Wat hebben we bereikt met het programma Onderwijs?

De gemeente wil een maximaal innovatief, duurzaam en kansrijk onderwijsklimaat in Gorinchem faciliteren dat bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving en het verhogen van de brede welvaart van de stad en de regio.

Doel

Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

2012

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

- IHP Gorinchem-Oost

2017

Beleidsnota Brede Scholen

2019

1e fase RBIC Gilde en I_lab

2020

IHP-uitgangspunten

2021

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Absoluut verzuim
Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school

B

Aantal per 1.000 leerlingen in de leeftijd van 15-18 jaar

PI

Relatief verzuim
Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig

B

Aantal per 1.000 leerlingen in de leeftijd van 15-18 jaar

PI

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

B

% van het aantal leerlingen in de leeftijd van 12-23 jaar

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig