Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan (IVP)

De startnotitie Integraal Veiligheidsplan is op 19 mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en diende als vertrekpunt voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026. Het Integraal Veiligheidsplan is vastgesteld op 26 januari 2023.

Wijkgericht werken

De kerngroep Wijkgericht werken is het begin om als gemeentelijke organisatie (meer) wijkgericht te werken, met het doel om eind 2023 wijkgericht werken bij alle collega’s bij nieuwe projecten/plannen/ideeën aan de basis te laten staan.

In 2022 nam buurtbemiddeling ElkWelzijn 38 casussen in behandeling:
- 19 casussen zijn afgerond met een positief resultaat;
- op 9 casussen is geadviseerd en geïnformeerd;
- 8 casussen zijn niet opgelost.
De aanmeldingen voor buurtbemiddeling kwamen van Poort6 (34%), inwoners zelf (42%), politie (16%) en de gemeente (8%).

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Buurtpreventieteams

In Gorinchem is Buurtpreventieteam Oost actief in de wijken Dalem, Laag Dalem en Hoog Dalem. In 2022 is er een schoonmaakactie in het Haagje gehouden en in oktober een regionaal Donkere Dagen Offensief (DDO).

Preventieteam Gorinchem

Het preventieteam Gorinchem zakkenrollen is, in overleg met alle betrokkenen, per 30 juni 2022 gestopt. Er was een zeer beperkt aantal aangiften van zakkenrollerij. Ondanks wervingsacties bleek er geen belangstelling meer om lid te worden van het inmiddels kleine team. De politie, gemeente en winkeliers zijn unaniem van mening dat er geen noodzaak meer is om het team in stand te houden.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Veilige wijken

Aan wijkveiligheid is integraal samengewerkt met politie, (wijk)boa’s, jongerenwerkers en woningcorporatie Poort6. In 2022 zijn er 17 verwijzingen naar HALT geweest. Er is zowel preventief als repressief ingezet op onze jeugd, onder andere door het gemeentelijk risico-jongeren-overleg en de inzet van HALT.

In september 2021 zijn 27 leerlingen van verschillende basisscholen in de Gildewijk gestart met het project Politiekids, waarin zij trainingen in weerbaarheid krijgen. De tweede helft van de opleiding is vanwege de corona-maatregelen afgerond in het voorjaar van 2022. De Politiekids zijn na het behalen van de opleiding met de wijkagent preventief aan de slag gegaan in de eigen wijk en namen deel aan Boef in de Wijk in oktober.

Op de inwonersavond in de Lingewijk is informatie gegeven over verschillende veiligheidsonderwerpen en is input verzameld ten behoeve van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan.

Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 had Gorinchem twee vuurwerkvrije zones.

Zorg en veiligheid

In samenwerking met de zorg- en veiligheidspartners zoals de politie, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ hebben we ingezet op een gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek, waarbij de belanghebbende centraal stond. Daarbij is aandacht voor de kwetsbare inwoners, zoals de van aanpak onbegrepen gedrag en is ingezet in op tijdige signalering om (verdere) escalaties en crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Vermogens- en geweldscriminaliteit

De gemeente zette onverminderd in op een verdere daling van vermogens- en geweldscriminaliteit. Hierbij zetten we vooral in op de versterking van de eigen rol van de inwoners en ondernemers. Zo was het preventieteam van de Stichting Aanpak Fietsendiefstal in april 2022 aanwezig en zijn inwoners tijdens het Donkere Dagen Offensief in de winterperiode gewezen op het nemen van maatregelen om woninginbraak te voorkomen. In het voorjaar van 2022 is lokaal aandacht gegeven aan de landelijke campagne Senioren en veiligheid.

Tijdens de Week van de Veiligheid in oktober organiseerden we in regionaal verband een succesvolle steekwapen-inleveractie en in december was er de vuurwerk-inleveractie met positief resultaat.

De boa’s controleerden op de in- en verkoopregisters van bedrijven die handelen in tweedehandsgoederen.

Ondermijning

Ondermijning is niet altijd goed zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de inwoners en bedrijven in de gemeente Gorinchem. In 2022 is, in navolging van 2021, verder uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Ondermijning. Vanuit deze doelstelling is de basis verder op orde gebracht en is de organisatie voorgelicht. Daarnaast is de gemeenteraad door Pieter Tops meegenomen in het onderwerp tijdens een speciale themabijeenkomst.

Ten behoeve van de voorlichting aan inwoners en ondernemers zijn diverse voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Zo organiseerden we in maart in samenwerking met Comensha de expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ bij Buiten de Waterpoort. Daarnaast vonden er mei (in de Gildenwijk) en november (in de binnenstad) veiligheidsmarkten plaats, waar inwoners naast een drugslab-escaperoom en het Mobile Media Lab van de politie, een nagebootste hennepkwekerij bezochten. In juni en december 2022 reed de ‘Ondermijningsbus’ door Gorinchem, meerde op 4 november de escapeboot aan en organiseerden de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden op 1 november een thema-avond voor de vastgoedondernemers.

Het lokale multidisciplinaire ondermijningsoverleg vond regelmatig plaats en er vonden integrale (bedrijfs-)controles plaats in Gorinchem. Begin 2022 heeft de gemeenteraad de APV vastgesteld met daarin aandacht voor de aanpak van ondermijning.

Sociale stabiliteit

Door voortdurend onze netwerken te onderhouden investeren we in sociale stabiliteit. Daarmee wordt voorkomen dat sociale spanningen en maatschappelijke onrust ontstaat. Concrete signalen van polarisatie en radicalisering worden zorgvuldig bekeken. Om die signalen te herkennen werd in oktober 2022 een (incompany)training georganiseerd voor onze medewerkers en belangrijkste samenwerkingspartners door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).

