Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

TV01 Bestuur

2828

641

TV02 Burgerzaken

1804

514

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

2336

462

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

6.968

1.617

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.590

-

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.908

203

Totaal programma Veiligheid

5.498

203

TV21 Verkeer en vervoer

8.678

875

TV22 Parkeren

1.235

619

TV23 Recreatieve Havens

678

126

TV24 Economische Havens en waterwegen

25

329

TV25 Openbaar vervoer

3.623

3.323

Totaal programma Verkeer en vervoer

14.238

5.271

TV31 Economische ontwikkeling

878

15

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.264

3.143

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

20

171

TV34 Economische promotie

622

1

Totaal programma Economie

6.784

3.331

TV41 Openbaar basisonderwijs

328

1

TV42 Onderwijshuisvesting

4.047

127

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

9.204

5.470

Totaal programma Onderwijs

13.578

5.598

TV51 Sportbeleid en activering

1.756

931

TV52 Sportaccommodaties

4.647

3.126

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

2.562

185

TV54 Musea

1.684

165

TV55 Cultureel erfgoed

686

136

TV56 Media

723

147

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.765

149

Totaal programma Sport, cultuur en recreactie

15.823

4.838

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

8.595

8.349

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.507

733

TV63 Inkomensregelingen

23.788

15.373

TV64 WSW en beschut werk

8.286

-

TV65 Arbeidsparticipatie

2.881

-

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.864

292

TV671A Huishoudelijke hulp (WMO)

4.202

-

TV671B Begeleiding (WMO)

2.104

-

TV671C Dagbesteding (WMO)

786

-

TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

109

-

TV672A Jeugdhulp begeleiding

1.986

-

TV672B Jeugdhulp behandeling

290

-

TV672C Jeugdhulp dagbesteding

919

-

TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

215

-

TV673A Pleegzorg

807

-

TV673B Gezinsgericht

380

-

TV673C Jeugdhulp met verblijf overig

1.535

-

TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

2.326

-

TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.022

-

TV674C Gesloten plaatsing

154

-

TV681A Beschermd wonen (WMO)

498

1.315

TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

552

-

TV682A Jeugdbescherming

1.410

-

TV682B Jeugdreclassering

67

-

TV71 Volksgezondheid

1.739

191

Totaal programma Sociaal domein

72.025

26.254

TV72 Riolering

3.397

3.934

TV73 Afval

6205

5.839

TV74 Milieubeheer

2.868

888

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

465

331

Totaal programma Duurzaamheid

12.935

10.991

TV81 Ruimtelijke Ordening

1.251

163

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

2.108

2.555

TV83 Wonen en bouwen

2.959

2.391

Totaal programma VROSV

6.317

5.109

TV05 Treasury

-462

578

TV061 OZB woningen

369

4.802

TV062 OZB- niet woningen

106

5.287

TV063 Parkeerbelasting

227

1.768

TV064 Belasting Overig

231

203

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

-

92.661

TV08 Overige baten en lasten

284

168

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

755

105.469

TV04 Overhead

14216

653

Totaal programma Overhead

14.216

653

TV010 Mutaties reserves

17.811

25.538

Totaal Lasten en Baten

186.949

194.872