Reserves

Inleiding

De toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves in de jaarstukken worden verwerkt voor de bedragen gelijk aan de werkelijke inkomsten en uitgaven van de daarmee in de begroting(swijzigingen) samenhangende posten.

In deze bijlage treft u de informatie aan over de reserves per 31 december 2023. Dit vergelijken wij met de jaarrekening 2022 inclusief resultaatbestemming.