Mutaties voorzieningen 2022 uitgesplitst

Mutaties voorzieningen
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking of besteding)

2021

2022

Mutatie 2022

Voorzieningen:

Voorzieningen algemeen

22.506

25.287

2.781

Voorzieningen grondexploitaties

16.264

17.256

992

Totaal voorzieningen

38.770

42.543

3.773

Mutaties 2022 voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2022

Besteding 2022

Mutaties voorzieningen algemeen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Rentetoevoeging

88

Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose

546

Uitbetaling pensioenen

140

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose

904

60

Uitbetaling wachtgelden

252

Verlofsaldi

Restant overmatig verlof 2022

110

Vrijval overig verlof

39

Reparatie WW

Ontvangsten en betalingen

15

11

Dubieuze debiteuren

Dotatie

6

Afboeking

2

Vervanging spiltrap Caribabad

Besteding

50

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Besteding

10

Rioolheffing

Egalisatie tarieven rioolheffing

218

Vervanging riolering

Begrote investering GRP 2022

1.075

Besteding GRP 2020, 2021 en 2022

182

Afwaardering bedrijfsgebouwen

Vrijval

131

Afwaardering gronden

Vrijval

35

Àfwaardering voorraden

Dotatie ivm Bullekeslaan 5

101

Afkoopsommen grafrechten

Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten 2022

186

Vrijval

183

Meerjaren onderhoudsplannen

Dotaties

2.230

Bestedingen

963

Vrijval

146

Hoog Dalem

Regeling middengebied 76 woningen

251

Vrijval

42

Mollenburg

832

Calamiteiten persleiding

Dotatie

59

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

5.824

3.043

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Herziening 1-1-2023

630

Bedrijventerrein Gorinchem Noord / Groote Haar

Herziening 1-1-2023

1.622

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

1.622

630

Totaal mutaties voorzieningen

7.446

3.673

Totaal mutaties

3.773