Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)

Het totale verloop van de onderhoudsvoorziening is hieronder weergegeven.

Voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Saldo begin 2022

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Saldo ultimo 2022

Gebouwen:

- woningen en panden

212

88

27

26

247

- onderwijspanden

1.442

310

32

1

1.719

- panden SGS

417

364

177

5

599

- panden t.b.v. kunstuitoefening

1.313

107

40

-

1.380

- panden maatschappelijke zorg

94

14

2

1

105

- gemeentelijk onroerend goed

966

393

108

6

1.246

4.444

1.276

385

38

5.297

Monumenten

232

191

89

0

333

Parkeergarages

354

143

94

7

397

Buitensportaccommodaties

635

356

239

90

663

Kunst

15

15

-

-

30

Havens

110

100

16

-

194

Bruggen, kunstwerken en duikers

515

122

99

-

538

Openbare verlichting

87

27

40

-

74

Egalisatievoorziening MOP

215

-

11

204

Totaal

6.607

2.230

962

146

7.730