Niet-vastgoed

Wegen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Wegen

- Regulier (klein) onderhoud

975

1.005

436

569

569

V

Onze stad moet bereikbaar en veilig zijn. Of je nu met de auto, fiets, het OV of de benenwagen reist, iedereen wil zich snel en op het gewenste moment verplaatsen op de manier die daarvoor het meest passend is. Onze wegen moeten daarom van de juiste kwaliteit zijn. De (onderhouds) werkzaamheden die hiervoor zorgen zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Groen

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Groen

- Regulier (klein) onderhoud

992

992

893

99

99

V

Gorinchem groeit; Hoog Dalem heeft veel nieuwe openbare ruimte opgeleverd. Nieuwe plantsoenen, nieuwe watertjes, nieuwe speelplekken, nieuwe bruggen en parken. Allemaal zijn ze aan onderhoud onderhevig. De kwaliteit van het groen moet op orde zijn en daar hebben we in 2022 hard aan gewerkt. We hebben ook gehandeld naar de gevolgen van de opwarming van de aarde wereldwijd en die ook in onze stad effecten laat zien. Ander groen, meer groen. Daar hebben we stappen in gezet, samen met partners die de inrichting van de openbare ruimte bepalen.

Riolering

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Riolering

- Regulier (klein) onderhoud

228

328

292

36

36

V

We streven naar een schone leefomgeving. Om de kwaliteit van de riolering te behouden, werken we met renovatieplannen voor de riolering en voor de rioolgemalen. Door te renoveren kunnen we het rioolstelsel langer in stand houden. Daarnaast hebben we de riolering geïnspecteerd. De geïnspecteerde riolering verkeert overwegend in goede staat.

Water

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Water

- Regulier (klein) onderhoud

21

21

21

0

0

Het onderhoud watergangen is volgens de vastgestelde uitgangspunten en binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Veerboten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Veerboten

- Regulier (klein) onderhoud

256

258

371

-113

-113

N

De veerdienst heeft zeven veerboten (twee autoveren en, twee voet-fiets veren en drie snelle veertaxi's). De kosten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatiebegroting en worden uiteindelijk verdeeld volgens de verdeelsleutel met de oevergemeentes. De kosten voor de Veren Brakel en Aalst komen volledig voor rekening van de gemeente Zaltbommel. In de businesscase Electrische veerboten is opgenomen dat voor het groot onderhoud aan de elektrische veerboten vanaf 2023 gewerkt gaat worden met meerjarenonderhoudsplannen en een onderhoudsvoorziening.

Havens

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge- schoven

Havens

- Regulier (klein) onderhoud

71

22

55

-33

-33

N

- Groot onderhoud 2022

31

154

16

138

-

138

Totaal

102

176

72

104

-33

N

138

In 2022 zijn alle werkzaamheden binnen reguliere onderhoudsbudget aan de Lingehaven en de Lingesluis uitgevoerd.

Bruggen, kunstwerken en duikers

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Bruggen, kunstwerken en duikers

- Regulier (klein) onderhoud

71

71

72

-1

-1

N

- Groot onderhoud 2022, restant 2021 en 2020

311

318

99

219

-

219

Totaal

382

389

171

218

-1

N

219

Het groot onderhoud civiel technische kunstwerken is in 2022 volgens planning uitgevoerd. Er is een goed beeld van de staat van onze civieltechnische kunstwerken en dat is verwerkt in een onderhouds- en beheerplan. In 2023 wordt het meerjarenprogramma vervolgd en worden de areaalgegevens weer geactualiseerd.

Openbare verlichting

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge- schoven

Openbare verlichting

- Regulier (klein) onderhoud

78

78

68

10

10

V

- Groot onderhoud 2022 en restant 2021 en 2020

93

95

40

55

-

55

Totaal

171

173

108

65

10

V

55

Voor het beheer openbare verlichting werken we met het Beheerplan 2021-2024, waarvan Bureau OpenbareVerlichting de uitvoering verzorgt. Zij onderhouden de 8025 lichtmasten van onze stad.

De kwaliteit en de kwantiteit van onze ondergrondse infrastructuur speelt ook een belangrijke rol bij het beheer van ons elektriciteits- en lichtnet. Hiervoor zijn boringen geïnitieerd.