Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Omgevingswet

Het jaar 2022 is voor het implementatietraject bij de gemeente Gorinchem een spannend jaar geweest. De verwachte invoerdatum is uitgesteld naar 1 januari 2024. Het projectteam heeft vervolgens een nieuwe planning gemaakt en heeft de Dag van de Omgevingswet voor alle medewerkers in de organisatie georganiseerd. Ook zijn de eerste raadsbesluiten genomen, die nodig zijn om straks probleemloos te kunnen werken onder de Omgevingswet. De medewerkers hebben opleidingen gevolgd en met de ketenpartners in de regio zijn de eerste testen gedaan met de nieuwe digitale instrumenten van de Omgevingswet.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Herontwikkelen pleinen

Bij onderhoudswerkzaamheden werk aan de stad houden we rekening met de ontmoetingsfunctie van bepaalde plekken en pleinen. Daar waar kan spelen we in op verzoeken van bewoners of scholen om de aantrekkelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld in Hoog Dalem of bij de sportvelden. De verschillende visies van de stad pleiten voor een toegankelijke stad waar je plezierig in beweegt van A naar B en waar je je thuis voelt. Dit is een gespreksonderwerp in de verschillende wijkplannen en gebiedsvisies, zoals voor de Gildenwijk. De gemeente faciliteert het gesprek met de stad hierover en stimuleert een uitwerking ervan.

Onderwerp

Toelichting overig

Woon- en Transformatievisie

De gemeente, woningcorporatie Poort6 en huurdersvereniging HP6 hebben uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken (jaarschijf 2022). Er wordt op wijkniveau goed samengewerkt, de aanleg van het warmtenet en de grootschalige renovatie van de Willem Alexanderflat in de Gildenwijk vordert. Daarnaast zijn mooie stappen gezet in de planvorming voor de herstructureringsgebieden in de Haarwijk en de Gildenwijk en is het bestemmingsplan voor 76 nieuwe sociale huurwoningen aan de Van Zomerenlaan vastgesteld.

In 2022 zijn er 9 startersleningen verstrekt en voor de Schelluinsestraat is een intentieovereenkomst getekend om het gebied te ontwikkelen naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.

In het traject van Nationale Woon- en bouwagenda is in samenwerking met de vier zuidelijke woonregio's in Zuid-Holland en provincie en het Rijk gewerkt aan een regionale realisatieagenda (ook genoemd Regionale woondeal). Deze is gericht op de versnelling van de woningbouw en op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Deze agenda zal naar verwachting begin 2023 worden getekend.

In het kader van de versnelling van de woningbouw is een aanvraag gedaan voor infrastructurele- en bereikbaarheidsmaatregelen bij de woningbouwlocatie aan de Arkelsedijk. Op grond hiervan is hiervoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag toegekend van € 8 mln.

vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

In 2022 is het huidige vergunningensysteem in de testomgeving voorbereid en gekoppeld aan het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het VTH-jaarverslag, met daarin de geboekte resultaten en doelen, wordt nog aan de gemeenteraad toegestuurd. Hiermee wordt voldaan aan de in 2017 verplicht gestelde kwaliteitscriteria voor VTH (Besluit omgevingsrecht), om op een verantwoorde wijze invulling en uitvoering te geven aan de beleids- en uitvoeringscyclus.

Transformatie Arkelsedijk

De vaststelling van het bestemmingsplan voor de transformatie van de Arkelsedijk is vanwege de nieuwe grondeigenaar vertraagd. Dit is nu voorzien eind 2023 dan wel in het eerste kwartaal van 2024. De ontwikkelaar wil na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan zo snel mogelijk starten met fase 1 van de woningbouw.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Vergunningverlening

Gesteld kan worden dat de doelen uit het uitvoeringsprogramma voor het overgrote deel zijn gehaald. In 2022 zijn er 364 aanvragen omgevingsvergunning in behandeling genomen. Op alle aanvragen is binnen de wettelijke termijn beslist. Alle aanvragen in de binnenstad zijn conform de Erfgoedverordening voorgelegd aan de Erfgoedcommissie.

Toezicht en Handhaving

Op alle doelen uit het VTH uitvoeringsprogramma is toezicht uitgevoerd. Bij panden met een gezondheidsfunctie, onderwijsfunctie en/of een functie met een grote bezettingsgraad is specifiek gecontroleerd op brand- en constructieve veiligheid. Met name aan het Van der Valk hotel met bioscoop, amusino en vergaderzalen, het hotel Gorinchem en het appartementencomplex Het Spoel met een zorgplint is veel tijd en aandacht besteed. Eind 2022 is gestart met een proefproject voor toezicht in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. Deze zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

Grondexploitaties

In 2022 zijn de laatste drie kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap geleverd. Daarmee heeft de gemeente de laatste grond voor woningbouw uit de gemeentelijke grondexploitaties geleverd. Net als in het project Lingewijk Noord, richten de laatste werkzaamheden zich op het verder inrichten van de woonwijk.

In Hoog Dalem is grond uitgegeven voor realisatie van 76 projectmatigewoningen. Tevens zijn in Hoog Dalem 27 kavels geleverd voor particulier opdrachtgeverschap.

Vastgoed

Het aantal panden in de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in 2022 gelijk gebleven. Op het gebied van de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed zijn stappen gezet. Er is een verdiepingsslag gemaakt in het werkprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed voor de eerste 9 panden. De uitkomst wordt in de loop van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Eind 2022 heeft de aanbesteding en opdrachtverstrekking plaatsgevonden voor de toekomstvisie van het Caribabad.

Snippergroen

Het project snippergroen, waarbij gebruik van (reststroken) gemeentegrond getoetst wordt en onwenselijke situaties worden opgepakt, is eind 2021 afgerond. Er loopt nog een klein aantal dossiers voor afronding bij de notaris. In totaal zijn ruim 400 dossiers in behandeling genomen. Zo nu en dan komen er nog losse nieuwe aanvragen binnen, die ieder afzonderlijk worden beoordeeld.