Afkortingenlijst

A

 • AD: Algemene dekkingsmiddelen
 • AMR: Arbeidsmarktregio
 • AMvB: Algemene maatregel van Bestuur
 • AOW: Algemene Ouderdomswet
 • AP: Autoriteit Persoonsgegevens
 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • ASM: Athletic Skills Model
 • ASZ: Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • AV: Ablasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • AZC: Asielzoekerscentrum

B

 • BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 • BBV: Besluit Begroting en Verantwoording
 • Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • BCF: Btw-compensatiefonds
 • BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • BI-zone: Bedrijfsinvesteringszone
 • Bibob: Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • BIE: Bouwgronden In Exploitatie
 • BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid
 • BIZ: Bedrijfsinvesteringszone
 • BLVS: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BRO: Basisregistratie ondergrond
 • BRP: Basisregistratie Personen
 • BSM: Binnenstadsmanagement
 • BTW: Belasting over Toegevoegde Waarde
 • BV: Besloten Vennootschap
 • BW: Beschermd Wonen
 • BW en O: Beschermd Wonen en Opvang
 • BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • B&A: Beraad en Advies
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • CAK: Centraal Administratie Kantoor
 • CAO: collectieve arbeidsovereenkomst
 • CAZ: Coöperatie Ambulance Zorg
 • CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • COA: Centraal Orgaan Asielzoekers
 • COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CUR: Camera Uitleesruimte
 • CV: Commanditaire Vennootschap
 • CVO-AV: Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

D

 • DB: Dagelijks bestuur
 • DG&J: Dienst Gezondheid en Jeugd
 • DigiD: Digitale Identiteit
 • DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • DUMAVA: Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

E

 • ECO: Extern Centrum Overleg
 • EMC: Erasmus Medisch Centrum
 • EMU: Europese Economische en Monetaire Unie
 • ENG: Energieneutrale Gebouwen
 • ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit
 • EOG: Economische Ontwikkeling Gorinchem
 • ESF: Europees Sociaal Fonds
 • EU: Europese Unie
 • EW: Eindwaarde

F

 • FED: Federal Reserve
 • Fido: Financiering decentrale overheden

G

 • GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
 • GCM: Gorinchem Citymarketing
 • Gevudo: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
 • GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
 • GJS: Gorkumse Jonge Spartanen
 • GKV: Gorinchemse Korfbal Vereniging
 • GPS: Global Positioning System
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan
 • GVV: Gorinchemse voetbalvereniging

H

 • Hbo: Hoger beroepsonderwijs
 • HKG: Huisvesting Kwetsbare Groepen
 • HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale

I

 • IBT: Interbestuurlijk Toezicht
 • ICO: Intern Centrum Overleg
 • ICT: Informatie, communicatie en technologie
 • IFFG: Internationaal Film Festival Gorinchem
 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • IKG: Industriële Kring Gorinchem
 • ISB: Integraal Sociaal Domein
 • ISK: Internationale Schakelklas
 • IVP: Intergraal Veiligheisplan
 • IZA: Integraal Zorgakkoord
 • I&A: Informatisering en Automatisering
 • I&O: Informatie en Ontmoeting

J

 • JNV: Jeugdhulp naar voren
 • J&V: Justitie en Veiligheid

K

 • KCC: Klant Contact Centrum
 • KPI: Kritieke prestatie-indicator

L

 • LAA: Landelijke Aanpak Adresfraude
 • LAS: Lokale Adaptatiestrategie
 • LTA: Landelijk Transitiearrangement

M

 • MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
 • ME: Maatschappelijke Effecten
 • MFA: Multifunctionele accommodatie 
 • MJOP: Meerjarenonderhoudsplan
 • MKB: midden- en kleinbedrijf
 • MLL: MerwedeLingelijn
 • MMA: Meld Misdaad Anoniem
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Progamma Grondbedrijf
 • MQ: Motorische Quotient

N

 • NCSC: Nationaal Cyber Security Centrum
 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NIP: Nationaal Isolatie programma
 • NNB: Nog Niet Bekend
 • NPO: Nationaal Programma Onderwijs
 • NV: Naamloze Vennootschap

O

 • OAB: Onderwijs Achterstanden Beleid
 • OHW: Oude Hollandse Waterlinie
 • OKK: Oefening Kweekt Kracht
 • OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
 • OTO: Olpleiden, trainen en oefenen
 • OV: Openbaar Vervoer
 • OVO: Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
 • OVO: Openbaar verenigd onderwijs
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

 • PGB: Persoonsgebonden Budget
 • PI: Prestatie Indicator
 • Po: Primair onderwijs
 • POC: Percentage of Completion
 • POH: Praktijkondersteuner
 • POK: Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen
 • PPN: Perspectiefnota
 • PrO-vso: Praktijkonderwijs-voortgezet speciaal onderwijs
 • PvE: Programma van Eisen
 • PVT: Participatie Verklaringstraject
 • P&C: Planning en Control
 • P&O: Personeel & Organisatie

R

 • RAG: Regionaal Archief Gorinchem
 • RAS: Regionale Adaptatiestrategie
 • RAV: Regionale Ambulancevoorziening
 • RB: Raadsbesluit
 • RBIC: Regionale Beroepen en Innovatiecampus
 • RES: Regionale Energietransitie
 • RIEC: Regionale Informatie-en Expertise Centra
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RWS: Rijskswaterstaat
 • RZB: Roerende zaak belasting

S

 • SAFE: Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal
 • SbI: Start Bouw Impuls
 • SBo: Speciaal basisonderwijs
 • SD: Sociaal Domein
 • SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
 • SiSa: Single information Single audit
 • SMP: Soorten Management Plan
 • SO: schetsontwerp
 • SOJ: Serviceorganisatie Jeugd
 • SPUK: Specifieke Uitkering voor gemeenten
 • SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 • SVN: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
 • SW: Sociale Werkvoorziening
 • SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

 • Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
 • TV: Taakveld
 • TVW: Transitievisie Warmte

V

 • VNG: Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Vo: Voortgezet onderwijs
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VR:  Virtual Reality
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
 • VROSV: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
 • VSV: Vroegtijdig schoolverlaters
 • VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • VV SVW: Voetbalvereniging Steeds Voorwaarts Wilhelmina
 • VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • VvE: Vereniging van Eigenaren
 • VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

 • WBI: Woningbouwimpuls
 • WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • WEW: Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WNT: Wet Normering Topinkomens
 • Wo: Wetenschappelijk onderwijs
 • WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Woo: Wet open overheid
 • WOZ: Wet onroerende zaak belasting
 • Wpg: Wet politiegegevens
 • WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • WW: Werkloosheidswet

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid