Verloopoverzicht saldo voorzieningen

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2021

2022

Voorzieningen:

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

4.383

3.785

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

542

1.134

Verlofsaldi

475

546

Reparatie WW

52

56

Vervanging spiltrap Caribabad

123

73

Dubieuze debiteuren

178

182

Rioolheffing

2.839

3.057

Vervanging riolering

1.481

2.375

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden, erfpacht en voorraden)

3.069

3.004

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

10

0

Afkoopsommen grafrechten

2.297

2.299

Meerjaren onderhoudsplannen

6.609

7.730

Hoog Dalem

448

155

Mollenburg

0

832

Calamiteiten persleiding

0

59

Subtotaal algemene voorzieningen

22.506

25.287

Voorzieningen grondexploitaties

Mollenburg

11.131

10.501

Bedrijventerrein Gorinchem Noord/ Groote Haar

5.133

6.755

Subtotaal voorzieningen grondexploitaties

16.264

17.256

Totaal voorzieningen

38.770

42.543

De voorzieningen € 42,5 mln. zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 17,3 mln., de voorziening dubieuze debiteuren € 0,2 mln. en de voorziening afwaardering vastgoed € 3,0 mln. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post Voorziening op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa.