EMU-saldo

Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% komen. Om tot een goede raming van het EMU-saldo te komen is het van belang dat ook het EMU-saldo van lokale overheden in de cijfers worden opgenomen. Met de vernieuwing van het BBV is het verplicht gesteld om het EMU-saldo te presenteren in zowel de begroting als in de jaarstukken.

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

13.044

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

-1.275

3

Mutatie voorzieningen

2.841

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.547

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-

EMU-saldo

15.613

(Totstandkoming berekening: 1 - 2 + 3 - 4 - 5 = EMU saldo)