Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Contacten in de regio

In 2022 hebben we weer actief bijgedragen aan de uitvoering van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV), aan de hand van het uitvoeringsplan RMA. In 2022 heeft de Regio AV een proces gestart om de RMA te actualiseren, zodat deze aansluit op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in onze regio. De Regio AV doet in 2023 dan ook een voorstel voor een actualisatie van de RMA.

In het afgelopen jaar hebben we uiteraard ook verder uitvoering gegeven aan de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem, met daarin de Gorinchemse projecten i_lab en het toevoegen van leefkwaliteit aan de Lingeoevers (Arkelsedijk).

In 2022 hebben Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) Zuid-Holland Zuid. In dit onderzoek werd bevestigd dat Zuid-Holland Zuid een open ecosysteem is, met verschillende schalen voor samenwerking, afhankelijk van de opgaven. Het onderzoek sluit aan bij de ontwikkeling van Smart Delta Drechtsteden tot een open verband en het rapport 'Samen voor elkaar' over de regiofunctie van onze gemeente. Dit onderzoek biedt dan ook een verdere basis om de samenwerking met Smart Delta verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op thema's als bereikbaarheid, economie, arbeidsmarkt en onderwijs en wonen.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Participatie

Het afgelopen jaar was het weer mogelijk om participatie te organiseren met fysieke bijeenkomsten. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we inwoners en partners in de stad voor diverse informatiemarkten hebben uitgenodigd (projecten zoals Banneweg, Waaldijk, Arkelsedijk). Ook bij klankbordgroepen en andere bijeenkomsten waar inwoners kunnen meepraten, meedenken of meedoen hebben we actief ingezet op participatie. Inwoners gaven regelmatig aan dit als zeer prettig te ervaren.

Het afgelopen jaar hebben we ons 'werkboek Participatie' opgesteld. Dit is een praktische dynamische uitwerking van het eind 2021 vastgestelde participatiebeleid en biedt handvatten voor de gemeentelijke organisatie en initiatiefnemers in de stad, op welke wijze je aan de slag kunt met participatie. In 2023 zullen we het werkboek verder ontwikkelen en ons ook richten op de mogelijkheden voor overheidsparticipatie (initiatief vanuit inwoners, overheid wordt uitgenodigd deel te nemen).

Bedrijfsteam cofinanciering

In 2022 is voor een bedrag van € 2,5 mln. aan subsidies toegekend (inclusief lobby bovenregionale financiering). Zo zijn subsidies verworven voor de woningbouwprojecten Stedelijke vernieuwing Haarwijk Oost, voor de versnelling van woningbouw en midden huur, en de inzet van externe capaciteit en expertise voor de stedelijke ontwikkeling 3.0 Gorinchem West. Daarnaast is subsidie toegekend voor meekoppelkansen dijkversterking Gorinchem – Waardenburg vanuit de erfgoedlijn Oude Hollandsche Waterlinie / erfgoeddeal en restauratie van het schilderij in het Gorcums museum ‘Kwartierstaat der Arkels’ door de Vereniging Rembrandt. Voor het onderwijs zijn subsidies toegekend voor de onderwijshuisvesting van leerlingen uit Oekraïne en voor verbetering van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen. Ook is een subsidie toegekend voor de realisatie van een circulair ambachtscentrum door Waardlanden. Voor de verdere inzet van externe capaciteit en expertise voor woningbouwontwikkeling en de herinrichting van Buiten de Waterpoort gericht op inspannen en ontspannen, zijn eind 2022 subsidies aangevraagd. Voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed is in 2022 een aanvraag ingediend. Door uitputting van de eerste tranche is de aanvraag afgewezen en nu wordt een aanvraag overwogen in de volgende tranche die naar verwachting in 2023 wordt opengesteld. Voor versnelling van de woningbouw rond de Arkelsedijk is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een reservering gemaakt van € 8 mln. voor infrastructurele en bereikbaarheidsmaatregelen. In 2023 wordt voor deze middelen een formele subsidieaanvraag ingediend. Het beheer van de provinciale subsidies voor de regio AV is voortgezet en deze subsidies worden in 2023 met de provincie afgewikkeld.

