Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Saldo 2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning

4.050

1.163

5.143

1.005

4.961

1.489

182

485

666

Programma Veiligheid

4.857

358

5.619

581

5.354

521

265

-60

205

Programma Verkeer en Vervoer

9.464

3.650

10.263

3.983

10.118

4.933

145

950

1.095

Programma Economie

16.549

15.324

4.893

3.053

5.183

2.047

-290

-1.005

-1.295

Programma Onderwijs

9.909

2.569

12.297

4.943

11.150

4.902

1.148

-41

1.107

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

12.954

2.269

14.924

2.577

13.409

2.531

1.515

-45

1.470

Programma Sociaal Domein

57.376

15.687

70.195

20.742

68.496

21.880

1.698

1.138

2.836

Programma Duurzaamheid

10.436

9.596

12.246

10.244

11.228

9.898

1.018

-346

673

Programma VROSV

6.338

5.415

7.675

6.019

8.470

9.006

-795

2.987

2.192

Gerealiseerde baten en lasten

131.933

56.031

143.255

53.147

138.369

57.209

4.886

4.062

8.948

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

730

12.265

730

12.107

731

11.984

-1

-123

-125

Dividend

-

363

-

737

-

724

-

-13

-13

Saldo van de financieringsfunctie

153

16

-119

16

-586

23

468

6

474

Algemene uitkeringen

-

74.544

-

89.894

-

92.065

-

2.172

2.172

Overige algemene dekkingsmiddelen

-238

-

-100

279

291

1.694

-391

1.415

1.023

Overzicht overhead

12.140

512

13.115

518

12.719

586

396

69

465

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht onvoorzien

100

-

100

-

-

-

100

-

100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

12.885

87.700

13.725

103.551

13.155

107.076

571

3.525

4.096

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

144.817

143.732

156.981

156.697

151.524

164.285

5.457

7.587

13.044

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Saldo 2022

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Veiligheid

-

-

-

11

-

11

-

-

-

Programma Verkeer en Vervoer

-

41

516

656

516

554

-

-101

-101

Programma Economie

-

50

80

280

80

280

-

-

-

Programma Onderwijs

-

1.550

2.034

524

2.034

486

-

-38

-38

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-

74

2.999

600

2.999

88

-

-512

-512

Programma Sociaal Domein

-

1.171

1.042

1.717

1.042

1.717

-

-

-

Programma Duurzaamheid

368

870

368

1.474

416

779

-48

-695

-744

Programma VROSV

494

-

458

299

522

256

-64

-43

-107

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

26

-

813

2.855

861

2.855

-48

-

-48

Overzicht overhead

-

16

-

178

-

177

-

-1

-1

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves

887

3.772

8.310

8.594

8.471

7.204

-160

-1.390

-1.550

Gerealiseerd resultaat

145.705

147.504

165.291

165.291

159.994

171.488

5.297

6.197

11.494

Begrotingssaldo

1.799

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo

147.504

147.504

165.291

165.291

159.994

171.488

-5.297

6.197

11.494

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2022 na wijziging en de jaarrekening 2022 staat per programma in de programmaverantwoording.