Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.104

3.203

3.371

3.344

27 V

TV12 Openbare orde en Veiligheid

2.318

1.654

2.248

2.010

238 V

Lasten Veiligheid

5.422

4.857

5.619

5.354

265 V

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.040

358

581

521

60 N

Baten Veiligheid

1.040

358

581

521

60 N

Totaal saldo van baten en lasten

-4.382

-4.499

-5.038

-4.833

205 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

11

11

0 V

Resultaat

-4.382

-4.499

-5.027

-4.822

205 V

TV12 Openbare orde en Veiligheid
Voor de aanpak van ondermijning ontvingen we in de tweede helft 2022 van het Regionale Informatie-en Expertise Centra (RIEC) Rotterdam een incidenteel budget van € 51.000. Het budget is in 2022 nog niet besteed met het oog op de nieuw vast te stellen ambities in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026. Met het vaststellen van een nieuw IVP begin 2023, zijn de ambities op de aanpak van ondermijning concreet geworden. Voor het laten slagen van de lokale aanpak van ondermijning is het belangrijk om in te zetten op (strategische) communicatie over het onderwerp en het hebben van een communicatieplan. Deze middelen worden in lijn met de ambities van het IVP ingezet om de bewustwording over ondermijning bij inwoners en ondernemers een extra impuls te geven. De raad wordt voorgesteld om € 51.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.

In januari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de ontmanteling van de Camera Uitlees Ruimte (CUR). Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 is hiervoor in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 102.000. Eind 2022 is gestart met de ontmanteling van de CUR. De ontmanteling zal volledig worden afgerond in 2023. De Raad wordt daarom voorgesteld om het restantsaldo van het in 2022 beschikbaar gesteld budget tot een bedrag van € 89.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.

In januari 2022 ontving de gemeente een Specifieke Uitkering Coronatoegangsbewijzen van het Rijk van € 143.000. De gemeente mocht deze tijdelijke gelden inzetten tot eind maart 2022. De gemeente gaf hier uitvoering aan door ondernemers een aanvraag in te laten dienen. Alle rechtmatig ingediende aanvragen zijn gehonoreerd. Het resterende bedrag € 72.000 (zie ook baten taakveld 12) dient te worden terugbetaald aan het Rijk. Per saldo geeft dit geen resultaat.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

CUR hard- en software

44

-

-

-

44

V

Nee

CUR vaste camera 2018

26

-

-

-

26

V

Nee

Totaal Lasten

70

-

-

-

70

V

Totaal investeringen

70

-

-

-

70

V

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Stichting Halt

19

Dierenambulance Vianen

45

Dierenasiel Gorinchem

23