Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

TV01 Bestuur

3.079

-546

TV02 Burgerzaken

1.259

-547

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

622

-396

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

4.961

-1.489

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.344

-

TV12 Openbare orde en Veiligheid

2.010

-521

Totaal programma Veiligheid

5.354

-521

TV21 Verkeer en vervoer

5.101

-1.210

TV22 Parkeren

1.098

-603

TV23 Recreatieve Havens

596

-109

TV24 Economische Havens en waterwegen

26

-294

TV25 Openbaar vervoer

3.298

-2.718

Totaal programma Verkeer en vervoer

10.118

-4.933

TV31 Economische ontwikkeling

915

-39

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.561

-1.828

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

28

-181

TV34 Economische promotie

678

-

Totaal programma Economie

5.183

-2.047

TV41 Openbaar basisonderwijs

284

-

TV42 Onderwijshuisvesting

3.226

-375

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.639

-4.527

Totaal programma Onderwijs

11.150

-4.902

TV51 Sportbeleid en activering

1.314

-149

TV52 Sportaccommodaties

3.701

-1.668

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.682

-144

TV54 Musea

1.384

-142

TV55 Cultureel erfgoed

1.050

-191

TV56 Media

753

-116

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.525

-122

Totaal programma Sport, cultuur en recreactie

13.409

-2.531

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

7.486

-5.661

TV62 Wijkteams

4.532

-155

TV63 Inkomensregelingen

23.660

-14.166

TV64 Begeleide participatie

8.619

-

TV65 Arbeidsparticipatie

2.371

-

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.555

-

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.992

-259

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

10.262

-37

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

576

-1.580

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

698

-

TV71 Volksgezondheid

1.746

-22

Totaal programma Sociaal domein

68.496

-21.880

TV72 Riolering

3.272

-3.974

TV73 Afval

5.042

-5.217

TV74 Milieubeheer

2.513

-379

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

401

-329

Totaal programma Duurzaamheid

11.228

-9.898

TV81 Ruimtelijke Ordening

1.165

-124

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

4.642

-6.022

TV83 Wonen en bouwen

2.664

-2.860

Totaal programma VROSV

8.470

-9.006

TV05 Treasury

-586

-747

TV061 OZB woningen

194

-4.877

TV062 OZB- niet woningen

89

-5.217

TV063 Parkeerbelasting

200

-1.592

TV064 Belasting Overig

248

-298

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

-

-92.065

TV08 Overige baten en lasten

291

-1.694

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

436

-106.490

TV04 Overhead

12.719

-586

Totaal programma Overhead

12.719

-586

TV010 Mutaties reserves

8.471

-7.204

Totaal Lasten en Baten

159.995

-171.488