Lobby bovenregionale financiering

In 2022 zijn REACT EU-gelden (‘Europese subsidie om uit de coronacrisis te komen’) toegevoegd aan de ESF-subsidieregelingen (Europees Sociaal Fonds). Hieruit is een subsidie toegekend voor Actieve Inclusie door Avres. Daarnaast is een eerste subsidie toegekend uit het nieuwe ESF+ programma voor arbeidstoeleiding van leerlingen in het PrO/vso voor de praktijkscholen.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting reguliere taken

Klant Contact Centrum (KCC)

Het KCC is de eerste toegang voor inwoners voor telefoon, social media en live chat. In 2022 is WhatsApp weer toegevoegd aan onze dienstverleningskanalen. Contacten en dienstverlening via online dienstverlening en live-chat zijn toegenomen. In 2022 hebben we bijvoorbeeld 2797 chatberichten ontvangen. Desondanks blijft telefonie ook populair en blijft het aantal telefoontjes bij het KCC gelijk. Aan de hand van managementinformatie en nieuwe kennisbank hebben we onze dienstverlening verder kunnen ontwikkelen. Met als doel de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken. De medewerkers van het KCC merken dat de directe digitale contacten een goede communicatie bewerkstelligt.

Adres- en identiteitsfraude

De Rijksoverheid zet in op adres-en identiteitsfraude en ondersteunt dit ook vanuit de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA). Dit vraagt extra inzet van gemeenten zoals het opstarten van adresonderzoeken. De gemeente krijgt maandelijks risicosignalen door en deze adressen moeten worden onderzocht. Het is een intensief maar noodzakelijk traject. Het aantal onderzoeken op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten en huurtoeslagen- en zorgtoeslagenfraude neemt verder toe. In 2022 zijn er 270 zaken opgestart t.o.v. 200 in 2021.

Toename controle brondocumenten

Gorinchem heeft te maken met een sterke toename van inwoners die niet afkomstig zijn uit Nederland. In 2022 hebben we 434 afspraken gehad voor inschrijving uit het buitenland. Deze burgers moeten vanuit de wet Basisregistratie Personen (BRP) brondocumenten inleveren. In 2022 zijn er 281 brondocumenten ingeleverd. Deze documenten worden op echtheid gecontroleerd en daarna verwerkt in de BRP. Deze controle is bewerkelijk vanwege de diversiteit in documenten en de landen van herkomst. De grote toename komt onder andere doordat er 277 gevluchte Oekraïners zijn ingeschreven in de BRP.

Visie dienstverlening

Om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze inwoners zijn wij gemotiveerd om onze dienstverlening verder verbeteren. De ambities op het gebied van dienstverlening zijn vastgelegd in de visie Dienstverlening 'Gastvrij Gorinchem'. In 2022 hebben we gewerkt aan de activiteiten uit deze Visie zoals de herinvoer van WhatsApp en het steeds meer inzetten van live-chat. Ook werken we aan onze digitale dienstverlening. Zo is in 2022 18% van de rijbewijzen digitaal aangevraagd met behulp van de landelijke pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs.

Fixi

Vanaf 1 januari 2021 werkt de gemeente Gorinchem met een nieuw meldingssysteem voor de openbare ruimte ‘Fixi’. In 2022 zijn er in totaal 7.151 meldingen binnengekomen. In 2022 hebben we een Fixi-gebruikersonderzoek gehouden. Wij vroegen inwoners een rapportcijfer te geven voor Fixi. Voor het gebruiksgemak gaf men een gemiddeld rapportcijfer 7,5 en voor de app in het algemeen een 7,3. De Fixi-app is zeker van toegevoegde waarde.

Burgerpeiling

Met de tweejaarlijkse monitor wordt de tevredenheid onder de inwoners gemeten ten aanzien van het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner - gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg & welzijn. In 2022 is gewerkt aan de aandachtspunten uit de Burgerpeiling 2021. Zo is het punt ''Relatie inwoner -gemeente'' betrokken bij het participatiebeleid. Het aandachtspunt ''Woon- en leefklimaat'' is betrokken bij Kijk op de Wijk en het doorontwikkelen van de welzijnsvoorzieningen.