Beleidsmatige inleiding

Graag presenteren we de jaarrekening van gemeente Gorinchem over 2023. In de jaarstukken leest u wat de gemeente het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Daarnaast legt het college via de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiën en het gevoerde beleid in 2023. In deze inleiding geven we een aantal zaken in het bijzonder aandacht.

Op het moment van verschijnen van deze jaarrekening, is de eerste helft van deze bestuursperiode alweer voorbij. In het afgelopen jaar zijn dan ook verschillende acties vanuit het collegeprogramma ’En nu aan de slag!' in gang gezet. Hiermee zijn richtingen ingeslagen en bewegingen in gang gezet die in het vervolg van deze bestuursperiode verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. We kijken daarbij met trots naar de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onze partners in de regio, allen die zich betrokken voelen bij onze stad. In het afgelopen jaar hebben we samen met hen mooie stappen gezet.

Met elkaar blijven we Gorinchem op de kaart zetten als mooiste vestingstad van Nederland, waar zelfs Sinterklaas het afgelopen jaar een kijkje kwam nemen. We werken aan onze stad waarin het goed wonen en werken is. Samen met ondernemers verstevigden we het kernwinkelgebied in de binnenstad. We werkten blijvend aan een stad die schoon, heel en veilig is. Dat doen we onder meer vanuit ons integraal veiligheidsplan. Met de voorbereidingen op ons nieuwe erfgoedbeleid geven we het prachtige erfgoed in onze stad de aandacht die het verdient. We zetten een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid met het besluit om de Banneweg effectief en zichtbaar aan te pakken. In de omgevingsvisie werkten we ondertussen uit hoe Gorinchem zich in de komende jaren verder ontwikkelt.

Samen met scholen zetten we een stip op de horizon voor passende onderwijshuisvesting in Gorinchem via een nieuw Integraal Huisvestingsplan. We verruimden de grens voor het gebruik van minimaregelingen zodat meer mensen de kans krijgen van deze regelingen gebruik te maken. Met de introductie van ‘Welzijn op recept’ zorgden we voor welzijnszorg, passend bij de situatie van mensen. We bleven onze verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in onze stad. En maakten daarbij afspraken met het COA over de realisatie van een nieuwe opvanglocatie en de afbouw van de huidige locatie.

Met de lokale klimaatadaptatiestrategie zetten we stappen om onze stad voor te bereiden op het veranderende klimaat. We werkten verder aan de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk en zetten belangrijke stappen in het zoeken van locaties voor de opwek van windenergie. En met de besluitvorming over het zwembad kozen we richting voor een nieuw duurzaam zwembad voor onze inwoners en die van de regio.

Terugkijkend op 2023 zien we dat er een grote hoeveelheid besluiten is genomen, ontwikkelingen in gang zijn gezet en zichtbare resultaten zijn geboekt in de stad. Voor het totaaloverzicht bevatten de jaarstukken alle onderwerpen waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Vooruitkijkend zien we een aantal financiële uitdagingen, die vragen om keuzes. We gaan dan ook blijvend aan de slag, samen met eenieder die zich betrokken voelt bij Gorinchem. Voor Gorinchem!

Het college van burgemeester en wethouders, 28 mei 2024