Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV51 Sportbeleid en activering

1.215

1.156

1.839

1.314

525 V

TV52 Sportaccommodaties

3.369

3.640

3.665

3.701

36 N

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.479

1.647

2.256

1.682

574 V

TV54 Musea

1.392

1.488

1.461

1.384

76 V

TV55 Cultureel erfgoed

783

905

1.186

1.050

136 V

TV56 Media

662

672

772

753

19 V

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.144

3.445

3.746

3.525

221 V

Lasten Sport, cultuur en recreatie

12.046

12.954

14.924

13.409

1.515 V

TV51 Sportbeleid en activering

215

113

317

149

167 N

TV52 Sportaccommodaties

1.174

1.491

1.551

1.668

118 V

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

96

79

117

144

27 V

TV54 Musea

123

126

132

142

10 V

TV55 Cultureel erfgoed

163

142

204

191

13 N

TV56 Media

102

107

107

116

9 V

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

68

212

149

122

28 N

Baten Sport, cultuur en recreatie

1.941

2.269

2.577

2.531

45 N

Totaal saldo van baten en lasten

-10.105

-10.685

-12.348

-10.878

1.470 V

Stortingen reserves

288

0

2.999

2.999

0 V

Onttrekkingen reserves

111

74

600

88

512 N

Resultaat

-10.281

-10.611

-14.747

-13.789

958 V

TV51 Sportbeleid en activering
De verwachte btw-restitutie van € 181.000 als gevolg van ons beroep op de regeling Stimulering Sport is volledig geraamd op taakveld 51. De definitieve afrekening 2022 ad € 177.000 hebben we gespecificeerd verantwoord op de betreffende taakvelden 43 (gymnastiekzalen: € 13.000), taakveld 51 (combinatiefuncties: € 33.000), taakveld 52 (sportaccommodaties: € 107.000) en € 22.000 op het investeringsbudget Gymzaal brede school Dalemplein. Op taakveld 51 ontstaat hierdoor een verschil aan baten van € 148.000. Zie ook de toelichting op taakveld 52 Sportaccommodaties.

TV52 Sportaccommodaties
In het kader van de regeling Stimulering Sport heeft de gemeente Gorinchem overall € 181.000 aan betaalde btw over sportuitgaven terugontvangen van het Rijk. Hiervan heeft € 107.000 betrekking op de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, welke bedragen niet waren geraamd.

TV53 Cultuurpres. productie en participatie
De culturele partijen in Gorinchem hebben na corona nog weinig ruimte voor extra initiatieven en ook zijn de subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie deels door corona in 2022 niet volledig uitgegeven. Een rechtstreeks gevolg van corona is de vermindering van het aantal amateurkunstverenigingen en de terugloop van het aantal leden. Dit alles heeft geleid tot een eenmalige onderuitputting van de subsidiebudgetten cultuur van € 80.000.

Voor de projectleiding voor de renovatie en ontwikkeling van De Nieuwe Doelen heeft de raad in 2020 € 160.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag resteert € 108.000. We stellen voor om het restant van € 108.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen voor 2023 voor de continuering van het project.

Van de beschikbaar gestelde middelen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur (coronasteunpakketten van het Rijk en onderuitputting cultuurbudgetten door corona in 2021) ad € 370.000, resteert in 2022 een bedrag van € 302.000. Wij stellen u voor om deze cultuurmiddelen via de bestemming van het rekeningresultaat 2022 beschikbaar te houden voor de lokale culturele infrastructuur in 2023.

TV54 Musea
Na de coronabeperkingen, waaronder de sluiting van het Museum, hebben wij ons in 2022 vooral gericht op het weer opstarten van het museum en het organiseren van tentoonstellingen. Nadat de herinrichting van de historische collectie van het museum hierdoor even on hold heeft gestaan, hebben wij deze eind 2022 weer pro actief ter hand genomen en inmiddels de nodige opdrachten in de markt gezet. De herinrichting vormt een belangrijk element in het concept ‘Mooiste vestingstad’ en de toeristische aantrekkelijkheid van de binnenstad. Wij stellen u daarom voor deze € 60.000 uit 2022, via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen voor 2023.

TV55 Cultuur erfgoed
De Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) heeft de vier Gorinchemse molens overgenomen. Hierbij hebben wij afspraken gemaakt over het onderhoud en de restauratie, waarvoor wij tot en met 2022 middelen in de begroting hebben opgenomen. Over de jaren 2019-2022 is een totaalbedrag van € 723.000 uitgekeerd. De overgangsperiode is hiermee afgerond en het restant 2022 ad € 58.000 kan eenmalig vrijvallen.

