Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Taalpact

In 2022 is ingezet op de campagne 'Huh? Wat bedoelt u? Met de campagne is bij inwoners en bij scholieren opgehaald wat voor hun onbegrijpelijke zaken zijn. Al deze resultaten worden verzameld bij het Meldpunt van Onbegrijpelijke Zaken. De deelnemers aan de campagne worden vervolgens gemotiveerd om eens wat vaker Huh? te zeggen zodat organisaties weten dat ze begrijpelijker moeten communiceren.

Bij de formele taalaanbieder IVIO zijn wachtlijsten ontstaan voor het volwassenenonderwijs (niet inburgeraars). De Bibliotheek AanZet organiseert een speciaal aanbod voor de deelnemers op de wachtlijst, zodat er een doorlopende leerlijn is en mensen niet hoeven te wachten.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het IHP is een plan waarin staat hoe de gemeente de komende 16 jaren blijft zorgen voor schoolgebouwen in Gorinchem. In samenwerking met de schoolbesturen bouwt de gemeente aan kwalitatieve en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. In de raadsvergadering van juni 2021 is ingestemd met een aantal kaders voor toekomstig op te stellen IHP’s. De vastgestelde kaders zijn onder andere: het verduurzamen van de schoolgebouwen naar de ambitie Energie neutrale gebouwen (ENG) en/of frisse scholen B en de aansluiting op meer inclusief onderwijs. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (klasse B is het uitgangspunt). Er is ook ingestemd met een versneld uitvoeringsprogramma voor een unilocatie van basisscholen De Regenboog Retranchement en Beatrix/De Burcht. Verder wordt een IHP voorbereid vanuit de vastgestelde IHP-kaders. Tijdens de I&O van februari en oktober 2022 is de raad tussentijds op de hoogte gebracht van de vorderingen om te komen tot een IHP. De quick scans van diverse schoolgebouwen zijn gereed. Voor een aantal schoolgebouwen is aanvullend een duurzaamheidsscan opgesteld. De voorbereidingen voor het nog door de raad vast te stellen IHP zijn hiermee zo goed als afgerond.

Regionale beroepen- en innovatiecampus (RBIC)

In 2022 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 1 mln. beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek. Daarnaast is een bijdrage van € 2 mln. opgenomen voor diverse kosten gerelateerd aan het te bebouwen kavel. Vervangende nieuwbouw is onderdeel van de 1e fase RBIC. Op basis van de huidige inzichten wordt de nieuwbouw begin 2025 in gebruik genomen. In 2022 is zowel de bestemmingsplanwijziging als de omgevingsvergunning vastgesteld. De omwonenden zijn en worden op de hoogte gehouden. Informatieavonden zijn georganiseerd om de inwoners over de plannen te informeren. Zowel de gemeente als CVO-AV hebben een dergelijke avond verzorgd.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Leerplicht

We zien toe op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) is belast met de uitvoering. Daarnaast informeert het bureau de scholen via nieuwsbrieven actief over actuele onderwerpen als leerplicht en corona.

Onderwijshuisvesting

De nieuwbouw van de brede school Dalemplein is in gebruik genomen. In overleg met CVO-AV werden de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek afgerond om te komen tot het aanbesteden van dit project. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor de reeds ingezette/voorbereide renovaties en nieuwbouw, zoals de renovatie van de onderwijslocatie Dr. Hiemstralaan 24-24a. Het project, voor realisatie van de unilocatie voor De Regenboog Retranchement en Beatrix de Burcht is gestart. Voor een aantal schoolbesturen zijn diverse rijkssubsidies aangevraagd en toegekend ten behoeve van het optimaliseren van het binnenklimaat.

Leerlingenvervoer

De verordening leerlingenvervoer is in juni 2022 vastgesteld door de raad.

Onderwijs aan anderstaligen

Het aantal leerlingen bij het voortgezet onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK vo) is afgelopen jaar fors gestegen. ISK vo is van 60 leerlingen in oktober 2021 gegroeid naar 230 leerlingen in november 2022.

Naast het onderwijs aan de leerlingen uit het asielzoekerscentrum (AZC) is er een grote toename van het aantal Oekraïense leerlingen uit Gorinchem en de regio. De leerlingen zijn nu verdeeld over de drie locaties Omina College, Da Vinci College en Stadhuisplein.

De locaties zijn tijdelijk. Gezocht wordt naar meer passende onderwijshuisvesting voor vijf jaar. 60 leerlingen krijgen onderwijs op de ISK-po (primair onderwijs). Deze leerlingen zijn nu tijdelijk gehuisvest op het Gildenplein en het AZC zelf.

Onderwijsachter- standenbeleid

Met maatschappelijke partners in de stad, waaronder de onderwijs-, kinder- en peuteropvanginstellingen, jongerenwerk, de bibliotheek, Centraal Punt, ouders en andere maatschappelijke organisaties werken we samen binnen het Gelijke Kansenbeleid. In onze stad hebben ruim 200 peuters een risico op een achterstand. 84% van deze kinderen maken gebruik van een voor- of vroegschool. In 2021 was dit 66% (landelijk 60%). Daarmee hebben we steeds meer kinderen in beeld. Binnen het onderwijs zijn extra interventies geweest gericht op achterstanden opgelopen door de Corona.

Brede scholen

Door de gebruikers is het overleg over de doorlopende leerlijn tussen opvang en onderwijs geïntensiveerd. Het Gildenplein heeft een extra subsidie ontvangen om de bibliotheekfunctie te versterken (maatschappelijke buurtfunctie). Op het Gildenplein hebben jonge vluchtelingen onderwijs ontvangen.