In 2022 zijn geen meldingen voor een demonstratie (Wet openbare manifestaties) bij de gemeenten ingediend.

Fysieke veiligheid

Om incidenten, slachtoffers en schade op het gebied van fysieke veiligheid zoveel mogelijk te voorkomen is de gemeente Gorinchem actief betrokken bij de diverse thema’s uit het Beleidsplan 2021-2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast hebben meer dan 40 collega’s van de gemeentelijke crisisorganisatie in mei deelgenomen aan een geslaagde oefening.

Digitale Veiligheid

Bij de aanpak van cybercrime zetten we in op de versterking van de eigen rol van inwoners en ondernemers. Met onze partners monitoren we de aard, omvang en trends van digitale criminaliteit. In 2022 is, net zoals in 2021, voorlichting gegeven over cyberpesten en veilig omgaan met sociale media.

Wijkbeheer

Wijkbeheer draagt bij aan leefbare wijken, zowel op sociaal als fysiek gebied. Ieder kwartaal zijn er wijkoverstijgende overleggen met partners (politie, Poort6, sociaal team, jongerenwerk, Gorinchem Beweegt, opbouwwerk). Wijkbeheer organiseert voor iedere wijk raadsbezoeken aan buurtinitiatieven in de wijken. Ook worden dan de belangrijkste ontwikkelingen in de wijk bezocht en besproken. Wijkbeheer sluit regelmatig aan bij belangrijke verbindende evenementen in de wijk.

Om de straat of buurt groener te maken, kunnen bewoners via wijkbeheer een adoptiegroenaanvraag doen. In 2022 ontvingen we 31 aanvragen.

Wijkbeheer was in 2022 betrokken bij de realisering van twee Tiny Forests. Om inwoners te attenderen zijn er in 2022 zijn weer anti-hondenpoepvlaggen uitgedeeld.

In 2022 is besloten om de maandelijkse spreekuren in de wijken definitief te blijven houden en het project te continueren omdat steeds meer inwoners er gebruik van maken. Zo zijn de wijkcoördinatoren laagdrempelig te benaderen voor inwoners en makkelijk te vinden. We intensiveerden de samenwerking door meer en regelmatig overleg met Poort6 en de politie. Er zijn 4 maandelijkse spreekuren in de Lingewijk, Stalkaarsen en Gildenwijk (2x). Er is regelmatig een wijkcoördinator aanwezig bij het wekelijkse sociale spreekuur in de Haarwijk.

Bewonersinitiatieven

In 2022 zijn financiële bijdragen verstrekt aan bewonersinitiatieven gericht op versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid. Van de 35 aanvragen voor een “Bliek in Actiebijdrage” is 30 maal subsidie verleend. De groei van het aantal verleende subsidies t.o.v. 2021 is 10.

T.b.v. de buurt- en straatactiviteiten is in 2022 60 maal subsidie verleend. Na de coronaperiode in voorgaande jaren is dit een stijging van 28 subsidies t.o.v. 2021.

Cameratoezicht

We beoordelen met onze partners de noodzaak van, en behoefte aan cameratoezicht in de stad. Zo is in 2022 het aanwijzingsbesluit voor de openbare-orde-camera’s bij Buiten de Waterpoort verlengd voor 2 jaar.

Platform Sociale Veiligheid Merwede Lingelijn (MLL)

Het Platform Sociale Veiligheid (SV) zette zich ook in 2022 in om van de Merwede Lingelijn een veilige treinverbinding te maken. In de trein, op het station en in de omgeving van het station. Tijdens de Zomerfeesten gold een tijdelijk alcoholverbodsgebied rondom het station om eventuele openbare orde verstoringen door alcoholgebruik te voorkomen.

Horeca, evenementen en veilig uitgaan

De gemeente verleent vergunningen voor evenementen en zorgt in samenwerking met veiligheidspartners en organisatoren voor een veilig verloop van (grootschalige)

evenementen. Na twee jaren van beperkingen vanwege de coronacrisis, was er in 2022 weer een vol evenementenseizoen. Er zijn in 2022 42 evenementenvergunningen verleend (31 A-evenementen, 9 B-evenementen en 2 C-evenementen). Ook de beperkingen vanwege de coronacrisis voor de (nacht)horeca kwamen in het voorjaar van 2022 te vervallen. Er vond regelmatig overleg plaats met de (horeca-)ondernemers.

Toezicht en handhaving

Toezichthouders en boa’s geven uitvoering aan de aanpak van de thema’s waaraan binnen het VTH-beleidsplan prioriteit is toegekend. Ze zijn ingezet voor wijkveiligheid (inclusief kleine ergernissen), adresfraude, overlast, tijdens (grote) evenementen en voor de aanpak van ondermijning. Daarnaast vervulden ze een rol bij het marktmeesterschap, de controles op de (stations) MLL en op de naleving van APV en de Alcoholwet. Per 2022 zijn de boa’s uitgerust met handboeien.

Drugsaanpak

Gemeenten hebben te maken met de aanwezigheid van handelshoeveelheden (hard)drugs, hennepkwekerijen en drugslaboratoria in woningen en bedrijfspanden. De burgemeester treedt streng op tegen drugshandel vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het wonen, het leefklimaat en de volksgezondheid. Het beleid van de burgemeester is verankerd in de beleidsregel voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De burgemeester is in 2022 in vier gevallen daadwerkelijk overgegaan tot een (tijdelijke) sluiting van een woning vanwege drugshandel. Er is daarnaast op grond van de APV in 9 gevallen een last onder dwangsom opgelegd voor de drugshandel op straat.