Omdat het aanwijzingstraject met betrekking tot de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in 2022 nog niet helemaal is afgerond, is ook het structurele budget voor de erfgoedcommissie in 2022 niet volledig uitgegeven. Afronding van de nog lopende trajecten staat gepland voor 2023. Wij verwachten dat we hier incidenteel extra middelen voor nodig hebben en daarom stellen we de raad voor om hiervoor € 30.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen voor 2023.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In de raadsvergadering van 29 september 2022 heeft de raad besloten om de ontvangen Rijkssubsidie Erfgoed Deal van € 103.000 in te zetten voor het project Linielandschap in de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Dit project vindt in 2023 plaats, waardoor deze specifieke middelen voor de financiering van de (extra) meekoppelkansen bij het dijkversterkingsproject in 2022 nog niet zijn uitgegeven. De uitvoering door de GraafReinaldAlliantie loopt mee met de dijkverzwaring. Wij stellen de raad voor om deze € 103.000 hiervoor via de bestemming van het rekeningresultaat 2022 in 2023 beschikbaar te stellen.

De corona-versoepelingen kwamen voor ons te laat om in 2022 nog een Open Havendag te organiseren. Wel hebben we in september de traditionele Botenbeurs weer kunnen organiseren. Zowel de organisatiekosten als de verwachte baten blijven door de afzegging van de Open Havendag € 25.000 incidenteel achter bij de raming.

Aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen integreren wij waar mogelijk in de projecten voor b.v. riolering en openbare verharding. Omdat wij in 2022 minder van dergelijke projecten hebben uitgevoerd, resteert eenmalig een bedrag van € 50.000.

De overige positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie zorgen voor een incidenteel positief saldo van € 73.000.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanleg sportveld GJS 2022

140

-

-

-

140

V

Nee

Boemer Tractor 2022

50

-

-

-

50

V

Nee

Bruggen en visssteigers

288

-

59

59

229

V

Nee

Caribabad chloor- en zuurvat

150

-

-

-

150

V

Nee

Cultuurhuis 2019

7.000

13

-

13

6.987

V

Nee

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

70

-

-

-

70

V

Nee

Herinrichting park 10e Penninglaan

420

446

11

457

37

N

Ja

Inventaris (plus verlichting) museum

45

-

4

4

41

V

Nee

Kademuren J. Bloempad en Krabsteeg

260

-

9

9

251

V

Nee

Maaiarm heggensnoeier 2022

28

-

-

-

28

V

Nee

Meekoppelkans Ravelijn

311

-

3

3

308

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

68

-

-

-

68

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard struinpad

36

-

-

-

36

V

Nee

Nieuw Holland tractor sportvelden

67

-

-

-

67

V

Nee

Ransomes maaier 2022

75

-

96

96

21

N

Ja

Ravelijn Oostgracht

50

-

-

-

50

V

Nee

Speelruimteplan 2020

103

59

44

103

-

Ja

Speelruimteplan 2021

63

2

61

63

-

Ja

Speelruimteplan 2022

293

-

151

151

142

V

Nee

Speelveld Hoog Dalem

260

-

-

-

260

V

Nee

Vervangen Renault trafic 2022

35

-

-

-

35

V

Nee

Vervangen VW transporter 1 2022

44

-

-

-

44

V

Nee

Vestingplan, vervangen meubilair

55

46

10

56

1

N

Ja

Vestingsplan 2020 bastion VIII

250

-

-

-

250

V

Nee

Voertuigen en materieel 2021 actiewagen

30

-

-

-

30

V

Nee

Voorbereiding kades stationsweg

50

18

35

53

3

N

Ja

Waterbus buitendienst

58

-

-

-

58

V

Nee

Totaal Lasten

10.299

584

483

1.067

9.232

V

Baten

Vestingplan, vervangen meubilair

-

7

-

7

7

V

Ja

Vestingsplan 2020 bastion VIII

100

-

-

-

100

N

Nee

Totaal baten

100

7

-

7

93

N

Totaal investeringen

10.199

577

483

1.060

9.139

V

Aanleg sportveld GJS 2022
De voetbalvereniging GJS heeft op basis van de beleidsregel Aanleg sportvelden in 2022 aangetoond dat zij aanspraak kan maken op een kunstgrasveld. De uitvoering vindt plaats in de zomerstop 2023. Het investeringsbudget 2022 is hiervoor benodigd.

Bruggen en vissteigers
De houten fiets- en voetgangersbrug tussen de grote Schelluinse kade en kleine Schelluinse kade, de fietsbrug aan het Annie van Bentumpad tussen het park Het Haagje en de Dr. Willem Dreesstraat en de vissteigers aan de Grote Schelluinsekade West en Oost worden in het voorjaar 2023 opgeleverd. Wij hebben dit binnen het beschikbaar gestelde middelen gerealiseerd.

