Mutaties reserves 2022 uitgesplitst

Mutaties reserves
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking )

2021

2022

Mutatie 2022

Algemene reserve:

Algemene reserve

29.571

31.503

1.932

Subtotaal algemene reserve

29.571

31.503

1.932

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen

45.123

51.553

6.430

Subtotaal bestemmingsreserves

45.123

51.553

6.430

Afschrijvingsreserve

Afschrijvingsreserve algemeen

10.918

13.374

2.456

Subtotaal afschrijvingsreserve

10.918

13.374

2.456

Totaal reserves

85.612

96.430

10.818

Mutaties 2022 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2022

Onttrekking 2022

Mutaties algemene reserve:

Algemene reserve

Rekeningresultaat 2021

1.795

Motie bomen en kunst

50

Kernwinkelgebied

230

Gorinchem cultuurstad

2

Begrotingssaldo

430

Verhuiskosten ivm sloop Laagdalemseweg

11

Totaal mutaties algemene reserve

2.225

293

Totaal mutaties

1.932

Mutaties 2022 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2022

Onttrekking 2022

Mutaties bestemmingsreserves:

Infrastructuur

Bijdrage bovenwijks CV Hoog Dalem

522

Vrijval stelpost mobiliteit

431

Rekeningresultaat 2021

2.900

Onderzoekskosten Banneweg

153

Parkeerbeleid parkeerprogramma binnenstad

39

Brug Arkelsedijk-Spijksedijk

150

Onderzoeksbudget Arkelsedijk Onderweg

19

Onderzoeksbudget opwaarderen haltes OV

3

Onderzoeksbudget Haarsekade

9

Onderzoeksbudget Noord Infrastructuur

45

Voorbereiding Kweeklust

35

Vorming afschrijvingsreserve stadsafsluitingen

85

Openbare ruimte tbv I-Lab

Tarieven reiniging

Stortingsaldo reiniging conform tarieven

52

Bijdrage duurzaamheid

364

Stegen binnenstad

Overige mutaties

9

Sociaal Domein

Rekeningresultaat 2021

2.002

Resultaat Avres 2021

527

PPN 2021-2 uitbreiding fte's

397

PPN 2021 jeugd

278

PPN22 aanpassingen arrangementen en tarieven begeleiding

326

Energietoeslag raad oktober 2022

500

Turap 2020, aanpak eenzaamheid

50

Turap 2021, diverse mutaties

120

Turap 2022, diverse mutaties

515

Subsidie de Gezel

46

Duurzaamheid

Bijdrage egalisatiereserve afval

364

Energiebesparing bedrijven

75

Subsidie groene daken

25

Plan van aanpak windenergie Avelingen

129

Onderzoek warmtenet

50

Verduurzaming gymzaal J van Egmond

200

Transitievisie warmte

86

Organisatieontwikkeling

Overige mutaties

86

ICT

Dekking online dienstverlening

16

Gorinchem Duurzaam Digitaal

75

IFFG

Overige mutaties

50

Aflossing

Saldo renteomslag

405

Resultaat preferente aandelen Stedin

26

Stedelijke ontwikkeling

Startnotitie stedelijke vernieuwing

247

Perspectief Jeugd en Jongeren

Vorming reserve

84

Subsdie Grote Haarsekade 120

29

Energielasten SGS

Vorming reserve

2.500

Gorcums warenhuis

Vorming reserve

80

Dekkingsreserve I-lab

Verhuiskosten Hippos

6

Exploitatiekosten realisatie I-lab

276

Totaal mutaties bestemmingsreserves

10.408

3.978

Totaal mutaties

6.430

Mutaties 2022 afschrijvingsreserves

Afschrijvingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2022

Onttrekking 2022

Mutaties afschrijvingsreserve

Avelingen

Dekking afschrijvingslasten

50

Trace Oost II

Dekking afschrijvingslasten

16

Versneld uitvoeringsprogramma IHP

Vorming reserve

1.332

Meekoppelkans Ravelijn

Vorming reserve

311

Meekoppelkans Woelse Waard

Vorming reserve

104

Stadsaflsuitingen

Vorming reserve

85

Verduurzaming gymzaal J van Egmond 2022

Vorming reserve

200

't Gilde

Vorming reserve

502

Twee 360 graden camera's

Dekking afschrijvingslasten en vrijval

12

Totaal mutaties afschrijvingsreserves

2.534

78

Totaal mutaties

2.456