Balans per 31 december 2023

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

114

172

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

42

52

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

72

120

Materiële vaste activa

173.460

166.514

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

126.088

119.336

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.079

22.714

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

19.613

18.784

Financiële vaste activa

3.391

3.917

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

2.641

3.442

Overige langlopende leningen

750

475

Totaal vaste activa

176.965

170.603

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

50.145

47.398

Grond- en hulpstoffen

-

-

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

49.326

46.836

Gereed product en handelsgoederen

819

562

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

14.075

19.956

Vorderingen op openbare lichamen

7.286

5.912

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

3.160

10.144

Overige vorderingen

3.629

3.900

Liquide middelen

1.852

659

Kassaldi

25

51

Banksaldi

1.827

608

Overlopende activa

6.563

7.394

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.215

3.137

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.349

1.003

Nog te ontvangen bedragen

2.999

3.254

Totaal vlottende activa

72.635

75.407

TOTAAL ACTIVA

249.600

246.010

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

107.593

107.924

Algemene reserve

28.369

31.503

Bestemmingsreserves

71.301

64.927

Gerealiseerde resultaat

7.923

11.494

Voorzieningen

22.905

22.100

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.338

6.640

Onderhoudsvoorzieningen

7.949

7.730

Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

5.733

5.356

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

2.885

2.374

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

89.090

99.141

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

78.589

88.641

- openbare lichamen

5.000

5.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

1

-

Totaal vaste passiva

219.588

229.165

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.664

5.647

Banksaldi

-

-

Overige schulden

7.664

5.647

Overlopende passiva

22.348

11.198

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

9.095

7.869

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

12.621

3.175

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

632

154

Totaal vlottende passiva

30.012

16.845

TOTAAL PASSIVA

249.600

246.010

Gewaarborgde geldleningen

779.787

772.491

Gewaarborgde garantstellingen

14.810

13.750