Wet Normering bezoldiging Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT heeft tot doel om:

- De bezoldiging van topfunctionarissen te maximeren (bezoldigingsmaximum, verbod op bonussen of variabele beloningen en een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen).
- Te zorgen voor transparantie door publicatie en verantwoording in de jaarrekening van a) de bezoldiging van topfunctionarissen en b) de bezoldiging van overige functionarissen voor zover deze meer is dan de algemene bezoldigingsnorm.

De functies gemeentesecretaris en griffier vallen onder de WNT. In onderstaande tabel treft u de publicatie van de verplichte gegevens aan.

Gegevens 2023

bedragen x € 1

Sepers, H.

Kromkamp, H.

Functiegegevens5

Griffier

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Aanvang6 en einde functievervulling in 2023

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,00

1,00

Dienstbetrekking?8

Ja

Ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 109.334,91

€ 125.740,61

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.333,80

€ 21.049,56

Subtotaal

€ 125.668,71

€ 146.790,17

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 223.000,00

€ 223.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

Bezoldiging

€ 125.668,71

€ 146.790,17

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 202214

bedragen x € 1

Sepers, H

Kromkamp, H.

Functiegegevens5

Griffier

NVT

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1

1

Dienstbetrekking?8

Ja

Ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 103.959,49

117.458,80

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.006,28

21.104,64

Subtotaal

€ 120.965,77

€ 138.563,44

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 216.000,00

216.000,00

Bezoldiging

€ 120.965,77

€ 138.563,44

Functiegegevens 2021

Bos, CE

Fillekes - Brand, MJ

Fillekes - Brand, MJ

Sepers, H.

Kromkamp, H.

Hania, J.

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Directeur

Tijdelijk vervangend gemeentesecretaris

Griffier

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Tijdelijk vervangend algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/03

01/01-31/3 en 01/09-31/12

01/04-31/08

01/01-31/12

16/08-31/12

1/4-30/09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

32.344,00

99.836,36

98.598,91

40.552,62

49.177,12

Beloningen betaalbaar op termijn

5.208,18

18.607,56

18.313,32

7.719,90

8.279,76

Subtotaal

37.552,18

118.443,92

116.912,23

48.272,52

57.456,88

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

51.534,25

209.000,00

209.000,00

79.019,18

104.786,30

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezoldiging

37.552,18

118.443,92

116.912,23

48.272,52

57.456,88