Vastgesteld beleid

Naast de wettelijke kaders geldt voor de paragraaf Financiering het volgende raadsbeleidskader:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Treasurybeleid

2017

Het Treasurybeleid geeft duidelijkheid over de kader die de gemeente Gorinchem hanteert bij het invullen van de financieringsbehoefte. Ook zijn de kaders voor de beheersing van het renterisico hierin opgenomen.

De feitelijke uitvoering van dit beleid is vertaald in het treasurystatuut. Het treasurystatuut geeft duidelijkheid over de te hanteren regels bij de treasurytaken en geeft inzicht in de wijze waarop de bevoegdheden geregeld zijn.

Beleidskader

Vastgesteld door het college in

Treasurystatuut

2020