Voorzieningen, winstnemingen en risico's grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo is een voorziening gevormd.

Mutatie voorzieningen actieve grondexploitaties (bedragen x € 1.000) n.a.v. herziening 2023

Stand
31-12-2021

Rente-toevoeging

Stortingen

Vrijval

Stand
31-12-2022

Mollenburg

11.131

202

11.333

Groote Haar

5.133

1.622

-

6.755

Totaal

16.264

-

1.824

-

18.088

Uit de bijgestelde grondexploitatie Mollenburg blijkt dat de berekende verliesvoorziening met € 21.000 kan worden verlaagd. Op basis van de bijgestelde grondexploitatie Groote Haar is de berekende verliesvoorziening met € 1,5 mln. toegenomen.

Winstnemingen
Naar rato van de voortgang van zowel gerealiseerde kosten als opbrengsten dient over een positief eindresultaat van een grondexploitatie tussentijdse winst te worden genomen. Deze zogeheten methode Percentage of Completion (POC) wordt voorgeschreven door het BBV. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel dat op voorhand mogelijk teveel winst wordt genomen, is het toegestaan projectspecifieke risico's in mindering te brengen op het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie alvorens de tussentijdse winstneming te bepalen.

Tussentijdse winstnemingen BIE (bedragen x € 1.000)

Eindwaarde resultaat*

Correctie project- risico

PoC

Tussentijdse winstneming

Tussentijdse winstneming t/m 2021

Tussentijdse winstneming 2022

Oost II

7.487

-

84%

6.261

6.196

65

Lingewijk Noord

4.456

-

90%

4.008

3.379

634

Kleine Haarsekade

424

-

100%

424

289

136

Totaal

12.367

-

10.693

9.864

835

* Het eindwaarde resultaat is beperkt hoger dan het resultaat dat staat weergegeven in de tabel Prognose verwacht resultaat omdat rente-effecten van de winstneming in 2022 in de bepaling van de winstneming 2022 nog niet (kunnen) zijn meegenomen.

Drie gemeentelijke grondexploitaties zijn winstgevend. Voor deze grondexploitaties is tot en met de jaarrekening van 2022 reeds € 9,9 mln. winst genomen. De tussentijdse winstneming in 2022 is bepaald op € 0,8 mln. Gezien het verwachte eindresultaat van de grondexploitaties wordt, afhankelijk van het optreden van de risico's, tot einde looptijd nog een totaal van € 1,7 mln. aan winstneming verwacht. De projectspecifieke risico's die tevens in de bepaling van de winstneming zijn meegenomen hebben betrekking op de onzekerheid omtrent de hoogte van de nog te realiseren grondopbrengsten. De gedetailleerde berekeningen van de winstnemingen zijn opgenomen in het MPG.

Risico's gemeentelijke grondexploitaties
De geïdentificeerde risico's zijn niet in de grondexploitaties verwerkt, maar onderdeel van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's zijn berekend aan de hand van dezelfde uitgangspunten als uiteengezet in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaalrisico van € 1,4 mln. voor de gemeentelijke grondexploitaties is tevens opgenomen in deze paragraaf.

Project (bedragen x € 1.000)

Benodigde weerstands-capaciteit 2021

Benodigde weerstands-capaciteit 2022

Verschil

Woningbouw

Mollenburg

36

38

2

toename

Lingewijk Noord

-

-

-

afname

Kleine Haarsekade

-

-

-

afname

Totaal woningbouw

36

38

2

toename

Bedrijventerrein

Groote Haar

1.909

1.285

-625

afname

Oost II

89

87

-2

afname

Totaal bedrijventerrein

1.998

1.372

-626

afname

Totaal

2.034

1.410

-624

afname

Vooral de risico's voor Groote Haar zijn bepalend voor de reservering van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor het totale risico van de grondexploitatie Groote Haar wordt € 1,3 mln. opgenomen in het weerstandsvermogen. De risico's van de grondexploitatie Groote Haar zijn gerelateerd aan de gevoeligheid van de parameters rente en opbrengstenstijging. Deze zijn gezien de lange looptijd van deze exploitatie reëel.

Met uitzondering van de grondexploitatie Groote Haar bevinden de gemeentelijke grondexploitaties zich in de eindfase. Hierdoor zijn bij deze grondexploitaties geen risico's aanwezig voor Lingewijk Noord en Kleine Haarsekade. Het totale risico voor de grondexploitaties Mollenburg en Oost II van € 130.000 heeft betrekking op de hoogte van de grondprijzen en vertraging in het project. In het MPG staat de risicoanalyse per grondexploitatie verder toegelicht.