Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA

Aan de activazijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente Gorinchem.

VASTE ACTIVA

Vaste activa zijn bezittingen die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze bezittingen worden in beginsel geactiveerd en vervolgens gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten. Bij nieuwe investeringen wordt alleen de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Er wordt onderscheid gemaakt in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten, gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk, bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa tenslotte omvatten geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Verloop boekwaarde immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2023

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

52

-

-

10

-

-

42

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

120

-

-

48

-

-

72

Totaal

172

-

-

58

-

-

114

Bij de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen van de betreffende scholen.

Materiële vaste activa
Bij materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economische nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het uitgangspunt is dat alle vaste activa worden geactiveerd, ook de maatschappelijke investeringen.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2023

In erfpacht uitgegeven gronden

5.680

5.680

Overige investeringen met een economisch nut

119.336

126.088

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.714

22.079

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.784

19.613

Totaal

166.514

173.460

Overige investeringen met economisch nut
De investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2023

Gronden en terreinen

16.429

15.426

Bedrijfsgebouwen

88.765

92.636

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.015

4.025

Vervoermiddelen

3.812

6.128

Machines, apparaten en installaties

1.670

2.038

Overige materiële vaste activa

4.645

5.835

Totaal

119.336

126.088

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Waarde-correctie

Boek-waarde 31-12-2023

Gronden en terreinen bruto

18.971

-

153

74

-

-

18.744

Voorziening afwaardering gronden en terreinen

2.542-

-

-

-

-

776

3.318-

Gronden en terreienen netto

16.429

-

153

74

-

776

15.426

Bedrijfsgebouwen bruto

88.765

10.325

1.156

3.559

114

-

94.261

Voorziening afwaardering bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

-

1.625

1.625-

Bedrijfsgebouwen netto

88.765

10.325

1.156

3.559

114

1.625

92.636

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.015

206

-

196

-

-

4.025

Vervoermiddelen

3.812

5.039

26

117

2.580

-

6.128

Machines, apparaten en installaties

1.670

562

16

178

-

-

2.038

Overige materiële vaste activa

4.645

2.078

187

701

-

-

5.835

Totaal

119.336

18.210

1.538

4.825

2.694

2.401

126.088

Onder de waardecorrecties staan de correcties vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De netto-boekwaarde van de investeringen met economisch nut bedraagt per 31-12-2023 € 126.088.000. In dit bedrag is een voorziening opgenomen van € 2.401.000 vanwege het risico op waardevermindering. De hoogte van deze voorziening was op 31-12-2022 € 2.542.000.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

Belangrijkste overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2023

Cumulatief besteed t/m 2023

Twee elektrische veerboten

7.956

4.839

7.591

Accupakketten electrische veerboten

900

560

840

Beroepencampus 't Gilde

17.580

8.928

9.653

Renovatie Hiemstralaan 24-24a

2.064

1.138

1.138

Aanleg sportveld GJS

475

654

654

Hard- en software 2023

479

493

493

Totaal

29.454

16.612

20.369

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2023

Riolering

22.028

490

490

592

-

-

21.436

Overige heffingen

686

-

-

43

-

-

643

Totaal

22.714

490

490

635

-

-

22.079

De investeringen bij overige heffingen bestaan uit investeringen in steigers (kadegelden) en begraafplaatsen (lijkbezorging).

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut, waarvoor ter dekking van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:

Belangrijkste investeringen met een economisch nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2023

Cumulatief besteed t/m 2023

GRP 2021

1.175

188

896

GRP 2022

1.075

278

346

Totaal

2.250

466

1.242

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2023

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.910

-

32

471

-

-

7.407

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken investeringen vanaf 2017

6.600

1.249

12

158

-

-

7.679

Overige materiële vaste activa

2.246

-

-

157

-

-

2.089

Overige materiële vaste activa investeringen vanaf 2017

2.028

520

2

108

-

-

2.438

Totaal

18.784

1.769

46

894

-

-

19.613

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten sinds 2017 gesplitst worden in investeringen voor 2017 en investeringen vanaf 2017.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Belangrijkste investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2023

