Balans per 31 december 2022

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

172

284

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

52

63

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

120

221

Materiële vaste activa

166.514

167.676

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

119.336

120.248

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.714

23.348

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.784

18.400

Financiële vaste activa

3.917

3.865

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

3.442

3.444

Overige langlopende leningen

475

421

Totaal vaste activa

170.603

171.825

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

47.398

45.851

Grond- en hulpstoffen

-

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

46.836

45.172

Gereed product en handelsgoederen

562

677

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

19.956

15.176

Vorderingen op openbare lichamen

5.912

5.696

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

10.144

7.263

Overige vorderingen

3.900

2.217

Liquide middelen

659

684

Kassaldi

51

40

Banksaldi

608

644

Overlopende activa

7.394

4.285

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

3.137

963

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.003

554

Nog te ontvangen bedragen

3.254

2.768

Totaal vlottende activa

75.407

65.996

TOTAAL ACTIVA

246.010

237.821

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

107.924

95.164

Algemene reserve

31.503

29.571

Bestemmingsreserves

64.927

56.041

Gerealiseerde resultaat

11.494

9.552

Voorzieningen

22.100

19.259

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.640

6.023

Onderhoudsvoorzieningen

7.730

6.609

Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

5.356

5.146

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

2.374

1.481

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

99.141

111.240

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

88.641

99.740

- openbare lichamen

5.000

6.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

-

Totaal vaste passiva

229.165

225.663

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.647

3.365

Banksaldi

-

-

Overige schulden

5.647

3.365

Overlopende passiva

11.198

8.793

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.869

6.912

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

3.175

1.672

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

154

209

Totaal vlottende passiva

16.845

12.158

TOTAAL PASSIVA

246.010

237.821

Gewaarborgde geldleningen

772.491

801.121

Gewaarborgde garantstellingen

13.750

12.323