Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV72 Riolering

3.286

3.176

3.133

3.272

139 N

TV73 Afval

4.475

5.504

5.319

5.042

277 V

TV74 Milieubeheer

2.371

1.345

3.375

2.513

862 V

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

485

411

419

401

18 V

Lasten Duurzaamheid

10.616

10.436

12.246

11.228

1.018 V

TV72 Riolering

3.926

3.857

3.857

3.974

117 V

TV73 Afval

5.139

5.339

5.191

5.217

26 V

TV74 Milieubeheer

443

3

799

379

420 N

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

383

396

396

329

68 N

Baten Duurzaamheid

9.890

9.596

10.244

9.898

346 N

Totaal saldo van baten en lasten

-726

-840

-2.002

-1.330

673 V

Stortingen reserves

1.464

368

368

416

48 N

Onttrekkingen reserves

1.038

870

1.474

779

695 N

Resultaat

-1.153

-337

-896

-967

71 N


TV72 Riolering
Conform het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) werken wij met een meerjarig dekkend tarief rioolrechten. In de bijgestelde begroting 2022 hielden wij rekening met een overdekking uit de tarieven en daarom met een toevoeging van € 143.000 aan de egalisatievoorziening Riolering. In 2022 is sprake van lagere exploitatielasten in de uitvoering, een lagere doorbelasting vanuit de kosten voor straatvegen en lagere kosten voor kwijtschelding (dan geraamd). Ook hebben we in 2022 hogere baten. Per saldo is er sprake van een voordelig saldo op rioolbeheer van € 285.000. Dit betekent een voordelig verschil van € 142.000 ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Over de labeling en verwerking van de verschillen op rioolbeheer hebben wij in 2022 uitvoerig en constructief overleg met de accountant gevoerd. Op basis hiervan voegen wij van deze € 142.000 een bedrag van € 75.000 extra toe aan de egalisatievoorziening Riolering. De storting aan deze voorziening komt hiermee in 2022 op € 218.000. Het bedrag van per saldo € 37.000 aan extra baten uit opbrengsten huishoudens en bedrijven, willen wij na besluitvorming van de raad over een nog te vormen bestemmingsreserve Rioleringsaldi toevoegen aan deze reserve. Ook voor het resterende voordeel van € 30.000 als gevolg van lagere uitgaven voor klein onderhoud stellen wij voor om dit toe te voegen aan deze reserve. Op deze manier blijven de middelen die de huishoudens van Gorinchem via de rioolrechten betaald hebben ook behouden voor uitgaven op het gebied van aanleg en onderhoud riolering.

Als gevolg van een in 2018 aangerichte schade bij bouwwerkzaamheden aan een persleiding, hebben wij en het waterschap € 118.000 kosten moeten maken voor het herstel van deze schade. Deze schade willen wij gezamenlijk verhalen bij de veroorzaker. Het waterschap fungeert bij deze claim als gezamenlijke penvoerder. Omdat deze kwestie al langere tijd loopt, zijn wij wettelijk verplicht om een verliesvoorziening ter hoogte van 50%, i.c. € 59.000, te vormen. Dit leidt tot een eenmalig nadeel in 2022.

Als bouwontwikkelaars binnen hun projecten geen kans of ruimte zien om de verplichte waterbergingscapaciteit aan te leggen, kunnen zij dit afkopen bij ons. De gemeente kan dan - eventueel elders in de stad - zorgdragen voor de noodzakelijke en verplichte waterbergingscapaciteit. Inmiddels hebben wij op diverse plaatsen in de stad bergingscapaciteit aangelegd en deze kosten binnen onze eigen projecten of uit andere budgetten gedekt. De middelen in de 'waterbergingsbank' ad € 106.000 kunnen daarom eenmalig vrijvallen.

TV73 Afval
In 2022 hebben wij het teveel betaalde overschot voor de verwerkingskosten 2022 ad € 460.000 terugontvangen van Waardlanden, dit betekent eenmalig lagere lasten in 2022.

Om de tarieven voor de inwoners in 2022 niet te veel te laten stijgen, ondanks de implementatiekosten van het nieuwe afvalstoffenbeleid, hielden we in de begroting 2022 rekening met een onttrekking van € 445.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging. Door de restitutie van € 460.000 afvalverwerkingskosten en wat overige positieve verschillen die deel uitmaken van de tariefsberekening hoeven we geen € 445.000 te onttrekken, maar kunnen we € 48.000 aan de egalisatiereserve Tarieven reiniging toevoegen.

Deze niet geraamde storting in de egalisatiereserve Tarieven reiniging leidt wel tot een hogere last van € 48.000 en een lagere baat door de niet benodigde onttrekking aan reserve van € 445.000. Per saldo is er sprake van een budgettaire neutraliteit.

Door een hogere inzet op het verwijderen van bijplaatsingen rond ondergrondse containers (o.a. als gevolg van de coronasituatie aan het begin van 2022), het schoonhouden van de stad, waaronder het frequent legen van de prullenbakken en een substantieel te lage raming, is er sprake van een eenmalige overschrijding van € 195.000 van het budget in 2022.

TV74 Milieubeheer
Van de middelen voor biodiversiteit resteert nog € 78.000, van die voor energiebesparing bedrijven resteert nog € 92.000 en op diverse (duurzaamheids)budgetten die werden gedekt uit de reserve duurzaamheid resteert nog € 81.000. Omdat de kosten voor biodiversiteit, energiebesparing bedrijven en de overige uitgaven op duurzaamheidsprojecten worden gedekt via een onttrekking aan de reserve duurzaamheid, is de werkelijke onttrekking aan de reserve in 2022 € 251.000 lager dan geraamd.

Vanuit het Rijk zijn via een specifieke uitkering middelen ontvangen voor Energiearmoede. Hiervan resteert € 522.000 die wordt meegenomen naar 2023. Deze lagere lasten zorgen ook grotendeels voor het voordeel aan de batenzijde ad € 420.000. Gezien de aard van deze middelen hoeven deze niet te worden bestemd.

Voor het klimaatakkoord zijn middelen ontvangen waarvan nog € 260.000 resteert. De raad wordt voorgesteld om € 260.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 om de doelstellingen van het klimaatakkoord en de RES te realiseren. Om de RES te realiseren is € 49.000 meer uitgegeven dan begroot. Ook de kosten voor windenergie zijn € 60.000 hoger uitgekomen dan geraamd.

Voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is bij de tussentijdse rapportage een deel van de subsidie uit 2021 bijgeraamd in 2022. De lasten zijn € 55.000 hoger uitgekomen dan de raming en leiden technisch tot een nadeel. Hier tegenover staat aan de batenkant een voordeel van € 55.000 als gevolg van deze subsidie.

TV75 Begraafplaatsen en crematoria
In 2022 hebben wij minder baten grafrechten en afkoop van onderhoud aan monumenten en beplanting ontvangen dan geraamd. Het is lastig te voorspellen hoeveel mensen jaarlijks overlijden. In 2022 was het sterftecijfer in Gorinchem lager dan in 2021 en lager dan verwacht. Na verrekening met de voorziening afkoopsommen resteert een nadeel van € 68.000.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Beschoeiingen 2020

538

428

210

638

100

N

Ja

Beschoeiingen 2021

203

20

188

208

5

N

Ja

Beschoeiingen 2022

244

-

353

353

109

N

Ja

GRP 2020

760

673

86

759

1

V

ja

GRP 2021

1.175

660

48

708

467

V

Nee

GRP 2022

1.075

-

68

68

1.007

V

Nee

Watercapaciteit

75

-

2

2

73

V

Nee

Totaal lasten

4.070

1.781

955

2.736

1.334

V

Baten

GRP 2020

760

673

86

759

1

N

Ja

GRP 2021

1.175

660

48

708

467

N

Nee

GRP 2022

1.075

-

68

68

1.007

N

Nee

Totaal baten

3.010

1.333

202

1.535

1.475

N

Totaal investeringen

1.060

448

753

1.201

141

N

Beschoeiingen 2020, 2021 en 2022
Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors toegenomen bouw- en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn inmiddels afgesloten en de overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten.

GRP 2020, 2021 en 2022
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2020 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond.

Van de in de jaarschijf 2021 van het GRP 2021-2025 opgenomen werkzaamheden hebben wij tweederde uitgevoerd. Het restant van € 467.000 blijft in de vervangingsvoorziening en voeren we in 2023 uit. Ook op de uitvoering van de jaarschijf 2022 hebben wij een achterstand opgelopen. Op dit moment werken wij aan een plan van aanpak om binnen redelijke termijn een inhaalslag te maken op het gebied van de noodzakelijke vervanging van de riolering. Van het investeringsbudget GRP 2022 blijft daardoor € 1 mln. in de vervangingsvoorziening riolering.

Watercapaciteit
Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

EHBO

2

Antes Zorg

9

St. de Inspiratiecompagnie

3

Careyn maatschappelijke dienstverlening

52

Diverse personen groene daken

27

van Andel Spruijtcentrum

48