Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Capaciteit en tarieven binnensport

Begin 2022 zijn de sporthal Fortes en sportzaal Dalemplein in gebruik genomen. Deze uitbreiding zorgt op dit moment voor voldoende capaciteit in Gorinchem om het bewegingsonderwijs en binnensport te faciliteren. In de wintermaanden blijft de bezetting van alle binnensportaccommodaties hoog en is het een uitdaging om alle wensen te vervullen. Er is een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, SGS en verenigingen.

Voor het gebruik van alle gemeentelijke gymzalen worden sinds 2022 dezelfde binnensporttarieven gehanteerd, waarbij de regeling en de berekening ook overzichtelijker is gemaakt.

Subsidiebeleid Sport

Met de amateursportverenigingen is het eerste jaar themagericht werken geëvalueerd en afgerond. De thema's voor de jeugdsport zijn: 'rookvrij sportterrein en positief coachen'. Door corona en de opstart van de amateursport verenigingen was volledige focus op de verschillende thema’s lastig. Hierdoor is de uitwerking niet altijd volledig geweest. Voor het seizoen 2022/2023 zijn voorlopige subsidies uitgekeerd en zijn de thema’s weer bepaald. Ondersteuning door de buurtsportcoach wordt als essentieel gezien. De buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt blijven daarom actief ondersteunen in de uitvoering van de thema’s.

De Nieuwe Doelen

Voor de verkiezingen is besluitvorming door het voormalige college opgeschort. Het college heeft het dossier De Nieuwe Doelen na de zomer van 2022 weer opgepakt, met als doel definitieve besluitvorming over het proces in 2023.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Gorcumse geschiedenis en erfgoed

Het Gorcums Museum stond in 2022 in het teken van het jaarthema ‘Boeiend?!’. Aanleiding voor dit thema was de herdenking van het jaar 1572 waarin zich het verhaal van de Martelaren van Gorcum afspeelde, en het jaar 1672 waarin de Hollandse Waterlinie zijn intrede deed. In de expositie Boeiend?! 1572 blikte het Gorcums Museum terug op de lokale geschiedenis uit het verre en recente verleden. Uitgelicht werd dat een thema als verdraagzaamheid van alle tijden is. In de exposities Boeiend?! 1672 en Gorcums Goed reflecteerden - veelal lokale - kunstenaars op de wereld om ons heen.

Daarnaast is in 2022 gestart met plannen voor de herinrichting van de historische afdeling van het Gorcums Museum. Het auditorium krijgt als eerste een nieuwe uitstraling. In december was deze ruimte gesloten vanwege de werkzaamheden.

Gorinchem Inspireert

Onder de noemer van Gorinchem Inspireert zijn in 2022 diverse culturele activiteiten en projecten ontwikkeld, gecoördineerd en gestimuleerd. Binnen het stadsthema Boeiend zijn dit onder andere het educatief fotografieproject Ooggetuige, het selfie project van Bibliotheek AanZet en Gorcums Museum en het lespakket Oude Hollandse Waterlinie mét Gorcumse helden. De Spreekkamer, die een van de kerntaken van Gorinchem Inspireert vervult, heeft onder andere de verkiezing van de stadsdichter en het slotakkoord van de Maand van Respect georganiseerd.

Daarnaast heeft Gorinchem Inspireert culturele instellingen en initiatieven op verschillende manieren ondersteund. Het sport- en cultuurplatform maakt activiteiten zichtbaar. Er zijn cultuurcafés georganiseerd om partijen te verbinden en om te horen welke behoefte er leeft in de stad. Met de in november 2022 gelanceerde website gorincheminspireert.nl biedt de gemeente een platform waar inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen worden geïnspireerd voor en door cultuur.

Bevordering deelname sport

In 2022 zijn samen met het verenigingsleven en het onderwijs diverse projecten ingezet die sportdeelname door jong en oud bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn

Sjors Sportief, Gorcum Sportmaand in september-oktober 2022, Sportspektakel, SeniorenFit, beweegroutes en sportpunten in diverse wijken en vakantie-activiteiten voor de jeugd. Via het sportplatform Sjors Sportief kan iedereen gemakkelijk zien wat Gorinchem te bieden heeft op het gebied van sport en bewegen.

Speelruimteplan

In 2022 zijn meerdere beweegroutes gerealiseerd in de Gildenwijk, Haarwijk en Hoog Dalem. Het Speelruimteplan en het lokale sportakkoord vormen hierbij de basis. Het speelruimteplan in de wijk Wijdschild is gerealiseerd. De realisatie van Haarwijk-Oost is eind 2022 gestart en wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2023. Eind 2022 is gestart met de eerste participatieronde voor de uitvoering van het speelruimteplan in de Binnenstad. Tijdens de wijkschouw Binnenstad is dit plan gepresenteerd.

Emancipatie en diversiteit

Begin 2022 zijn er verschillende dialogen georganiseerd over de Stad van Tolerantie. Verder zijn de uitkomsten van het onderzoek naar discriminatie bekend gemaakt. De gemeente is samen met RADAR en maatschappelijke partners in gesprek over meldingsbereidheid. In september was in het kader van Regenboogstad de tentoonstelling 'legale liefde' te zien. De maand november stond weer in het teken van de Maand van Respect. Met onder andere gastlessen door wethouders en een Tweede Kamerlid, gastsprekers, filmspecial, wandelingen, dialogen en een slotakkoord.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Lokaal sport- en beweegaanbod

Nadat de coronamaatregelen waren afgeschaald is er in 2022 weer veel gebeurd op het gebied van sport en bewegen. Evenementen die eerder stil waren gelegd, zijn weer opgepakt en georganiseerd. Denk hierbij aan schoolsporttoernooien, een nieuwe versie van het sportgala, sportpunten weer in de oude vorm, etc. SeniorenFit is uitgerold in de Binnenstad en wordt nu aangeboden in 5 wijken. Daarnaast is er tijdens de Gorcum Sportmaand in september-oktober 2022 wederom aandacht gevraagd voor sportdeelname. Hier is door inwoners weer goed gebruik van gemaakt.

