Vastgesteld beleid

Voor lokale heffingen zijn beleidsuitgangspunten gebruikt. De uitgangspunten zijn:

  • voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven wordt het gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau (CPB) aangehouden;
  • er wordt zo veel mogelijk gewerkt met kostendekkende tarieven;
  • voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden egalisatiereserves of -voorzieningen gebruikt;
  • de inkomstenderving door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt doorberekend in de tarieven;
  • tevens wordt een BCF component meegenomen in de afvalstoffenheffing en rioolbelasting.