

-594

-5.686

-5.186

-486

-4.700

1.095

108

987

Programma Economie

-1.840

-369

-1.471

-3.135

-1.794

-1.342

-1.295

-1.425

130

Programma Onderwijs

-7.355

-212

-7.143

-6.248

-276

-5.972

1.107

-64

1.171

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-12.348

-490

-11.858

-10.878

-162

-10.716

1.470

328

1.142

Programma Sociaal Domein

-49.452

-2.827

-46.625

-46.616

-2.647

-43.970

2.836

180

2.656

Programma Duurzaamheid

-2.002

-768

-1.234

-1.330

-628

-701

673

140

533

Programma VROSV

-1.656

234

-1.890

536

1.294

-758

2.192

1.059

1.133

Totaal programma's

-90.109

-5.025

-85.084

-81.161

-4.153

-77.008

8.948

872

8.076

Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien

89.825

584

89.241

93.922

2.130

91.791

4.096

1.546

2.550

Mutaties reserves

283

-2.642

2.925

-1.267

-4.080

2.813

-1.550

-1.438

-112

Totaal

0

-7.082

7.082

11.494

-6.102

17.596

11.494

980

10.514

Begrotingssaldo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incl. begrotingssaldo

0

-7.082

7.082

11.494

-6.102

17.596

11.494

980

10.514

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele/reguliere budgetten) is ultimo 2022 ca. € 10 mln. voordelig. Dat betekent dat er veel zaken op reguliere budgetten niet tot uitvoering zijn gekomen. Dat geldt met name voor de budgetten binnen het Sociaal Domein en de corona-gerelateerde budgetten. Ook is sprake van extra inkomsten op reguliere begrotingsonderdelen zoals de bouwleges en het gemeentefonds (decembercirculaire).

Vanwege het bijzondere verloop van het jaar, is het lastig om hier een eenduidige conclusie aan te verbinden. Het beeld over het structureel begrotingsevenwicht wordt dan ook beter in beeld gebracht door de cijfers vanuit de meerjarenbegroting.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

12.761

2.433

5.040

7.099

1.996

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.267

789

-1.207

1.183

1.658

Begrotingssaldo na bestemming

11.494

3.222

3.833

8.282

3.654

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-6.102

10

3.467

462

-430

Structureel begrotingssaldo

17.596

3.212

366

7.820

4.084

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er nog ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is.