Balanspositie grondexploitaties

Balanspositie van de grondexploitaties.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2018

Stand 31-12-2019

Stand 31-12-2020

stand 31-12-2021

stand 31-12-2022

Boekwaarde gronden in exploitatie

1. Woningbouw

12.409

11.997

12.742

8.377

9.408

2. Bedrijventerrein

53.174

53.603

50.997

53.060

54.684

Totaal boekwaarde

65.583

65.600

63.740

61.437

64.092

Getroffen voorzieningen grondexploitaties

17.655

18.268

16.970

16.263

18.087

Netto boekwaarde

47.928

47.332

46.770

45.174

46.005

Over 2022 is de boekwaarde met € 2,7 mln. toegenomen. De netto boekwaarde neemt toe met € 0,8 mln. doordat naast de verlaging van de boekwaarde ook de voorziening (Groote Haar) verhoogd wordt.

Ontwikkeling balanspositie BIE in begrotingsjaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Vermeerderingen/ verminderingen in begrotingsjaar

Boekwaarde 31-12-2023

Nog te realiseren 2024-einde project

Eindresultaat project

Woningbouw

Kosten

32.128

1.595

33.723

-

33.723

Opbrengsten

22.720

-

22.720

-

22.720

Saldo woningbouw

-9.408

-1.595

-11.003

-

-11.003

Bedrijventerreinen

Kosten

95.574

5.234

100.809

38.247

139.056

Opbrengsten

40.890

7.314

48.204

84.799

133.003

Saldo bedrijventerreinen

-54.684

2.079

-52.605

46.552

-6.053

Saldo BIE

-64.092

484

-63.608

46.552

-17.056

De verwachting is dat het saldo van vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar 2023 leidt tot een lagere boekwaarde per 31-12-2023. Tegenover de kosten die in verband met de werkzaamheden op Groote Haar, het woonrijp maken van Mollenburg en Lingewijk Noord in 2032 worden verwacht, staan de grondopbrengsten die volgen uit bedrijventerrein Oost II. De volledige gronduitgifte van bedrijventerrein Groote Haar staat geprognosticeerd vanaf 2026 tot 2040. Dit verklaart de hoge nog te realiseren grondopbrengsten bij bedrijventerreinen.