Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Regionale energiestrategie (RES)

Na de vaststelling van de RES Alblasserwaard 1.0 in april 2021 en aansluitend het

Uitvoeringsprogramma in december 2021 is voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het bod, gezamenlijk met de gemeente Molenlanden en de andere partners Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Met uitzondering van de pijler Wind zijn de eerste resultaten geboekt. Het zoekgebied Avelingen voor Wind stond volop ter discussie. Allereerst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en aansluitend tijdens diverse vergaderingen in het najaar. Mede ook omdat de provincie Zuid-Holland in haar concept-omgevingsbeleid het zoekgebied expliciet had opgenomen. In oktober is besloten tot een zogenaamd No Go voor Wind op Avelingen. Aansluitend is samen met de gemeente Molenlanden ingesproken tijdens de gehouden hoorzitting bij de provincie, waarna Provinciale Staten heeft besloten om zoekgebied Avelingen voorlopig in de ijskast te zetten. Aansluitend wordt op basis van een gesloten bestuursovereenkomst naar alternatieve locaties voor Wind gezocht, om aan het eerder gedane bod te kunnen voldoen.

Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat

In 2022 is prioriteit gegeven aan de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en Energiearmoede regeling. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van communicatiemiddelen richting onze burgers. Het betrof webinars, mailingen, publicaties in de Stad Gorinchem, wijkbezoeken samen met Poort6 en fysieke bijeenkomsten. Daarnaast zijn de energiecoaches van Het Nieuwe Wonen veelvuldig ingezet voor advies aan huis, maar ook in de bibliotheek en bij de Voedselbank. Aan deze aanpak is de voorkeur gegeven, aangezien het fysiek inrichten van een kenniscentrum en het bemensen daarvan kostbaar is en minder efficiënt. Een mogelijke samenwerking met het i_lab voor duurzame maatregelen aan de woning is nog onder studie.

Subsidies Rijk en provincie

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De acties vanuit de RREW-regeling, die vanaf september 2021 hebben gelopen, zijn per 31 december 2022 afgerond. In totaal zijn er vanuit de RREW 3.900 unieke huishoudens bereikt, waar ook budget was aangevraagd voor 3.900 huishoudens. Onderdeel van de acties waren inkoop van isolatiemaatregelen en zonnepanelen voor huiseigenaren en VvE’s, infraroodscans van woninggevels, advies aan huis van energiecoaches en cadeaubonnen voor kleine duurzame maatregelen. In totaal zijn 3.300 cadeaubonnen verzilverd voor een bedrag van € 190.000. Bij de inkoopacties is volgens berekening bij de 106 deelnemende huishoudens een jaarlijkse besparing op CO2-uitstoot van 150 ton gerealiseerd. Naast alle landelijke acties heeft deze regeling ook zeker bijgedragen aan het bewuster omgaan van Gorcummers met hun energiegebruik.

Energiearmoede- Regeling

Financieel kwetsbare huishoudens hebben in 2022 ondersteuning gekregen voor het verlagen van hun energielasten. De gemeente Gorinchem heeft in samenwerking met verschillende partners zoals de Klussendienst, Poort6 en Avres verschillende acties opgezet. Inwoners zijn door energiecoaches van Het Nieuwe Wonen geïnformeerd en geadviseerd over energiebesparing in hun woning. Daarbij hebben zij kleine energiebesparende producten ontvangen die gebaseerd zijn op hun specifieke woonsituatie en behoefte. De Klussendienst was beschikbaar om deze producten vervolgens gelijk ter plaatste te installeren. De energiecoaches en de Klussendienst hebben op verschillende manieren hun diensten aangeboden: tijdens verschillende wijkacties op een centraal punt in de wijk; door huis aan huis langs te gaan bij inwoners van Poort6 en door aanwezig te zijn bij de Voedselbank. In 2022 is er een bedrag van ca. € 76.000 uitgegeven om uitvoering te geven aan energiearmoede activiteiten.

Warmtenet

Nadat we de proeftuin subsidie aardgasvrije wijken (PAW) gemist hebben, heeft HVC in samen met de samenwerkende partijen via Kansen voor West 2 wel subsidie van maximaal € 1,5 mln. mogen ontvangen om het warmtenet over te dimensioneren zodat deze bij de aanleg groot genoeg is om toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken.

