Verloopoverzicht saldo reserves

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2021

2022

Algemene reserve:

Algemene reserve

29.571

31.503

Subtotaal algemene reserve

29.571

31.503

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen:

Infrastructuur

16.253

19.568

Tarieven reiniging

499

915

Stegen binnenstad

37

28

Station Papland

1.800

1.800

Sociaal Domein

4.139

5.466

Duurzaamheid

4.539

3.610

Stimuleringsregeling woningbouw

59

59

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

226

Organisatie-ontwikkeling

134

48

ICT

633

542

IFFG

100

50

Stedelijke ontwikkeling

1.600

1.353

Aflossing

13.239

13.670

Dekkingsreserve I-lab

1.865

1.583

Perspectief Jeugd en Jongeren

55

Energielasten SGS

2.500

Gorcums warenhuis

80

Subtotaal bestemmingsreserves

45.123

51.553

Afschrijvingsreserve

Infra halte Papland

600

600

Avelingen

890

840

Banneweg

1.795

1.795

Trace Oost II

621

605

Herinrichting park10e Penninglaan

100

100

Warmtenet Stadhuis

955

955

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I-Lab

811

811

Inrichting Hoefslag 6 tbv I-Lab

150

150

Openbare ruimte tbv I-Lab

540

540

Herinrichting Haarse Kades

2.350

2.350

't Gilde

1.468

1.970

Versneld uitvoeringsprogramma IHP

1.332

Gymzaal J. van Egmond

300

500

Bruggen en kunstwerken 2022

288

288

Twee 360 graden camera's

50

38

Meekoppelkans Ravelijn

311

Meekoppelkans Woelsewaard

104

Stadsafsluitingen

85

Subtotaal afschrijvingsreserves

10.918

13.374

Totaal reserves

85.612

96.430

Het doel van de reserves staan hieronder nader toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
De reserve is voor aanpassingen in de hoofdinfrastructuur.

Tarieven reiniging
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Stegen binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.

Station Papland
Dekking investering halte station Papland.

Sociaal Domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Duurzaamheid
Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossing
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.

Dekkingsreserve i_lab
Dekking van de exploitatiekosten van de realisatie van het i_lab.

Perspectief Jeugd en Jongeren
Dekking van activiteiten in het kader van het coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren.

Energielasten SGS
Dekking ter dekking van de hogere energielasten van objecten die worden beheerd door SGS; het Caribabad en de sporthallen De Oosterbliek, Van Rappardhal en de Hoefslag.

Gorucms warenhuis
Dekking van het 5-jarenplan van Hartje Gorkum om de binnenstad als een warenhuis te kunnen starten.

Infra halte Papland
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de aanleg/aanpassingen infra ten behoeve van de aanleg van halte Papland.

Avelingen
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van uitvoering Avelingen Oost en Avelingen West.

Banneweg
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de Banneweg.

Tracé Oost II
Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van de aansluiting A15 / Tracé Oost II.

Herinrichting park 10e Penninglaan
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van het park 10e Penninglaan.

Warmtenet stadhuis
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering om het stadhuis aan te sluiten op het warmtenet.

Verbouwing Hoefslag 6 tbv i_lab
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de verbouwing Hoefslag 6 om het i_lab te realiseren.

Inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab
Dekking van toekomstige afschrijvingslasten van de inrichting van de Hoefslag 6 bij de realisatie van het i_lab.

Openbare ruimte tbv i_lab
Dekking van een deel van toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de openbare ruimte van de Hoefslag 6.

Herinrichting Haarse Kades
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de herinrichting van de Haarsekades.

't Gilde
Dekking van een deel van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering voor vervangende nieuwbouw voor 't Gilde.

Versneld uitvoeringsprogramma IHP
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering van het versneld uitvoeren van het IHP.

Gymzaal J van Egmond
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de renovatie van de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat.

Bruggen en kunstwerken 2022
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering in enkele vissteigers en bruggen in 2022.

Twee 360 graden camera's
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van twee camera's tbv toezicht Buiten de Waterpoort.

Meekoppelkans Ravelijn
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering meekoppelkans Ravelijn.

Meekoppelkans Woelsewaard
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investering meekoppelkans Woelsewaard.

Stadsafsluitingen
Dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de plaatsing van twee stadsafsluitingen.