Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV81 Ruimtelijke Ordening

912

854

1.399

1.165

235 V

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

10.433

3.390

3.693

4.642

948 N

TV83 Wonen en bouwen

2.972

2.095

2.582

2.664

81 N

Lasten VROSV

14.317

6.338

7.675

8.470

795 N

TV81 Ruimtelijke Ordening

99

9

292

124

168 N

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

13.487

3.827

4.177

6.022

1.845 V

TV83 Wonen en bouwen

2.719

1.580

1.550

2.860

1.310 V

Baten VROSV

16.305

5.415

6.019

9.006

2.987 V

Totaal saldo van baten en lasten

1.988

-923

-1.656

536

2.192 V

Stortingen reserves

505

494

458

522

64 N

Onttrekkingen reserves

21

0

299

256

43 N

Resultaat

1.505

-1.417

-1.815

270

2.085 V

TV81 Ruimtelijke Ordening
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het budget van de vleugels van de stad (€ 82.000) en de vliegende brigade (€ 68.000). Daarnaast is het budget stedelijke vernieuwing van € 66.000 niet benut (dit is gedekt uit de reserve stedelijke vernieuwing). Deze voordelen verklaren samen € 216.000 van de € 235.000.

Omdat de subsidie voor de vliegende brigade en de vleugels van de stad nog niet volledig zijn benut resulteert het voordeel aan de lastenkant in een nadeel aan de batenkant (€ 150.000). Dit nadeel van € 150.000 verklaart het grootste deel van het nadeel ad € 168.000.

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
Het taakveld grondexploitaties bevat de lasten en baten van de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw. De voortgang van de verschillende exploitaties hebben zowel aan de lasten als de batenkant effect. Per saldo wordt op dit taakveld een voordeel gerealiseerd van € 897.000. Dit komt onder andere door winstnemingen op de Kleine Haarsekade (€ 137.000) en op Lingewijk Noord (€ 634.000). Daarnaast zijn de verliesvoorzieningen voor Mollenburg (€ 21.000) en CV Hoog Dalem (€ 41.000) verlaagd. CV Hoog Dalem heeft daarnaast gezorgd voor € 85.000 meer baten dan begroot. Hiervan heeft € 64.000 betrekking op de bovenwijkse voorziening, deze is gestort in de reserve Infrastructuur. In verband met een aanpassing van de methodiek is de rentebijschrijving op de voorziening Mollenburg op dit taakveld verantwoord en niet meer op taakveld 05 (€ 223.000). Voor de Van Zomerenlaan is een stuk grond verkocht dat € 109.000 aan baten heeft opgeleverd. Bovenstaande punten verklaren € 868.000 van het voordeel. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

In de paragraaf Grondbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.

TV83 Wonen en bouwen
Een aantal grotere bouwprojecten waren niet begroot waardoor een voordeel is gerealiseerd van € 1.081.000 aan hogere legesopbrengsten. Er is daarnaast meer snippergroen verkocht dan begroot, dit heeft gezorgd voor meer baten (€ 87.000). Daarnaast hebben een aantal niet begrote verkopen plaatsgevonden. Deze hebben in combinatie met diverse mee- en tegenvallers gezorgd voor € 142.000 aan baten. Bovenstaande punten verklaren het voordeel van € 1.310.000.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Grond Bullekeslaan 5

255

-

255

255

-

Ja

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

V

Nee

Totaal Lasten

315

-

255

255

60

V

Baten

Desinvestering Bullekeslaan 5

356

-

356

356

-

Ja

Desinvestering deel gronden Vlietskade

-

-

169

169

169

V

Ja

Desinvestering school Laagdalemseweg 10

66

-

66

66

-

Ja

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

N

Nee

Totaal baten

482

-

591

591

109

V

Totaal investeringen

-167

-

-336

-336

169

V

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken
De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel op de lasten- en batenkant effect.

Desinvestering deel gronden VlietskadeDe verkoop van een perceel aan de Vlietskade levert een voordeel op van € 169.000.