Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2021

Begroting

primitief

2022

Begroting

na wijziging

2022

Jaar-

rekening

2022

Verschil

TV01 Bestuur

1.816

2.277

3.220

3.079

141 V

TV02 Burgerzaken

1.173

1.156

1.290

1.259

31 V

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

525

617

632

622

10 V

Lasten Bestuur en Ondersteuning

3.514

4.050

5.143

4.961

182 V

TV01 Bestuur

131

3

3

546

544 V

TV02 Burgerzaken

509

495

549

547

2 N

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

419

666

453

396

57 N

Baten Bestuur en Ondersteuning

1.058

1.163

1.005

1.489

485 V

Totaal saldo van baten en lasten

-2.456

-2.887

-4.138

-3.471

666 V

Stortingen reserves

285

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-2.741

-2.887

-4.138

-3.471

666 V

TV01 Bestuur
De gemeente draagt de pensioenlasten van de gewezen wethouders. Hiervoor is een voorziening gevormd, waarop jaarlijks rente wordt bijgeschreven. Doordat de rente stijgt wordt er meer bijgeschreven op de voorziening, hoeft er niet te worden bijgestort en kan een deel van de voorziening vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 240.000 aan de lastenkant en € 544.000 aan de batenkant.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college zijn extra kosten gemaakt tot een bedrag van € 38.000.

De voorziening wachtgelden voor bestuurders is geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat er € 59.000 extra moest worden toegevoegd aan de voorziening.


TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

De leegstand in de vastgoedportefeuille heeft als gevolg dat de gerealiseerde baten € 57.000 lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Er lopen gesprekken met diverse partijen om een oplossing voor dit probleem te vinden.