Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

 1. de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 2. het overzicht van baten en lasten;
 3. een recapitulatie van het structureel begrotingsevenwicht;
 4. het overzicht begrotingsonrechtmatigheid;
 5. de balans;
 6. toelichting op de balans;
 7. Wet Normering bezoldiging Topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT);
 8. de bijlagen:
  1. reserves;
  2. voorzieningen;
  3. totaaloverzicht baten en lasten per taakveld;
  4. investeringsoverzicht;
  5. verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa);
  6. rapportage interbestuurlijk toezicht.

In dit hoofdstuk worden bovenstaande onderdelen achtereenvolgens behandeld.Bij het overzicht van baten en lasten wordt ook het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves meegenomen.