Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Geen beschrijving aanwezig

Overhead

Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadkosten worden integraal opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen in de programma's. De uitzondering hierop is het deel van overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort. Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt berekend door de totale overheadlasten van het taakveld overhead te delen door de totale directe personeelskosten.

Vennootschapsbelasting

Het taakveld vennootschapsbelasting bevat de lasten van de jaarlijks (eventueel) te betalen vennootschapsbelasting.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt jaarlijks in de begroting opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven.