Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV41 Openbaar basisonderwijs

232

202

264

284

20 N

TV42 Onderwijshuisvesting

3.020

4.402

3.406

3.226

180 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.174

5.305

8.627

7.639

988 V

Lasten Onderwijs

10.425

9.909

12.297

11.150

1.148 V

TV42 Onderwijshuisvesting

247

333

357

375

18 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.285

2.236

4.585

4.527

59 N

Baten Onderwijs

3.532

2.569

4.943

4.902

41 N

Totaal saldo van baten en lasten

-6.893

-7.340

-7.355

-6.248

1.107 V

Stortingen reserves

4.832

0

2.034

2.034

0 V

Onttrekkingen reserves

3.302

1.550

524

486

38 N

Resultaat

-8.423

-5.790

-8.864

-7.795

1.069 V

TV42 Onderwijshuisvesting
De kosten van de noodlokalen voor Yulius bij het Omnia College aan de W. de Vries Robbeweg zijn als gevolg van de eenmalige plaatsingskosten € 20.000 hoger uitgevallen dan geraamd.

Voor onder andere het onderzoek naar de haalbaarheid en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor een unilocatie voor de Regenboog en de school voor speciaal basisonderwijs (sbo) Beatrix de Burcht op de locatie Retranchement, heeft de raad voor 2022 een incidenteel bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze ontwikkeling is gekoppeld aan de renovatie van de Hoefslag voor het i_lab en de renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a. Omdat deze renovaties pas in 2023 worden uitgewerkt en uitgevoerd, is het project Retranchement ook vertraagd. Daarom stellen wij voor om de genoemde € 200.000 via een bestemming van het rekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.

De uitwerking, implementatie en exploitatie van het i_lab vindt stapsgewijs plaats. De geraamde (bijgestelde) exploitatiebedragen voor 2022 ad € 313.000 zijn niet geheel uitgegeven. De werkelijke lasten in 2022 zijn ad € 276.000. Deze dekken wij via een onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab. Op programma Onderwijs leidt dit tot lagere lasten van € 37.000, maar ook tot een lagere onttrekking aan de dekkingsreserve van € 37.000.

Voor de nieuwbouw voor Gilde Vakcollege Techniek is de huidige locatie van de paardensportvereniging Hippos benodigd. Om de noodzakelijke vaart in het project te houden hebben wij eind 2022 de nodige onderzoeken en werkzaamheden uit laten voeren voor de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Haarweg, het schoon opleveren van de locatie, etc. Deze waren, inclusief financiële middelen, in het voorjaar 2023 voorzien. Dit heeft in 2022 geleid tot incidenteel hogere lasten van € 34.000.

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wij hebben eind 2022 de vaststelling van de vergoeding over 2022 ontvangen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers die in Gorinchem in het opvangcentrum verblijven. Dit betrof een bedrag van € 268.000, dat wij in 2022 niet geraamd hadden. Omdat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 februari 2023 heeft besloten om deze middelen na ontvangst toe te voegen aan het budget voor de tijdelijke onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas, stellen wij de raad voor om deze middelen via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 hiervoor in 2023 beschikbaar te stellen.

In de begroting 2022 is een eenmalig € 60.000 geraamd voor een subsidie aan de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem voor de ontwikkelfase en eerste uitvoeringsfase van de nieuwe hbo-opleiding. De stichting heeft als gevolg van de onhaalbaarheid het initiatief niet verder uitgevoerd, waardoor er in 2022 een incidenteel lagere last van € 60.000 ontstaat.

Onder andere door het sluiten van de locatie voor het Kleurenlint aan de Laag Dalemseweg en het beperkte beroep op de middelen voor vandalisme zijn de exploitatielasten voor de multifunctionele schoolgebouwen in 2022 € 60.000 lager dan geraamd. Omdat een aantal gemeentelijke gymzalen onlangs is opgeknapt, hebben wij in 2022 incidenteel € 40.000 minder aan onderhoud uitgegeven dan geraamd.

De gemeente ontvangt extra geld voor de aanpak van laaggeletterdheid (onderdeel Wet educatie en beroepsonderwijs, WEB). Deze middelen zijn specifiek bedoeld ter ondersteuning van de regierol van gemeenten en voor het bereiken van laaggeletterden door deze van een passend aanbod te voorzien. In 2022 is er om verschillende redenen minder besteed. Mede door de coronacrisis kon de uitkering niet volledig worden besteed. Daarnaast heeft de gemeente in de tweede helft van 2022 extra middelen ontvangen als gevolg van de prijsstijging en extra aandacht voor laaggeletterdheid. Een deel is direct ingezet voor de prijsstijgingen. Sommige activiteiten konden niet opgestart worden o.a. omdat het in aanvang moeilijk was om gekwalificeerde docenten aan te trekken. Daardoor kon € 102.000 niet benut worden. Omdat de aanpak laaggeletterheid een meerjarig regionaal project is met de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden, stellen wij de raad voor om € 102.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 hiervoor in 2023 beschikbaar te stellen.

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is een meerjarige subsidie. De Rijksbijdrage 2022 was € 1.477.700 waarvan bijna € 1.400.000 is uitgegeven. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor inzet in latere jaren. Er blijft zowel bij de lasten als de baten € 79.000 over. Dit geeft per saldo geen resultaat.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een Specifieke Uitkering Corona die tot eind juli 2025 uitgegeven mag worden. In 2022 zijn deze middelen besteed aan interventies gericht op achterstanden opgelopen door de coronapandemie. De niet bestede middelen blijven beschikbaar tot eind juli 2025. Voor zowel de lasten als de baten is dit € 392.000. Dit geeft per saldo geen resultaat.

Er is € 66.000 minder uitgegeven aan peuter- en kinderopvang omdat de zomerschool voor kinderopvang uit de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs is bekostigd. Wat er niet besteed wordt bij het NPO moet nl. worden terugbetaald aan het Rijk in 2025.

Leerlingenvervoer is een zogenaamde openeinderegeling en uitgaven kunnen fluctueren. In 2022 is er € 52.000 meer uitgegeven door toename van het aantal (dure) individuele ritten naar verder weg gelegen scholen waarvoor aangepast vervoer nodig is.

Het Rijk heeft via de septembercirculaire € € 478.000 overgemaakt voor "Dichterbij dan je Denkt" aan de gemeente Gorinchem, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Dit zijn aanvullende middelen om werkloosheid te bestrijden. Omdat het programmamanagement van de arbeidsmarktregio belegd is bij de gemeente Vijfheerenlanden, wordt dit bedrag in 2023 aan Vijfheerenlanden overgemaakt. De raad wordt voorgesteld om hiervoor via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 € 478.000 beschikbaar te stellen in 2023. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft € 102.600 meer verstrekt dan geraamd voor bestrijding van werkloosheid als gevolg van corona, deze gelden zijn overgemaakt naar de arbeidsmarktregio. Per saldo geeft dit geen resultaat.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Brede school Hoog Dalem

10.309

9.616

650

10.266

43

V

Ja

Herhuisvesting locatie De Burcht

1.146

-

-

-

1.146

V

Nee

IHP 2017 uitbreiding Retranchement

2.025

-

-

-

2.025

V

Nee

IHP 2020 binnenklimaat

500

806

-619

187

313

V

Nee

Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

125

-

-

-

125

V

Nee

Openbare ruimte t.b.v. I_lab

450

-

-

-

450

V

Nee

Renovatie gymzaal J van Egmond

500

-

-

-

500

V

Nee

Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl. Technasium

1.490

200

1.290

1.490

-

Ja

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

2.576

10

56

66

2.510

V

Nee

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

16.500

725

-

725

15.775

V

Nee

Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

-

-

-

150

V

Nee

Yulius renovatie Dr. HIemstralaan 24-24a

250

-

-

-

250

V

Nee

Totaal lasten

36.021

11.357

1.377

12.734

23.287

V

Baten

IHP 2020 binnenklimaat

-

619

-619

-

-

Brede school Hoog Dalem

-

383

183

566

566

V

Ja

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

1.900

10

56

66

1.834

N

Nee

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

114

-

-

-

114

N

Nee

Totaal baten

2.014

1.012

-380

632

1.382

N

Totaal investeringen

34.007

10.345

1.757

12.102

21.905

V

Brede school Hoog Dalem
De brede school Dalemplein is opgeleverd en in januari 2022 in gebruik genomen door de scholen, de kinderopvang en overige gebruikers. De laatste afrondende werkzaamheden aan de school, de gymzaal (waaronder de inrichting), het wijkcentrum en het buitensportveld zijn verricht en het project is binnen de beschikbaar gestelde middelen van ruim € 10 mln. uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2022 sluiten wij het (samengestelde) investeringsbudget af. De terug ontvangen btw in het kader van de Regeling specifieke uitkering Sport ad € 383.000 en de bijdragen van de schoolbesturen van per saldo € 566.000 waren niet geraamd en leiden tot een voordeel op het investeringsbudget.

Herhuisvesting bso Beatrix de Burcht/Ihp 2017 uitbreiding Retranchement
De investeringsbudgetten voor de uitbreiding Retranchement ad. € 2.025.000 en de nieuwbouw Beatrix de Burcht ad € 1.146.000 maken deel uit van de nieuwbouwplannen van voornoemde scholen op de locatie Retranchement 3. De onderzoeken en voorbereidingen vinden tweede halfjaar 2023 en voorjaar 2024 plaats, zodat de daadwerkelijke bouw in 2024 en 2025 ter hand genomen kan worden. Wij verwachten dat de nieuwbouw voor bso Beatrix de Burcht/De Regenboog in het voorjaar 2026 in gebruik genomen kan worden. De investeringsbudgetten blijven benodigd en schuiven daarom door naar 2024 en 2025.

Renovatie gymzaal J. van Egmond
Wij bereiden op dit moment de aanbesteding voor de renovatie van de gymzaal voor. Nadat het project gegund is, zullen we de renovatiewerkzaamheden voor de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

IHP 2020 binnenklimaat
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een
investeringsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Voor diverse schoolgebouwen hebben wij maatregelen als (decentrale) mechanische ventilatie en CO2-monitoring met signalering en rapportage getroffen, om te voldoen aan de norm Frisse scholen Klasse B. Wij voeren overleg met het bestuur van de Stichting OVO over de mogelijke inzet van het restantbudget van € 300.000 voor De Tweemaster en de locatie Dr. Hiemstralaan in 2023.

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v i_lab/Inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab en Openbare ruimte t.b.v. i_lab
Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld en hiervoor € 1,9 mln. een bijdrage uit de Regiodeal ontvangen. In 2021 is een coöperatie met leden uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de gemeente opgericht, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, de bedrijfsvoering en de exploitatie van het i_lab. In afwachting van het vrijkomen van de beoogde locatie Hoefslag 6 heeft het i_lab haar activiteiten gestart in ruimten van het naastgelegen da Vinci.college Door de opgelopen vertraging schuiven de investeringsbudgetten voor de renovatie en inrichting van Hoefslag 6 en de openbare ruimte door naar 2023 en 2024.

Uitbreiding Fortes lyceum en sporthal OKK in Technasium
De uitbreiding van het Fortes lyceum met het Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De sporthal voor het Fortes lyceum en OKK is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek
In verschillende raadsvergaderingen heeft de raad voor de vervangende nieuwbouw per saldo een investeringsbudget van € 18,5 mln. en een exploitatiebudget ter hoogte van € 2 mln. beschikbaar gesteld. De aanbesteding en de gunning hebben inmiddels plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn gestart in maart 2023. Samen met het schoolbestuur hopen wij dat het Gilde in het voorjaar van 2025 kan verhuizen naar de nieuwe locatie.

Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a IHP 2014
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College wordt meegenomen in het Integrale Huisvestingsplan. In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen in de locatie Merwedekanaal 8a (nog) niet uitgevoerd. Het investeringsbudget van € 150.000 wordt integraal ingezet voor de dekking van het uitvoeringsplan IHP, inclusief huisvesting voor Yulius.

Renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
De renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt na de zomervakantie 2023 uitgevoerd. Voor de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van het binnenklimaat hebben we een rijksbijdrage van € 114.000 ontvangen. Bso Beatrix de Burcht kan het gebouw vervolgens in het voorjaar van 2024 betrekken, waarna de renovatie van de locatie Hoefslag 6 voor het i_lab ter hand kan worden genomen.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Da Vinci College (volwasseneneducatie)

153

Stichting Kindercentra Gorinchem

1200

Stichting Bibliotheek AanZet

3

Stichting Regiobibliotheek Lek en Ijssel

31

Stichting Jeugdhaven Gorcum

80

Stichting Prago

25

Stichting OVO

40

Careyn Maatschappelijke dienstverlening

4

SWV Driegang

98

Stichting Zieke docenten

51

Stichting de Inspiratiecompagnie

30

Stichting Logos

62

Stichting School en bedrijf

20

Diverse instanties, coronabijdragen vanuit nationaal programma onderwijs

478