Cumulatief besteed t/m 2023

Illuminatie kerktoren

498

154

498

Openbare verlichting 2022

128

100

129

Speelruimteplan 2022

293

151

302

Herinrichting Banneweg

11563

253

253

Kademuren J. Bloempad en Krabsteeg

260

230

239

Bruggen en vissteigers

242

181

240

Herinrichting Haarsekades

2350

110

171

Vervanging straatmeubilair 2023

92

96

96

Totaal

15.426

1.275

1.928

Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer:

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossing
en
afschrijving

Bijdragen
van
derden

Boek-waarde 31-12-2023

Kapitaalverstrekkingen aan

- Deelnemingen

3.442

-

801

-

-

2.641

Overige langlopende leningen

475

317

42

-

-

750

Totaal

3.917

317

843

-

-

3.391

In verband met de liquidatie van de Commanditaire Vennootschap ROM-S heeft er een terugbetaling van € 801.000 plaatsgevonden. Aan SVN is aan startersleningen € 300.000 uitgegeven. Overige mutaties leiden per saldo tot een totaal van investeringen van € 17.000 en desinvesteringen van € 42.000.

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden als volgt onderverdeeld:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2023

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

219

219

Aandelen Oasen

15

15

Aandelen Stedin Holding NV

2.344

2.344

Deelneming ROM-S beheer BV

12

12

Gemeente Gorinchem deelneming BV

801

-

Deelneming MerwedeLingelijn BV

51

51

Totaal

3.442

2.641

De overige langlopende leningen worden als volgt onderverdeeld:

Overige langlopende leningen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde
31-12-2023

GKV

36

32

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

331

615

SVW 2006

72

69

SVW 2010

36

34

Totaal

475

750

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd, zoals voorraden, vorderingen en liquide middelen.

V
oorraden De voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-2022

Bruto boekwaarde 31-12-2023

Netto boekwaarde 31-12-2022

Netto boekwaarde 31-12-2023

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

- Woonlocaties uitleggebieden

10.501

10.957

-

-

- Woonlocaties stedelijke vernieuwing

-1.094

-482

-1.094

-482

- Bedrijventerrein

54.685

57.759

47.930

49.808

Totaal

64.092

68.234

46.836

49.326

Voorraad bedrijfsmiddelen

1.025

923

562

819

Totaal

65.117

69.157

47.398

50.145

In het overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De bruto voorraden zijn voorraden exclusief voorzieningen; de netto voorraden zijn voorraden inclusief deze voorzieningen. Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo per ultimo 2023, is ter hoogte van dit saldo een voorziening gevormd.

Verloopoverzicht in exploitatie genomen bouwgronden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-2022

Netto boekwaarde 31-12-2022

Naar voorraad bedrijfs-middelen

Investe-
ringen

Op-
brengsten

Af-
wikkeling

Bruto boekwaarde 31-12-2023

Voorziening
verlies-
latend
complex

Netto boekwaarde 31-12-2023

Uitleggebieden

Mollenburg

10.501

-

-

456

-

-

10.957

10.957

-

Stedelijke Vernieuwing

Lingewijk Noord

1.094-

1.094-

-

612

-

-

482-

-

482-

Bedrijventerrein

Groote Haar

49.273

42.518

-

3.866

34

-

53.105

7.951

45.154

Oost II

5.412

5.412

-

758-

-

-

4.654

-

4.654

Totaal

64.092

46.836

-

4.176

34

-

68.234

18.908

49.326

Nog te maken kosten

57.563

Nog te verwachten opbrengsten

104.234

Het verwachte nominale eindresultaat

19.561

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen grondexploitaties per grondexploitatie:

Verloopoverzicht Voorzieningen grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging

Vrijval

Aan-
wending

Boekwaarde
31-12-2023

Mollenburg

11.333

170

-

-

11.503

Groote Haar

6.755

1.196

-

-

7.951

Totaal

18.088

1.366

-

-

19.454

De toevoeging aan de voorziening is gebaseerd op de netto contante waarde berekening en is inclusief 2% rente over de stand van de voorziening per 1-1-2023.

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Als uit de berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening gevormd.