HVC heeft in 2022 samen met de gemeente en Poort6 een aanvraag gedaan voor de landelijke subsidie van het Nationaal Groeifonds. De subsidie is voor een bedrag van maximaal € 16 mln. toegewezen. Met de subsidie kan de verdere uitrol van het warmtenet versneld worden uitgevoerd waarbij de “bijdrage aansluitkosten” (BAK) fors verlaagd kunnen worden zodat er een aantrekkelijk aanbod gedaan kan worden door HVC om aan te sluiten op het duurzame warmtenet. De nadere uitwerking hiervan zal in de komende jaren gaan plaats vinden.

Europese Elena subsidie

In 2022 is er tevens gebruik gemaakt van de Europese subsidie Elena (€ 300.000) om nader onderzoek te doen, projectondersteuning te geven, (gratis) energiescans uit te voeren bij o.a. VvE’s en communicatie rond het warmtenet te bevorderen.

Aanwijzen energiecoaches

De energiecoaches van Het Nieuwe Wonen zijn veelvuldig ingezet bij de respectievelijke acties vanuit de RREW- en Energiearmoede regeling. Ook zijn er met gelden van de RREW in totaal 15 nieuwe coaches opgeleid.

Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen

Kansen om onze gebouwen en openbare ruimte toegankelijk te maken pakken we aan op de momenten dat die zich voordoen. Bij de herinrichting van openbaar gebied wordt rekening gehouden met op- en afritten voor rolstoelgebruikers en is het afgelopen jaar de vergeet-me-niet-route aangelegd tussen het verpleeghuis in Hoog Dalem en het winkelcentrum. De plannen voor de gidslijnen van het station naar de binnenstad zijn verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 zal dit worden uitgevoerd.

Warmtenet Gorinchem

In 2022 is de daadwerkelijke aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk gestart. Tot 2025 worden hierop circa 1.000 sociale huurwoningen aangesloten samen met het kantoor van Poort6 en het stadhuis. Daarnaast zijn gesprekken opgestart en energiescans uitgevoerd om VvE’s te ondersteunen om te gaan verduurzamen, waarbij het aansluiten op het warmtenet een reële optie kan zijn. In 2022 is gestart met een verkenning om het warmtenet verder uit te rollen binnen maar ook buiten de Gildenwijk voor aansluitingen van Poort6 woningen, VvE’s, vastgoed en particuliere woningen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Biodiversiteit

Vergroening en het versterken van biodiversiteit zijn belangrijke buffers voor klimaatverandering. In 2022 is gewerkt aan het behoud en het versterken van biodiversiteit. Zoals vastgelegd in het beleid ‘openbare ruimte buitengewoon groen’ wordt in groenbeheer rekening gehouden met behoud en versterken van biodiversiteit in de stad. Dit hebben we gedaan samen met vrijwilligers en organisaties in de stad zoals Prachtlint, Gorcum Natuurlijk Groen en de vrijwillige stadsecoloog. Dit is terug te zien in: deelname aan Operatie Steenbreek, bestendig maaibeheer, bijenmonitor, dagelijks rekening houden met biodiversiteit in beheer (bijvoorbeeld om en om de wilgen knotten), subsidie groene daken, de aanleg van één Tiny Forest, in het voor- en najaar zijn er bomen uitgedeeld aan de inwoners, tuincoachavond bewoners door Gorcum Natuurlijk Groen. Daarbij is biodiversiteit ook centraal meegenomen bij de gebiedsinrichting van de Van Zomerenlaan, het soortenmanagementplan van het warmtenet en het is één van de peilers van de Lokale Adaptatiestrategie. Er is gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit-bewustzijn via de gemeentelijke kanalen, zoals aandacht voor diverse items op social media en tijdens de Gorinchem Duurzaam weken in het najaar van 2022.

Global Goals

In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan de focus op de Goals 5, 7, 10 en 11. Dit door verschillende activiteiten, waaronder specifiek vanuit de Global Goals het Wereldsdiner in oktober. Verder is de samenwerking met Bamenda verder uitgewerkt, waar Stichting Dordrecht-Bamenda de trekker van is.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Riolering

We streven naar een schone leefomgeving. Om de kwaliteit van de riolering te behouden, werken we met renovatieplannen voor de riolering en voor de rioolgemalen. Door te renoveren kunnen we het rioolstelsel langer in stand houden. Daarnaast hebben we de riolering geïnspecteerd. De geïnspecteerde riolering verkeert overwegend in goede staat.

Milieubeleid

De wettelijke taken op het gebied van milieu hebben wij via een overeenkomst belegd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De taken die de Omgevingsdienst voor ons uitvoert zijn met name gericht op toezicht en handhaving bij bedrijven binnen het thema milieu. Zo heeft de Omgevingsdienst ons ondersteunt bij de toezicht en handhaving van de geluidbelasting van horeca in 2022. Ook hebben zij klachten en meldingen van bewoners actief en effectief opgepakt. Daarnaast geeft de Omgevingsdienst ook advies bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. In 2022 heeft de Omgevingsdienst onder andere geadviseerd bij de transformatie van het Wellantcollege en bij het opstellen van onze lokale adaptatiestrategie.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In het werkprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een verdiepingsslag gemaakt voor de verduurzaming van negen gemeentelijke panden. Voor deze geselecteerde panden (bijvoorbeeld die met het grootste energiegebruik) is een meerjarig werkplan opgesteld met concrete acties voor energiebesparing en CO2-reductie. Waar mogelijk koppelen we CO2-besparende maatregelen aan natuurlijke momenten. De uitkomst van dit werkprogramma zal in de loop van 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte

In 2021 is de Transitievisie versie 1.0 uitgekomen. Met die transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn we in 2022 als eerste gestart met de Gildenwijk. Vanuit het uitvoeringsprogramma zullen in komende jaren andere wijken volgen.

Grondstoffenbeleid

Al jaren wordt er landelijk gestreefd naar een 100% circulaire economie in 2050, zoals verwoord in het programma ‘Nederland Circulair 2050’. Concreet betekent dit dat er in 2050 geen restafval meer mag vrijkomen en dat al het afval als grondstof moet worden teruggewonnen voor hergebruik en recycling. Onze tussenambitie was om in 2021 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te verbranden en in 2025 zelfs maar 30 kg.

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is hiervoor het nieuwe Afval- en Grondstoffenbeleid vastgesteld. Zoals dat ook is gebeurd in de andere aan de GR Waardlanden deelnemende gemeenten. Aansluitend is er voortvarend gestart met de implementatie daarvan. Echter door de algehele crisis door de oorlog in Oekraïne is de levering van diverse grondstoffen en daardoor materialen ernstig vertraagd. Reden voor het bestuur van Waardlanden om de invoering van het zogenaamde DIFTAR-beleid niet per 1 januari 2023, maar een jaar later in te voeren.

Uiteraard is de afgelopen jaren wel gewerkt aan het terugdringen van afval. Zo is er intensief, met resultaat, campagne gevoerd om het zwerfafval te verminderen. Ook wordt er volop gecommuniceerd ter voorbereiding op het in te voeren systeem, waarvoor al wel de nodige fysieke maatregelen (zoals het ombouwen van containers) worden uitgevoerd.

Klimaatadaptatie

Vergroening en het versterken van biodiversiteit zijn belangrijke buffers voor klimaatverandering. Klimaatadaptatie en het thema biodiversiteit zijn daarom belangrijke onderwerpen in de regionaal vastgestelde Klimaatadaptatie Strategie (RAS) en zijn opgenomen in het nader vast te stellen plan van aanpak voor de Lokale Adaptatiestrategie (LAS). Voor de LAS hebben we de knelpunten van klimaatverandering voor Gorinchem vastgelegd in een klimaatstresstest. Daarna is via werkateliers met interne en externe specialisten een prioritering gemaakt van deze knelpunten. Eind 2022 is het eindconcept van de LAS voorgelegd aan de specialisten. In het 1e en 2e kwartaal van 2023 wordt de LAS definitief gemaakt en richting college en raad gebracht.