Caribabad chloor- en zuurvat
Het chloor- en zuurvat van het Caribabad dient op basis van aangescherpte wet- en regelgeving vervangen te worden. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben wij deze vervanging on hold gezet in afwachting van de uitwerking van de verschillende scenario's voor het Caribabad. Het investeringsbudget schuift als gevolg hiervan door naar 2023.

Toekomstperspectief Nieuwe Doelen
De besluitvorming over het groot podium is in 2022 opgeschort tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben het dossier De Nieuwe Doelen na de zomer van 2022 weer opgepakt en streven naar definitieve besluitvorming over het proces in 2023. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van de definitieve plannen en de investeringsbudgetten voor renovatie/nieuwbouw en de inrichting schuiven daarom door.

Hardware audiovisuele middel museum-RAG
De verbouwing van de begane grond van het museum is afgerond. In 2022 hebben wij de herinrichting van de historische collectie verder uitgewerkt en opgepakt en in 2023 zullen wij dit project afronden. Hiervoor hebben wij het investeringsbudget voor de hardware en audiovisuele middelen van € 70.000 nog nodig.

Herinrichting park Tiende Penninglaan
De herinrichting van het park gelegen aan de Tiende Penninglaan is afgerond en het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Kademuren Jacques Bloempad en Krabsteeg
De vervanging van de kademuur aan het Jacques Bloempad voeren wij op een alternatieve wijze uit met oog voor natuurvriendelijkere beschoeiingen en meer groen in plaats van steen en voor de integraliteit met het herstel van het fietspad en riolering in dat gebied. Dit heeft geleid tot enige vertraging, maar inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en verwachten wij de uitvoering eind 2023/begin 2024 ter hand te nemen. De vervanging van de kademuur aan de Krabsteeg hebben wij nog niet uitgevoerd, omdat wij momenteel de nut en noodzaak om deze (geheel) te vervangen onderzoeken en op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven.

Meekoppelkans Ravelijn
De werkzaamheden voor de aanpassing van de Bastion Ravelijn bereiden we in 2023 voor, waarna we deze in 2024 uit willen gaan voeren.

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
Ook de voorbereidingen voor de meekoppelkansen in de Woelsewaard, waaronder een struinpad en de parkeerplekken aan de dijk, worden in 2023 getroffen. Uitvoering is mede afhankelijk van de werkzaamheden en de planning van de Alliantie. Wij verwachten deze in 2024 of 2025 ter hand te nemen.

Nieuw Holland tractor sportvelden
De tractor die de sportveldbeheerder gebruikt voor het onderhoud aan de buitensportvelden gaan wij in 2023 vervangen.

Ravelijn Oostgracht
Dit investeringsbudget ad € 50.000 betrekken wij bij de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring en de meekoppelkansen die wij hierbij zien voor de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de mooiste vestingstad van Nederland.

Speelruimteplan 2022
De plannen voor de Haarwijk worden op dit moment uitgevoerd, met uitzondering van de centrale speelplek. Deze was oorspronkelijk beoogd op de locatie Lange Slagenstraat. Voor deze locatie wordt een toekomstvisie opgesteld, waarvan deze centrale speelplek ook deel uitmaakt. Het restant van de voor het Speelruimteplan 2022 beschikbare middelen schuiven wij daarvoor door naar 2023.

Speelveld Hoog Dalem
De aanleg van het speelveld in Hoog Dalem heeft plaatsgevonden binnen de in de begroting beschikbare middelen. Bij de tussenrapportage 2023 zullen wij de raad informeren over de afwikkeling van het restant van € 260.000.

Vestingplan 2020 bastion VIII
De voorbereiding, het onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en het opschonen van het binnenterrein Bastion VIII en het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII, betrekken wij bij de integrale aanpak van de vesting in het kader van de Mooiste vestingstad van Nederland. Het investeringsbudget ad € 250.000 schuift daarom door naar 2023.

Waterbus buitendienst
Door onverwacht lange levertijden is de waterbus nog niet vervangen. Het investeringsbudget schuift daarom door naar 2023.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Diverse sportverenigingen, jeugdsportsubsidies

57

Diverse sportverenigingen, subsidies gehandicapten en 55+

17

Sportgala

9

St.Gorinchemse Sportaccommodaties

1707

COC Rotterdam

6

Stichting Bibliotheek AanZet

666

Stichting Studio Peer

55

Cultuureducatie

25

St. de Spreekkamer

50

Stichting Boukie

65

St. IFFG

50

Amateurkunst

42

Stg. Centraal Theater 't Pand

54

St.Goedemorgen Theaterproducties

3

St.Podium Pandemonium

10

overige culturele evenementen

155

Diverse stichtingen en instellingen, coronacompensatie

106