Wet Normering bezoldiging Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT heeft tot doel om:

- De bezoldiging van topfunctionarissen te maximeren (bezoldigingsmaximum, verbod op bonussen of variabele beloningen en een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen).
- Te zorgen voor transparantie door publicatie en verantwoording in de jaarrekening van a) de bezoldiging van topfunctionarissen en b) de bezoldiging van overige functionarissen voor zover deze meer is dan de algemene bezoldigingsnorm.

De functies gemeentesecretaris, directeur en griffier vallen onder de WNT. In onderstaande tabel treft staat de publicatie van de verplichte gegevens aan.

Functiegegevens 2022

Kromkamp, H.

Fillekes - Brand, MJ

Sepers, H.

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01.01 t/m 31.12

01.01 t/m 31.12

01.01 t/m 31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

117.458,80

103.289,44

103.959,49

Beloningen betaalbaar op termijn

21.104,64

18.242,64

17.006,28

Subtotaal

138.563,44

121.532,08

120.965,77

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000,00

216.000,00

216.000,00

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

138.563,44

121.532,08

120.965,77

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens 2021

Bos, CE

Fillekes - Brand, MJ

Fillekes - Brand, MJ

Sepers, H.

Kromkamp, H.

Hania, J.

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Directeur

Tijdelijk vervangend gemeentesecretaris

Griffier

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Tijdelijk vervangend algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/03

01/01-31/3 en 01/09-31/12

01/04-31/08

01/01-31/12

16/08-31/12

1/4-30/09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

32.344,00

99.836,36

98.598,91

40.552,62

49.177,12

Beloningen betaalbaar op termijn

5.208,18

18.607,56

18.313,32

7.719,90

8.279,76

Subtotaal

37.552,18

118.443,92

116.912,23

48.272,52

57.456,88

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

51.534,25

209.000,00

209.000,00

79.019,18

104.786,30

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezoldiging

37.552,18

118.443,92

116.912,23

48.272,52

57.456,88