Financieringsportefeuille en renteontwikkeling

In onderstaande tabel zijn de wijzingen in onze langlopende leningenportefeuille verwerkt.

Verloop leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

2022

Stand per 1 januari 2022

111.240

Opgenomen geldleningen

-

Reguliere aflossingen

12.100

Stand per 31 december 2022

99.141

Het gewogen gemiddelde rentepercentage over onze langlopende leningenportefeuille was 1,48%.

De aan de taakvelden door te berekenen rente is gebaseerd op de rekenrente. De rekenrente is bij de begroting 2022 vastgesteld op 1,0%. Op basis van de BBV-notitie rente, moet bij de jaarrekening de rekenrente bepaald worden. Als de afwijking ten opzichte van de begroting kleiner is dan 25% mag de rekenrente van de begroting worden gehandhaafd. Bij de jaarrekening is de rekenrente gehandhaafd.

De totale rentelasten bestaan uit de rente over het vreemd vermogen € 1,6 mln. en de rente die aan voorzieningen wordt toegevoegd van € 400.000, in totaal € 2 mln. Op basis van de boekwaarde investeringen per 1-1-2022 (vaste activa) en de rekenrente wordt ca. € 1,7 mln. rente doorberekend aan de taakvelden waar de investeringen betrekking op hebben. Op basis van de boekwaarde grondexploitaties per 1-1-2022 en de rente grondexploitatie (0,87%) wordt € 534.000 rente doorberekend aan de grondexploitaties.
De totaal doorberekende rente ad. € 2 mln. is € 282.000 hoger dan de totale rentelasten waardoor sprake is van een voordelig renteresultaat.