In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gehanteerd:
-
netto contante waarde (en paramaters) per 1 januari 2024
-
rentepercentage 1,04%
-
kostenstijging 2024 3,0% en voor 2025 en verder 2,0%
-
opbrengstenstijging woningbouw 2024 1,5% en voor 2025 en verder 2,0%
-
opbrengstenstijging sociale woningbouw 2024 en verder 1,0%
-
opbrengstenstijging bedrijventerrein 2024 en verder 1,5%
-
disconteringsvoet 2,0%

Op 28 mei 2020 is het MPG Groote Haar vastgesteld door de raad. Voor dit project is een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar vastgesteld. De totale looptijd van grondexploitatie Groote Haar is op dit moment gepland tot en met het jaar 2040. De risico's van de grondexploitaties zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar worden als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Gecorrigeerd saldo 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-2023

Vorderingen op openbare lichamen

5.912

7.286

-

7.286

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

10.144

3.160

-

3.160

Overige vorderingen

3.900

3.823

194

3.629

Totaal

19.956

14.269

194

14.075

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 194.000. De omvang van deze voorziening is bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Onderstaand wordt voor ieder kwartaal van het jaar weergegeven, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid van de Wet financiering, decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. Het drempelbedrag was voor alle kwartalen in 2023 € 3.221.000.

Schatkistbankieren 2023 (bedragen x € 1.000)

Berekening benutting drempelbedrag 2023

Begrotingstotaal

161.048

Drempelbedrag

3.221

Kwartaalinkomsten benutting drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Benutting drempelberdrag

244

105

439

707

Drempelbedrag

3.221

3.221

3.221

3.221

Ruimte ten opzichte van drempelbedrag

2.977

3.115

2.782

2.514

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen:

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Kassaldi

51

25

Banksaldi

608

1.827

Totaal

659

1.852

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

3.137

1.215

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.003

2.349

Nog te ontvangen bedragen

3.254

2.999

Totaal

7.394

6.563

Vooruitbetaalde bedragen zijn bedragen die voor 31 december 2023 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op latere jaren. Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten die betrekking hebben op 2023, maar pas in een volgend jaar daadwerkelijk tot een ontvangst leiden.

Onder de nog te ontvangen bedragen is een vordering van € 117.382 uit een claim richting een externe partij opgenomen. In 2018 heeft deze partij bij bouwwerkzaamheden schade veroorzaakt aan een persleiding, waardoor de gemeente en het waterschap kosten hebben moeten maken voor het herstel van deze schade. Deze schade willen zij gezamenlijk verhalen bij de veroorzaker. Het waterschap fungeert bij deze claim als gezamenlijke penvoerder. De gemeente en het waterschap zijn van mening dat de claim aantoonbaar gerechtvaardigd is, en de veroorzaker financieel draagkrachtig genoeg is om de schade te vergoeden.

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van EU, Rijk en provincies die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden als volgt gespecificeerd:

Van Nederlandse en Europese overheden nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2022

Toevoegingen

Ontvangen bijdragen

Saldo 31-12-2023

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

Ministerie VWS, Stimulering sport

406

133

406

133

Ministerie SZW, Arbeidsmarktregio

56

-

56

-

Ministerie BZK, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

9

-

9

-

Ministerie van Financiën, Toeslagenaffaire

1

-

1

-

Ministerie J&V, Opvangplekken GOO

1.628

-

1.628

-

Ministerie J&V, Transitiekosten Oekraïense opvang

151

-

151

-

Ministerie J&V, Opvangplekken POO

-

181

-

181

Ministerie SZW, Uitvoeringskoten publieke schulden

16

-

16

-

Ministerie BZK, Afwikkeling toeslagenaffaire

16

30

16

30

Ministerie BZK, Uitvoeringskosten toeslagenaffaire

7

-

7

-

Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Dalems kerkje

3

-

3

-

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheidslichamen

Prov ZH, Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

18

9

16

11

Prov ZH, Fietsroute Componistenstraat

82

-

82

-

Prov ZH, Melkheul

10

-

-

10

Prov ZH, Vliegende brigade Gorinchem-West

5

11

-

16

Prov ZH, Beweegroutes

-

10

-

10

ZonMw, Netwerksversterking ouderen

8

-

8

-

Gemeente Dordrecht, RegioDeal

56

61

-

117

Gemeente Altena, Bijdrage veerboten

430

-

430

-

Gemeente Altena, Exploitatie veerdiensten

131

202

131

202

Gemeente Zaltbommel, Exploitatie veerdiensten

87

441

87

441

Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Exploitatie veerdienst

17

22

17

22

Gemeente Gorinchem, Coördinatiekosten MerwedeLingelijn

-

42

-

42

Totaal

3.137

1.142

3.064

1.215

PASSIVA

Aan de passivazijde van de balans staan het vermogen en de schulden van de gemeente Gorinchem.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningresultaat. Over de verdeling van het resultaat beslist de raad bij het vaststellen van de jaarstukken.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Algemene reserve

31.503

28.369

Bestemmingsreserves

64.927

71.301

Gerealiseerde resultaat

11.494

7.923

Totaal

107.924

107.593

Onderstaand overzicht geeft het verloop per reserve weer:

Verloopoverzicht Reserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2022

Boekwaarde 31-12-2023

Algemene reserve

31.503

91

10.223

6.998

28.369

Bestemmingsreserves

Infrastructuur

19.568

1.010

4.705

-

15.873

Tarieven reiniging

915

-

889

-

26

Stegen binnenstad

28

-

-

-

28

Station Papland

1.800

-

1.800

-

-

Sociaal domein

5.466

271

1.799

3.901

7.839

Duurzaamheid

3.610

364

114

-

3.860

Stimuleringsregeling woningbouw

59

-

-

-

59

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

-

-

226

Organisatie-ontwikkeling

48

-

48

-

-

ICT

542

-

60

-

482

IFFG

50

-

50

-

-

Stedelijke ontwikkeling

1.353

-

135

-

1.218

Aflossingsreserve

13.670

1.032

-

-

14.702

Dekkingsreserve i_lab

1.583

-

592

-

991

Reserve Perspectief jeugd en jongeren

55

-

30

-

25

Reserve energielasten SGS

2.500

-

900

-

1.600

Reserve Gorcums Warenhuis

80

71

70

-

81

Reserve riolering

-

-

-

68

68

Reserve onderwijshuisvesting

-

521

-

-

521

Afschrijvingsreserve

13.374

14.451

4.123

-

23.702

Totaal

96.430

17.811

25.538

10.967

99.670

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Nieuw in 2023 is de reserve Riolering. Deze is gevormd bij de bestemming van het rekeningresultaaat 2022. Ook nieuw is de reserve Onderwijshuisvesting. De verkoopopbrengst van het pand Stalkaarsen 3 is in deze reserve gestort.
Voor verdere informatie over de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Reserves van de Jaarrekening-bijlagen. In deze paragraaf worden ook alle afschrjivingsreserves apart toegelicht. Van het rekeningresultaat 2022 is in 2023 € 3.507.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden verplichtingen en verliezen als gevolg van risico's opgenomen, waarvan de omvang onzeker, maar redelijkerwijze in te schatten is.

Onderstaand overzicht geeft het verloop per voorziening weer:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Bestemming resultaat 2022

Boekwaarde 31-12-2023

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioentegoeden bestuurders

3.785

462

-

153

-

4.094

Wachtgelden

1.134

-

648

161

-

325

Overmatig verlof/spaarsaldo

546

77

9

-

-

614

Reparatie WW

55

17

-

17

-

55

Hoog Dalem

156

47

-

175

-

28

Vervanging spiltrap Caribabad

73

2

-

75

-

-

Mollenburg

832

17

303

-

-

546

Calamiteiten persleiding

59

-

-

-

-

59

Degeneratie

-

210

-

120

527

617

Onderhoudsvoorzieningen

Meerjarenonderhoudsplan

7.730

2.157

153

1.785

-

7.949

Door derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Rioolheffing

3.057

391

-

-

-

3.448

Afkoopsommen grafrechten

2.299

175

189

-

-

2.285

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

Vervangingsvoorzieningen riolering

2.374

1.000

-

489

-

2.885

Totaal

22.100

4.555

1.302

2.975

527

22.905

In de kolom Vrijval staan de bedragen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

De voorziening Pensioentegoeden bestuurders heeft als doel het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen.

De voorziening Wachtgelden is ingesteld om over voldoende vermogen te beschikken voor de financiering van de wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders en medewerkers.

De voorziening Overmatig verlof/spaarsaldo is ingesteld om voldoende vermogen te hebben voor de financiering van de verlofsaldi van het personeel.


De voorziening Reparatie WW is ingesteld om over voldoende vermogen te beschikken voor de reparatie van WW.


De voorziening Hoog Dalem dient ter dekking van (geprognotiseerde) verliezen op de ontwikkeling van dit gebied.


De voorziening Vervanging spiltrap Caribabad is gevormd voor de vervanging van deze trap.


De voorziening Mollenburg is ingesteld omdat deze voorziening die onder de Vlottende activa is opgenomen, niet hoger mag zijn dan de boekwaarde aan het einde van het jaar. Voor het verschil is een verliesvoroziening gevormd.


De voorziening Calamiteiten persleiding is ingesteld omdat het niet zeker is dat we de vordering ook daadwerkelijk in z'n geheel gaan ontvangen.

De voorziening Degeneratie is nieuw in 2023. De gemeente ontvangt een vergoeding voor het herstellen van uitgevoerde werkzaamheden in openbare verharding door NUTS-bedrijven. Het moment van herstel is niet altijd vooraf te voorspellen.


Het Meerjarenonderhoudsplan is ingesteld om de kosten van groot onderhoud te egaliseren over een periode van 20 jaar. Het doel hiervan is schommelingen tegen te gaan in de begroting. In dit plan zijn o.a. kunstwerken en bruggen opgenomen, evenals openbare verlichting, buitensportaccommodaties, het stadhuis, schoolgebouwen en diverse voorzieningen in de openbare ruimte.

De voorziening Rioolheffing heeft als doel het opvangen en egaliseren van ongewenste schommelingen in riooltarieven. De niet aangewende middelen van derden blijven op die manier beschikbaar voor de uitvoering van riooltaken.


In de voorziening Afkoopsommen grafrechten worden de afkoopsommen gestort die vooruit betaald zijn voor het onderhouden van de begraafplaatsen.


De vervangingsvoorziening Riolering is ingesteld om de jaarlijkse investeringen voor de uitvoering van het GRP te dekken.


Voor verdere informatie over de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen van het Jaarverslag en paragraaf 5.2 Voorzieningen van de Jaarrekening-bijlagen.

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
Onder de vaste schulden staan schulden met een looptijd ≥ 1 jaar en waarborgsommen. Langlopende leningen worden aangegaan om in de eigen financieringsbehoefte van de gemeente te voorzien. Waarborgsommen betreffen bedragen die door huurders zijn betaald bij de aanvang van de huur van een gemeentelijk pand.

Langlopende schulden worden als volgt onderverdeeld:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

88.641

78.589

- openbare lichamen

5.000

5.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

-

1

Totaal

99.141

89.090

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden ≥ 1 jaar over 2023 weer:

Verloop overzicht langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2022

Toevoegingen

Af-
lossingen

Saldo 31-12-2023

Onderhandse leningen

99.141

-

10.052

89.089

Waarborgsommen

-

-

-

1

Totaal

99.141

-

10.052

89.090

In 2023 zijn geen nieuwe leniningen aangegaan. Op de opgenomen geldleningen is in 2023 bij de BNG voor totaal € 10 mln. afgelost. De totale rentelast voor het jaar 2023 voor vaste schulden is € 1,4 mln.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.647

7.664

Overlopende passiva

11.198

22.348

Totaal

16.845

30.012

Kortlopende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden < 1 jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Kortlopende schulden < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

5.647

7.664

Totaal

5.647

7.664

Per 31 december 2023 had Gorinchem geen uitstaande schuldpositie op de betaalrekening van de BNG en ook geen kasgeldlening uitstaan.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

7.869

9.095

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

3.175

12.621

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

154

632

Totaal

11.198

22.348

Verplichtingen zijn posten die ten laste van het dienstjaar 2023 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2024 zijn ontvangen. Onder de post Vooruit ontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen die in 2023 al zijn ontvangen maar betrekking hebben op latere jaren.
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van Nederlandse en Europese overheden vooruitontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2022

Ontvangen bedragen

Bestedingen

Saldo 31-12-2023

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

Onderwijsachterstandenbeleid

120

1.451

1.430

141

Educatie

20

576

582

14

Reductie energiegebruik

139

-

139

-

Stimulering sport

3

-

-

3

Sportakkoord

38

-

38

-

Preventieakkoorden

17

-

-

17

Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving

41

-

41

-

Arbeidstoeleiding Pro-Vso

121

-

121

-

Nationaal Programma Onderwijs

391

369

365

395

Aanpak energiearmoede

522

318

192

648

Naleving controle toegangsbewijzen

72

-

72

-

Wet inburgering

212

422

448

186

Onderwijsroute

32

34

63

3

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

405

405

572

238

Circulair ambachtscentrum

46

-

2

44

Preventieakkoord 2023

-

20

9

11

Brede SPUK

-

700

571

129

BBZ 2021

-

26

-

26

Lokale bibliotheekvoorzieningen

-

220

-

220

Woningbouw bovenplanse infrastructuur

-

6.931

-

6.931

Lokale warmtetransitie

-

138

-

138

Startbouwimpuls

-

763

-

763

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

31

109

114

26

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

24

-

24

-

Knelpunt van Zomerenlaan

304

76

152

228

Vleugels van de stad

45

-

34

11

Beweegroutes

21

10

31

-

Handhaving coronapas

31

-

-

31

Herontwikkeling Wellantcollege

200

-

-

200

Laadarm electrificatie veerdienst

114

-

100

14

Ventilatie scholen

114

-

114

-

Knelpunt Haarwijk Oost

100

100

-

200

RegioDeal Lingeoevers

12

-

12

-

Klimaat- en energiebeleid

-

689

453

236

Kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort

-

80

11

69

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

-

606

-

606

Lokale aanpak isolatie

-

345

-

345

Klimaatadaptatie

-

304

20

284

Elektrische schepen

-

430

-

430

CMK Kunstgebouw

-

34

-

34

Totaal

3.175

15.156

5.710

12.621

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor komende jaren is verbonden worden uitgesplitst in gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen wordt als volgt gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Onderwijsinstellingen

6.920

100

5.343

5.048

Deelnemingen CV's

30.000

100

5.609

1.780

Zorginstellingen

341

100

125

0

Diverse verenigingen

1.950

100

1.505

1.447

Via Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Poort6

277.065

50

194.609

208.312

Via Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

592.000

50

565.000

563.000

Hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie

5.900

50

300

200

Totaal

914.176

772.491

779.787

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

GR Gevudo

10.799

100

8.366

7.156

GR Waardlanden

6.121

100

5.384

7.654

Totaal

16.920

13.750

14.810

De gemeente Gorinchem vervult een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Sinds de jaarrekening 2020 hanteert de gemeente de volgende criteria voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen:

  • Minimale restant looptijd 2 jaar;
  • Minimale verplichtingwaarde € 40.000;
  • Geen mogelijke verplichtingen uit raamovereenkomsten, alleen onherroepelijke harde verplichtingen.

Op basis van deze criteria is de totale harde verplichting voor de komende 4 jaar € 1.741.641 volgend uit 3 contracten die allen Europees zijn aanbesteed. Onder deze contracten bevindt zich 1 huurcontract. Door het hanteren van een inkoopbeleid waarbij veel gewerkt wordt met raamovereenkomsten die alleen leiden tot kosten indien daadwerkelijk materialen of diensten worden afgenomen op basis van het raamcontract, is het bedrag aan langlopende verplichtingen bij de gemeente Gorinchem relatief laag.

Gebeurtenissen na balansdatum
De inflatie neemt langzaam af. Spanningen in de wereld kunnen voor een opwaartse beweging gaan zorgen. De loonafspraken in het land zijn nog steeds bovengemiddeld en zorgen voor druk op de exploitatie. Dit heeft financiële gevolgen voor Gorinchem. De precieze omvang is op dit moment lastig aan te geven omdat nog onduidelijk is in welke mate gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd.