Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het overzicht hieronder staan per programma de incidentele en structurele baten en lasten. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2023 en de jaarstukken 2023. In het overzicht met incidentele lasten zoals in de vorige paragraaf zijn de bijzonderheden of uitschieters van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2023 na wijziging

Jaarrekening 2023

Verschil

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning

-4.089

-

-4.089

-5.351

-996

-4.355

-1.262

-996

-266

Programma Veiligheid

-5.420

-

-5.420

-5.295

-

-5.295

125

-

125

Programma Verkeer en Vervoer

-8.791

-315

-8.476

-8.967

-257

-8.710

-176

58

-235

Programma Economie

-2.003

0

-2.003

-3.454

-1.896

-1.558

-1.451

-1.896

445

Programma Onderwijs

-10.125

-300

-9.825

-7.981

686

-8.666

2.144

986

1.158

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-12.427

-50

-12.377

-10.985

-50

-10.935

1.442

0

1.442

Programma Sociaal Domein

-49.478

670

-50.149

-45.771

754

-46.524

3.708

84

3.624

Programma Duurzaamheid

-1.685

-56

-1.629

-1.943

-19

-1.924

-258

38

-296

Programma VROSV

-1.983

49

-2.032

-1.208

946

-2.154

774

897

-122

Totaal programma's

-96.000

-2

-95.998

-90.954

-832

-90.122

5.046

-830

5.876

Totaal Alg. dekking, overhead en Onvoorzien

87.472

521

86.951

91.150

521

90.629

3.678

0

3.678

Mutaties reserves

8.528

4.706

3.822

7.727

4.176

3.551

-801

-530

-271

Totaal

0

5.225

-5.225

7.923

3.864

4.058

7.923

-1.360

9.283

Begrotingssaldo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incl. begrotingssaldo

0

5.225

-5.225

7.923

3.864

4.058

7.923

-1.360

9.283

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele/reguliere budgetten) is ultimo 2023 ca. € 9,3 mln. voordelig. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de bijdragen die pas in de decembercirculaire zijn ontvangen, daarnaast door een voordeel op de opvang van vluchtelingen. Daarnaast zijn er aantal zaken op reguliere budgetten niet tot uitvoering gekomen.

Bij de begroting 2023 is 3,3 mln. van het begrotingssaldo 2024 ingezet om investeringen mogelijk te maken. Per saldo wordt behoudens de jaren 2026/2027 het begrotingssaldo als structureel positief beoordeeld. Voor 2026 en verder ligt een opgave voor een sluitende begroting.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo baten lasten

196

2.243

3.045

-1.679

-4.484

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7.727

-2.783

450

531

2.710

Begrotingssaldo na bestemming

7.923

-540

3.495

-1.148

-1.774

Waarvan incidentele baten en lasten

3.864

2.483

974

774

289

Structureel begrotingssaldo

4.058

-3.023

2.521

-1.922

-2.063