Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Om een structureel evenwicht vast te stellen is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel is en welk deel structureel. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten staan zowel de structurele als de incidentele posten. Voor het overzicht incidentele baten en lasten geldt de begroting na wijziging als referentiekader. Op basis van dit overzicht worden de betreffende werkelijke incidentele baten en lasten in de jaarstukken 2022 toegelicht. Daarnaast worden de niet geraamde incidentele posten groter dan € 100.000 en de posten die worden verrekend met de reserves toegelicht.

Nr.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur en Ondersteuning

1.

Vrijval voorziening pensioentegoeden bestuurders

-

-

-

-

-

-

-

546

546

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

-

-

-

-

-

-

-

546

546

Programma Veiligheid

2.

Corona toegangsbewijzen

-

-

-

143

143

-

71

71

-

Totaal programma Veiligheid

-

-

-

143

143

-

71

71

-

Programma Verkeer en Vervoer

3.

Onderzoekskosten mobiliteitsinvesteringen

-

-

-

594

-

-594

493

7

-486

4.

Mobiliteitsplan hub station west

25

-

-25

-

-

-

-

-

-

Totaal programma Verkeer en Vervoer

25

-

-25

594

-

-594

493

7

-486

Programma Economie

5.

Versnellen verkleinen winkelgebied

-

-

-

389

20

-369

359

20

-339

6.

Grondexploitatie Groote Haar

5.992

577

-5.415

2.633

39

-2.593

1.522

53

-1.469

6.

Mutatie boekwaarde

577

5.992

5.415

39

2.633

2.594

53

1.522

1.469

6.

Dotatie herziening grondexploitatie Groote Haar

-

-

-

-

-

-

1.520

-

-1.520

6.

Grondexploitatie Oost II

1.442

7.130

5.688

159

16

-143

172

16

-155

6.

Mutatie boekwaarde

7.130

1.442

-5.688

16

159

143

16

172

156

6.

Winstneming grondexploitatie Oost II

-

-

-

-

-

-

-

65

65

Totaal programma Economie

15.141

15.141

0

3.236

2.867

-369

3.641

1.848

-1.794

Programma Onderwijs

7.

Realisatie i_lab

1.550

-

-1.550

212

-

-212

276

-

-276

8.

Nationaal programma onderwijs (NPO) 2021-2023

-

-

-

896

896

-

504

504

-

9.

Binnenklimaat onderwijshuisvesting

-

-

-

619

619

-

619

619

-

10.

Arbeidsmarktregio

-

-

-

289

289

-

289

289

-

Totaal programma Onderwijs

1.550

-

-1.550

2.015

1.804

-212

1.688

1.412

-276

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

11.

Motie Gorinchem cultuurstad

20

-

-20

20

-

-20

2

-

-2

12.

Filmfestival

50

-

-50

50

-

-50

50

-

-50

13.

Corona cultuurpresentaties

-

-

-

420

-

-420

110

-

-110

Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie

70

-

-70

490

-

-490

162

-

-162

Programma Sociaal Domein

14.

Incidentele kosten SD

446

-

-446

-

-

-

-

-

-

15.

Aanpak eenzaamheid

50

-

-50

-

-

-

-

-

-

16.

Noodopvang Oekraïne

-

-

-

3.102

3.102

-

3.492

4.849

1.357

17.

Avres

-

-

-

5

617

612

5

617

612

18.

Energietoeslag

-

-

3.439

-

-3.439

4.616

-

-4.616

Totaal programma Sociaal Domein

496

-

-496

6.546

3.719

-2.827

8.113

5.466

-2.647

Programma Duurzaamheid

19.

Motie een boom voor iedereen

50

-

-

50

-

-50

50

-

-50

20.

Afval en grondstoffenbeleid

663

203

-460

-

-

-

663

203

-460

21.

Mobiliteitsplan/duurzaamheidsprojecten

-

-

-359

1.505

786

-718

458

340

-118

Totaal programma Duurzaamheid

713

203

-819

1.555

786

-768

1.171

543

-628

Programma VROSV

22.

Stedelijke vernieuwing/vleugels van de stad

-

-

-

396

133

-262

247

51

-196

23.

Vliegende brigade

-

-

-

150

150

-

77

62

-15

24.

Grondexploitatie Mollenburg

1.106

1.033

-73

483

733

250

464

733

269

24.

Mutatie boekwaarde Mollenburg

1.033

1.106

73

733

483

-250

733

464

-269

24.

Vrijval voorziening grondexploitatie Mollenburg

-

-

-

-

-

-

-

21

21

24.

Grondexploitatie Kleine Haarsekade

-

-

-

156

372

216

165

372

207

24.

Winstneming grondexploitatie Kleine Haarsekade

-

-

-

-

-

-

-

137

137

24.

Grondexploitatie Lingewijk Noord

979

-

-979

1.538

-

-1.538

1.507

-

-1.507

24.

Mutatie boekwaarde Lingewijk Noord

-

979

979

-

1.538

1.538

-

1.507

1.507

24.

Winstneming grondexploitatie Lingewijk Noord

-

-

-

-

-

-

-

634

634

24.

Bijdrage CV Hoog Dalem bovenwijkse voorzieningen

-

495

495

-

458

458

-

522

522

24.

Vrijval voorziening Hoog Dalem

-

-

-

-

-

-

-

41

41

25.

ISV-stegenproject

-

-

-

37

-

-37

9

-

-9

26.

Verkoop stroken snippergroen

-

-

-

-

75

75

9

168

160

Totaal programma VROSV

3.118

3.613

495

3.864

4.099

234

3.584

4.878

1.294

Programma Algemene dekkingsmiddelen

27.

Compensatie gederfde inkomsten corona

-

-

-

-

574

574

-

909

909

28.

Resultaat (grond-pand) verkopen

-

-

-

115

269

153

284

1.683

1.399

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

-

-

-

115

843

727

284

2.592

2.307

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

29.

Gorinchem Duurzaam Digitaal

16

-

-16

92

-

-92

91

-

-91

30.

Organisatieontwikkeling

-

-

-

51

-

-51

86

-

-86

Totaal programma Overhead, VPB en onvoorzien

16

-

-16

143

-

-143

177

-

-177

Mutaties reserves¹:1

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Resultaatbestemming versnellen verkleinen winkelgebied

-

-

-

-

230

230

-

230

230

Algemene reserve dekking sloop/verhuiskosten

-

-

-

-

11

11

-

11

11

Algemene reserve motie Gorinchem Cultuurstad

-

20

20

-

20

20

-

2

2

Algemene reserve voor iedereen een boom

-

50

50

-

50

50

-

50

50

Algemene reserve storting begrotingssaldo

-

-

-

430

-430

430

-

-430

Reserve infrastructuur(fonds)

-

25

25

431

639

208

431

538

107

Reserve infra storting i.v.m. Hoog Dalem

494

-

-494

458

-

-458

458

-

-458

Reserve tarieven reiniging

364

459

95

368

445

77

416

-

-416

Reserve ISV-stegenproject

-

-

-

-

37

37

-

9

9

Reserve sociaal domein

-

1.171

1.171

1.042

1.717

675

1.042

1.717

675

Reserve duurzaamheid

-

-

-

-

200

200

-

200

200

Reserve duurzaamheid

-

364

364

-

979

979

-

729

729

Aflossingsreserve

-

-

-

383

-

-383

383

-

-383

Reserve organisatieontwikkeling

-

-

-

-

86

86

-

86

86

Reserve ICT

-

16

16

-

92

92

-

91

91

Reserve IFFG

-

50

50

-

50

50

-

50

50

Reserve stedelijke ontwikkeling

-

-

-

262

262

-

247

247

Dekkingsreserve i_lab

-

1.550

-

-

313

313

-

276

276

Dekkingsreserve i_lab, verhuizing Hippos

-

-

-

-

500

500

-

6

6

Vorming afschrijvingsreserve versneld uitvoeringsprogramma IHP

-

-

-

1.332

-

-1.332

1.332

-

-1.332

Reserve energielasten SGS

-

-

-

2.500

-

-2.500

2.500

-

-2.500

Afschrijvingsreserve gymzaal J. van Egmond

-

-

-

200

-

-200

200

-

-200

Vorming afschrijvingsreserve stadsafsluitingen

-

-

-

85

-

-85

85

-

-85

Vormen afschrijvingsreserve 't Gilde

-

-

-

502

-

-502

502

-

-502

Vormen afschrijvingsreserve Gorcums warenhuis

-

-

-

80

-

-80

80

-

-80

Vormen afschrijvingsreserve meekoppelkans Ravelijn

-

-

-

311

-

-311

311

-

-311

Vormen afschrijvingsreserve meekoppelkans Woelse Waard

-

-

-

104

-

-104

104

-

-104

Vrijval afschrijvingsreserve camera's i.v.m. lagere boekwaarde

-

-

-

-

7

7

-

7

7

Reserve perspectief Jeugd en Jongeren

-

-

-

84

30

-55

84

29

-55

Totaal mutaties reserves

858

3.705

1.297

8.310

5.668

-2.642

8.359

4.279

-4.080

Totaal incidentele baten en lasten

21.987

22.662

-1.184

27.011

19.929

-7.082

27.743

21.641

-6.102

Begrotingssaldo

1.799

-

-1.799

-

-

-

-

-

-

Totaal inclusief begrotingssaldo

23.786

22.662

-2.983

27.011

19.929

-7.082

27.743

21.641

-6.102

  1. 1Een toelichting op de mutaties in de reserves staat in de bijlage reserves

Programma Bestuur en Ondersteuning

1. Vrijval voorziening pensioentegoeden bestuurders
De verplichting voor pensioenen zijn lager en dus kan een gedeelte van de voorziening vrijvallen.

Programma Veiligheid

2. Corona toegangsbewijzen
Voor coronatoegangsbewijzen is er voor ondersteuning voor de ondernemers incidenteel € 143.000 ontvangen van het Rijk, waarvan € 72.000 is uitgegeven.

Programma Verkeer en Vervoer

3. Onderzoekskosten mobiliteitsinvesteringen
De beschikbare middelen voor de diverse onderzoeksbudgetten Verkeer en Mobiliteit zijn niet volledig besteed. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur en zijn zodoende incidenteel.

4. Mobiliteitsplan hub station west
Het onderzoeksbudget naar een HUB station West is vertraagd en bij de tussentijdse rapportage 2022 af geraamd.

Programma Economie

5. Versnellen verkleinen winkelgebied
Aan subsidies en activiteiten hebben we ruim € 230.000 uitgegeven in 2022. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de betreffende reserve. Verder zijn voor economie en toerisme € 115.000 aan kosten gemaakt en hebben we een eenmalige Provinciale subsidie van € 20.000 ontvangen.

6. Grondexploitaties, mutaties en winstneming
Dit betreffen de lasten en baten van de grondexploitaties bedrijventerrein met per saldo een dotatie aan uit de verliesvoorziening Groote en een op de winstneming Oost II. De lasten en baten van deze grondexploitaties zijn incidenteel.

Programma Onderwijs

7. Realisatie i_lab
De uitwerking, implementatie en exploitatie van het i_lab vindt stapsgewijs plaats. De geraamde (bijgestelde) exploitatiebedragen voor 2022 ad € 313.000 zijn niet geheel uitgegeven. De werkelijke lasten in 2022 zijn ad € 276.000. Deze dekken wij via een onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab.

8. Nationaal programma onderwijs (NPO) 2021-2023
Nationaal Programma Onderwijs is een Specifieke Uitkering Corona die tot eind juli 2025 uitgegeven mag worden. In 2022 is hiervoor € 896.000 ontvangen.

9. Binnenklimaat onderwijshuisvesting
Voor het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van corona heeft de gemeente voor een aantal scholen een specifieke uitkering gekregen en deze doorbetaald aan de betreffende schoolbesturen.

10. Arbeidsmarktregio
De gemeente Gorinchem ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio voor corona € 322.000 van het Rijk om de regionale aanpak van jeugdwerkeloosheid te coördineren.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

11. Motie Gorinchem cultuurstad
Bij de behandeling van de Persepectiefnota 2022-2025 is de motie Gorinchem cultuurstad aangenomen. In 2021 is een bedrag van € 20.000 uit het budget Restant coalitieakkoord 2021 aan de algemene reserve toegevoegd. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie wordt dit bedrag van € 20.000 in 2022 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de algemene reserve.

12. Filmfestival
Voor de subsidiëring van het Internationaal FilmFestival Gorinchem is in 2020 € 180.000 in een bestemmingsreserve gestort. De subsidie voor 2022 ad € 50.000 is verstrekt. Hiervoor is € 50.000 aan deze reserve IFFG onttrokken.