De beweegroutes zijn verder ontwikkeld. Er is een nieuwe boost gegeven aan de vrijwilligerscampagne en er is nog meer aandacht gegeven aan de leefstijlcampagne Gorinchem Gezond.

Gezonde leefstijl

In juni 2022 heeft de eerste Gorinchem Gezond week plaatsgevonden met 22 activiteiten en 250 deelnemers. Er is een community opgebouwd met 22 Gorinchem Gezond partners. De campagne hebben we naar de inwoners toegebracht (in de verschillende wijkcentra) met de boodschap: start jouw gezonde leefstijl samen met Gorinchem Gezond. We stimuleren en faciliteren gezonde keuzes rondom voeding, beweging, zingeving, sociaal, ontspanning en slaap.

Sportverenigingen

Vanuit Gorinchem Beweegt zijn met name sport- en beweegaanbieders op maat ondersteund. Zeker na de coronaperiode was het voor een aantal verenigingen lastig om weer op te starten. Er is een duidelijk beeld van hoe de verenigingen er nu voor staan. De gezamenlijke binnensport- en buitensportoverleggen zijn weer fysiek georganiseerd, waarbij ervaringen, goede ideeën en uitleg van ondersteuning worden gedeeld.

Sportaccommodaties

De energiecrisis in 2022 heeft een grote impact op de binnen- en buitensportaccommodaties in Gorinchem. Vooral het zwembad Caribabad is een grootverbruiker qua energie. Eind oktober is het voorstel aangenomen om het zwembad inclusief de grote sporthallen in 2023 financieel te ondersteunen vanwege de stijgende energielasten. Parallel hieraan wordt versneld een toekomstvisie voor het zwembad ontwikkeld.

De buitensportverenigingen met een eigen accommodatie ervaren ook problemen met de huidige energielasten. Zowel lokaal als landelijk worden deze aanbieders gedeeltelijk financieel ondersteund. Eind 2022 is de realisatie van ledverlichting voor de buitensportaccommodaties versneld uitgevoerd, zodat de energielasten voor verlichting verminderen. De binnensportverenigingen ervaren weinig tot geen hinder van de hoge energielasten. Reden hiervoor is dat deze verenigingen een sportaccommodatie huren. De hogere energielasten worden niet doorberekend in de huur.

Burgerinitiatieven

Zie programma 2.

Cultuureducatie

Vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is gewerkt aan het duurzaam versterken van de kwaliteit van de cultuureducatie mede door intensievere samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. De cultuurcoaches adviseerden en ondersteunden scholen op het gebied van cultuureducatie. In 2022 is ingezet op het zichtbaar maken van het cultuur(educatief) aanbod op sportencultuur.gorinchem.nl en gorincheminspireert.nl. Via deze platforms vinden scholen en inwoners het culturele aanbod. Ook is ingezet op erfgoededucatie via lokale erfgoedprojecten. Verder zagen ruim 4.000 leerlingen van 4-14 jaar een theatervoorstelling en brachten alle groepen 4 en 5 (circa 900 leerlingen) een bezoek aan het Winterfestijn. De samenwerking met Centraal Punt is verder verstevigd rondom cultuureducatie en -participatie voor en door jongeren in Gorinchem.

Amateurkunst- verenigingen

Met de subsidie voor amateurkunst bevorderen wij een ruim, gevarieerd en laagdrempelig aanbod van amateurkunst, actieve cultuurparticipatie van inwoners met een focus op jongeren en stimuleren we cultuureducatie. In 2019 is de doelgroep die subsidie kan aanvragen voor amateurkunst verbreed. De verwachting was dat daardoor het aantal subsidieaanvragen zou toenemen. Door de coronacrisis is het aantal deelnemers aan amateurkunst afgenomen. Daardoor is de verwachtte toename van subsidieaanvragen vooralsnog uitgebleven. De jaarlijkse IkToon-maand in juni was wederom succesvol. Tijdens deze maand biedt de gemeente de amateurkunst een podium om hun activiteiten op een creatieve wijze te promoten.

Evenementen en culturele voorstellingen

Na afloop van de coronamaatregelen in februari 2022 ontwikkelde de evenementensector zich weer als vanouds. Veel jaarlijks terugkerende evenementen hebben een subsidie ontvangen, zoals het Zomerfeest, Festiwal, Hippiefestival, Timmerdorp en Lingehavenconcert. Daarnaast zijn nieuwe evenementen gesubsidieerd, zoals de Matthäus Passion en Spoken in de stad. Een aantal grote subsidieontvangers heeft in verband met het achterwege blijven van sponsorbijdragen en/of prijsstijgingen vanuit de Rijks coronamiddelen voor cultuur een hogere subsidie ontvangen dan gebruikelijk.

Archeologie

In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om het archeologiebeleid te herzien. Eerder is opdracht gegeven om recente kennis van de bodem te verwerken in het beleid en het uit te breiden met de onderdelen conflictarcheologie en onderwaterarcheologie. De aangepaste beleidsstukken en de begeleidende kaarten zijn in december aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgevoerd archeologisch onderzoek betrof onder andere de locatie van de Dalemsedijk in het kader van de dijkversterking, het voormalige Wellantcollege, Abraham Kemplaan e.o. en de Helmsteeg 11.