Overzicht lokale heffingen

De drie belangrijkste lokale heffingen zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. Hieronder wordt ingegaan op de achtergronden en uitgangspunten 2022 voor deze heffingen. Ook worden de achtergronden en uitgangspunten van de overige belastingen, heffingen en rechten kort uitgelegd.

Onroerende zaakbelastingen
De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed.

De OZB-tarieven worden uitgedrukt in een vast percentage van de economische waarde van de onroerende zaken. Ze worden berekend door de geraamde opbrengst te delen door de te belasten waarde, het heffingsareaal. De waarde wordt getaxeerd conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De taxaties zijn gebaseerd op het marktniveau op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De waardeschommelingen worden vereffend via de tarieven, zodat de hertaxatie zelf niet leidt tot een verhoging van de belastingdruk. Wel is conform de besluitvorming bij de begroting 2022 een inflatiecorrectie toegepast van 3%.


Tarieven onroerende zaakbelasting

2021

2022

Woningen: eigenaar

0,1119%

0,1060%

Niet-woningen: eigenaar

0,3120%

0,3296%

Niet-woningen: gebruiker

0,2539%

0,2650%

Afvalstoffenheffing
De kosten van de afvalinzameling en -verwerking van particuliere huishoudens worden via de afvalstoffenheffing verhaald. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het uitgangspunt is dat de éénpersoonshuishoudens een korting van 20% krijgen op het tarief van meerpersoonshuishoudens.

Tarieven afvalstoffenheffing

2021

2022

Eénpersoonshuishoudens

253

269

Meerpersoonshuishoudens

316

337

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing. De tarieven zijn in 2022 kostendekkkend geweest.

Omschrijving

Bedragen (in € x 1.000)

Lasten taakveld

5.099

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

0

Netto kosten taakveld

5.099

Toe te rekenen lasten (overhead en BTW)

118

Totale kosten

5.217

Opbrengst heffingen

5.217

Dekkingspercentage

100%

Rioolbelasting
Op grond van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken hebben gemeenten de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Een gemeente kan rioolbelasting heffen om deze zorgplicht te betalen (artikel 228a van de Gemeentewet). Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. Uit de rioolbelasting worden de kosten voor rioolbeheer en onderhoud betaald, maar ook 50% van de kosten van straatreiniging en 20% van de kosten van waterbeheersing. Net als bij de afvalstoffenheffing wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens en krijgen de éénpersoonshuishoudens een korting van 20% op het meerpersoonstarief. Bedrijven betalen een vast tarief per 150 m3 water dat gelijk is aan het tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Tarieven rioolbelasting

2021

2022

Eénpersoonshuishoudens

171

166

Meerpersoonshuishoudens

213

207

Bedrijven per 150 m3 waterverbruik

213

207

Grootverbruikers per 150 m3 waterverbruik

85

85

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de rioolbelasting. De tarieven zijn kostendekkend geweest.

Omschrijving

Bedragen (in € x 1.000)

Lasten taakveld

3.458

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

0

Netto kosten taakveld

3.458

Toe te rekenen lasten (overhead en BTW)

402

Totale kosten

3.860

Opbrengst heffingen

3.860

Dekkingspercentage

100%

Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt opgelegd voor het houden van een of meerdere honden. De hondenbelasting is een ongebonden heffing waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De hondenbelasting is afgeschaft en zal in 2023 niet meer in rekening worden gebracht.

Tarieven hondenbelasting

2021

2022

Per hond

80

81

Kennel

132

134

Roerende Zaakbelasting (RZB)
De RZB is qua heffing te vergelijken met de OZB. De RZB wordt opgelegd voor roerende woon- en verblijfsruimten. De tarieven zijn wettelijk gekoppeld aan de OZB-tarieven. Het heffingsareaal van de RZB is beperkt en bestaat uit circa 70 woonarken.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen die zich op, onder of boven openbare gemeentegrond bevinden. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 3%.

Leges en overige rechten
Als een gemeente diensten verleent, worden daar leges voor geheven. Denk aan het verlenen van vergunningen of het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen. Sommige tarieven hiervoor, zoals die van paspoorten en rijbewijzen, zijn gebonden aan wettelijke maxima. Deze tarieven kunnen alleen worden verhoogd met het percentage dat het Rijk toestaat. De overige tarieven, zoals die voor (omgevings-)vergunningen, huwelijk en voor verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 3%.

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de leges.

Dekkingspercentages leges (bedragen x € 1.000)

Omgevingsvergunningen

Publiekszaken

Overige leges

Totaal leges

Lasten taakveld(en) incl omslagrente

633

1.086

2

1.721

Toe te rekenen lasten (overhead)

239

546

785

Totale kosten

872

1.632

2

2.506

Opbrengst heffingen

2.295

489

25

2.809

Dekkingspercentage

112%

In de onderstaande tabel staat de omvang en het dekkingspercentage van de overige rechten. Er is hierbij nog geen sprake van 100% kostendekking. De tarieven zijn in 2023 verhoogd om het tekort te laten afnemen.

Dekkingspercentages overige rechten (bedragen x € 1.000)

Begraafrechten

Marktgelden

Totaal overige rechten

Lasten taakveld(en) incl omslagrente

373

24

397

Toe te rekenen lasten (overhead)

160

12

172

Totale kosten

533

36

569

Opbrengst heffingen

329

31

360

Dekkingspercentage

63%

Gerealiseerde inkomsten lokale heffingen
In onderstaande tabel staat hoe de werkelijke inkomsten 2022 zich verhouden tot de begrote inkomsten 2022.

Heffingssoort (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Jaarrekening 2022

Algemene dekkingsmiddelen:

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

9.666

10.140

10.140

10.094

Roerende-zaakbelasting (RZB)

16

16

16

16

Hondenbelasting

160

168

166

156

Parkeerbelastingen straatparkeren

1.434

1.731

1.631

1.592

Precariobelasting

437

155

110

85

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

11.713

12.210

12.063

11.943

Gebonden heffingen:

Afvalstoffenheffing

4.837

5.339

5.191

5.217

Rioolbelasting

3.916

3.824

3.824

3.860

Leges

2.357

1.527

1.735

2.809

Lijkbezorgingsrechten

383

397

397

329

Marktgelden

27

43

25

31

Subtotaal gebonden heffingen

11.520

11.130

11.172

12.245

Totaal inkomsten lokale heffingen

23.233

23.340

23.235

24.188

Ten opzichte van de bijgestelde begroting vallen de inkomsten uit de lokale heffingen in 2022 € 953.000 hoger uit. Dit komt hoofdzakelijk door de hogere inkomsten uit de bouwleges.