13. Corona cultuurpresentaties
In 2021 hebben we van het Rijk vanuit de coronasteunpakketten budget ontvangen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur. Het restant (inclusief de bestemming van het resultaat 2020 van € 206.000) is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar gesteld voor 2022 voor de borging van de lokale culturele infrastructuur na corona. Hiervan is in 2022 € 110.000 besteed.

Programma Sociaal Domein

14. Incidentele kosten SD
Er is een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein gedaan van € 446.000 voor toegenomen uitgaven in 2022 voor begeleiding en voor heronderzoek voor de huishoudelijke hulp.

15. Aanpak eenzaamheid
Voor lokale aanpak eenzaamheid is er incidenteel € 50.000 voor 2022 beschikbaar.

16. Noodopvang Oekraïne
Gorinchem heeft in 2022 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Daarbij zijn kosten gemaakt op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie, leefgeld en het gebruiksklaar maken van geschikte panden. De door de gemeente gemaakte kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze regeling voorziet in vergoeding van een bedrag per gerealiseerde opvangplek.

17. Avres
Avres, die voor ons de inkomensregelingen uitvoert had een positief jaarresultaat over 2021, dit is in 2022 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

18. Energietoeslag
Er is van het Rijk totaal € 3,4 mln. ontvangen voor energietoeslag en er is € 4,6 mln. uitgegeven.

Programma Duurzaamheid

19. Motie een boom voor iedereen
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 is de motie Een boom voor iedereen aangenomen. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie is in 2022 een bedrag van € 50.000 opgenomen, dat gedekt wordt via een onttrekking aan de algemene reserve.

20. Afval en grondstoffenbeleid
Onder andere door de restitutie van € 460.000 afvalverwerkingskosten en wat overige positieve verschillen die deel uitmaken van de tariefsberekening, hoeven we geen € 445.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging te onttrekken, maar kunnen we € 48.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging toevoegen.

21. Milieubeleidsplan/Duurzaamheidsprojecten
Dit betreft middelen die ter beschiking zijn gesteld voor diverse projecten die gedekt zijn uit de reserve Duurzaamheid en in 2022 niet allemaal (volledig) zijn uitgevoerd. Dit betreft incidentele projecten en incidentele onttrekking.

Programma VROSV

22. Stedelijke vernieuwing / vleugels v.d. stad
Dit betreft enerzijds een budget dat is onttrokken aan de reserve Stedelijke vernieuwing en anderzijds een subsidie die is verkrijgen voor ontwikkelen van de vleugels van de stad. Beide zijn incidenteel.

23. Vliegende brigade
Ook deze subsidie houdt verband met het ontwikkelen van stedelijke projecten in de stad en is incidenteel.

24. Grondexploitaties (niet bedrijventerrein)
De winstneming op Lingewijk Noord, Kleine Haarsekade en de lagere verliesvoorziening voor Mollenburg zorgen voor incidentele baten. Ook CV Hoog Dalem zorgt voor een incidentele baat als gevolg een hogere bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen. De lasten en baten van de grondexploitaties zijn incidenteel.

25. ISV-stegenproject
De uitgaven in het kader van het ISV stegenplan worden gedekt door een onttrekking aan een reserve.

26. Verkoop stroken snippergroen
Als gevolg van de in de beleidsnota Snippergroen 2019 genoemde uitgangspunten is overgegaan tot de verkoop van reststroken snippergroen. De lasten en baten van dit project zijn incidenteel.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

27. Compensatie gederfde inkomsten corona
Van het Rijk hebben wij in 2022 coronacompensatie ontvangen vanwege gederfde inkomsten over 2021.

28. Resultaat (grond-pand) verkopen
Dit betreft de verkoopopbrengt van een pand alsmede de afboeking van het actief als last. De lasten en baten zijn incidenteel.

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

29. Gorinchem Duurzaam Digitaal
De uitgaven voor het project Gorinchem Duurzaam Digitaal worden gedekt door een onttrekking aan de reserve ICT.

30. Organisatieontwikkeling
Voor de doorontwikkeling van personeel, gericht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag, is een bedrag van € 86.000 aan de reserve Organisatieontwikkeling onttrokken.