Wat hebben we bereikt met het programma Bestuur en Ondersteuning?

Doel

De gemeente zet zich ervoor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Burgerinitiatieven

2016

Inwoners aan zet

2016

Informatiebeleid

2017

Zienswijze koersdocument Grenzeloos samenwerken

2017

Participatiebeleid Gorcums samenspel 2022 - 2026

2021

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Eenheid

Gerealiseerd

Soort

Formatie

B

Fte per 1.000 inwoners

8,9

PI

Bezetting

B

Fte per 1.000 inwoners

8,3

PI

Apparaatskosten

B

Kosten per inwoner in €

781

PI

Externe inhuur

B

%

14,3

PI

Overhead

B

%

7,9

PI

Waardering inwoners algehele dienstverlening:

-Balie

-Telefoon

-Schriftelijk

-Digitaal

F

F

F

F

1-10

1-10

1-10

1-10

7,8

7,5

7,3

7,2

ME

ME

ME

ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect.