Prognose verwacht resultaat grondexploitaties

De bouwgronden in exploitatie (BIE) van de gemeente Gorinchem betreffen 3 grondexploitatiecomplexen woningbouw en 2 grondexploitatiecomplexen bedrijventerrein. Naast de gemeentelijke grondexploitaties is er de grondexploitatie Hoog Dalem, die in de CV Hoog Dalem is ondergebracht. Een korte toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Prognose resultaat BIE (bedragen x € 1.000)

Einddatum

Resultaat EW

Mutatie EW t.o.v. jaarrekening 2021

Resultaat NCW 31-12-2022

Mutatie NCW t.o.v. jaarrekening 2021*

Verliesgevende projecten

Groote Haar

31-12-2040

-9.651

-2.173

-6.755

-1.520

Mollenburg

31-12-2023

-11.560

253

-11.333

21

Winstgevende projecten

Oost II

31-12-2023

7.487

-298

7.340

-143

Lingewijk Noord

31-12-2023

4.456

-40

4.369

47

Kleine Haarsekade

31-12-2022

424

13

424

21

Verbonden partijen

Hoog Dalem (50% aandeel)

31-12-2025

3

-48

3

-44

Totaal

-2.294

-5.952

-1.618

* resultaten op eindwaarde (EW) op netto contante waarde (NCW) 1-1-2023 gebracht om resultaten te vergelijken en op te tellen

Ontwikkeling resultaat grondexploitaties op hoofdlijnen

Algemeen
Het BBV is leidend voor de financiële verwerking van de grondexploitaties. De gemeentelijke grondexploitaties zijn geactualiseerd per prijspeildatum 1-1-2023 en boekwaarde datum 31-12-2022. Om de jaarlijkse herziening uit te voeren zijn de parameters en grondprijzen geactualiseerd en zijn de nog te realiseren kosten- en opbrengstenbudgetten beoordeeld in relatie tot gerealiseerde kosten en opbrengsten en de voortgang van de projecten. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van vorig jaar zijn (i) een hogere kostenstijging en (ii) de tussentijdse winstnemingen in 2022.

De kostenstijging is naar boven bijgesteld vanwege de opgelopen kosten ten gevolge van de energiecrisis en tekort aan bouwmaterialen en personeel. Verder wordt conform de BBV een tussentijdse winstneming als kostenpost aan de boekwaarde toegevoegd. Dit resulteert in een negatiever resultaat voor de winstgevende grondexploitaties. In totaal is het geconsolideerde resultaat van het MPG 2023 € 2,3 mln. negatiever ten opzichte van het MPG 2022. Zonder de tussentijdse winstneming is het geconsolideerde resultaat van het MPG 2023 € 1,6 mln. negatiever.

Per grondexploitatiecomplex worden hiernavolgend de belangrijkste mutaties aangegeven. Voor een gedetailleerde analyse van de mutaties wordt verwezen naar het MPG 2023.

Groote Haar
Het negatieve financiële resultaat van deze grondexploitatie is per saldo toegenomen met € 1,5 mln. De verliesvoorziening is met dit bedrag verhoogd. De oplopende inflatie, tekorten aan bouwmaterialen en personeel en de stijgende energieprijzen zorgen voor een hogere kostenstijging dan verwacht. De meeste werkzaamheden voor het project moeten nog starten. De toegenomen kostenstijging heeft daarom een grote impact op het resultaat van Groote Haar. Daarnaast zijn de civiele ramingen aangevuld met onvoorziene flora en faunawerkzaamheden.

Mollenburg
Het negatieve financiële resultaat van deze grondexploitatie is per saldo afgenomen met € 20.000. De verliesvoorziening is met dit bedrag verlaagd. De verbetering van het resultaat is het gevolg van een spoedige verkoop van de laatste vrije zelfbouwkavels. Dit resulteert in een verlaging van de plankosten waardoor het resultaat verbeterd.

Oost II
Door het strikte uitgiftebeleid zijn in 2022 de geplande verkopen vertraagd. Om de vertraging in het project in te halen en de geplande eindtermijn van het project te halen zijn er extra plankosten geraamd. Daarnaast is er een tussentijdse winstneming geboekt van € 64.789. Dit resulteert in een verslechtering van het resultaat met € 88.004.

Lingewijk Noord
Het resultaat van de grondexploitatie neemt af met ca. € 590.000. Dit wordt veroorzaakt door de tussentijdse winstneming van € 634.237. Zonder de tussentijdse winstneming verbetert het resultaat met € 36.000 ten gevolge van een gunstige aanbesteding voor het inrichten van het plangebied.

Kleine Haarsekade
De laatste 2 kavels zijn begin 2022 geleverd. Hiermee is het project afgerond. In 2022 is de laatste winstneming gedaan van € 135.553 waardoor het resultaat op € 0 uitkomt. In totaal is er € 424.000 winst gerealiseerd.

Verbonden partij Hoog Dalem
Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling Hoog Dalem participeert de gemeente Gorinchem voor 50% in de grondexploitatie Hoog Dalem. Het resultaat van deze grondexploitatie blijft nagenoeg onveranderd ten opzichte van jaarrekening 2021. De geprognosticeerde grondverkopen in 2022 in het middengebied hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat er grond is geleverd voor 76 projectmatige woningbouw en 27 zelfbouwkavels. De risico's voor de gemeente die gerelateerd zijn aan de deelname in de verbonden partij Hoog Dalem beperken zich dan ook tot de realisatie van de woningbouw in het Middengebied. De risico's staan toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Een verdere uiteenzetting van Hoog Dalem C.V. is onderdeel van de paragraaf Verbonden Partijen.